Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Kredytowej 6).

     Komisja Weryfikacyjna decyzją z 18 grudnia 2018 r., nr KR II R 34/18 uchyliła w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 28 stycznia 2015 r., którą to Prezydent m.st. Warszawy ustanowił na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do udziału wynoszącego 0,7811 części zabudowanego gruntu o pow. 1162 m2, oznaczonego jako działka nr 13 na rzecz M. T. oraz Z. N. i ustalił czynsz symboliczny w wysokości 907,64 zł netto.

     W zaskarżonej decyzji Komisja Weryfikacyjna nakazała Prezydentowi m.st. Warszawy dokonanie szeregu czynności procesowych zmierzających do ustalenia m.in.:

 • czy nieruchomość była w posiadaniu dotychczasowego właściciela na dzień składania wniosku dekretowego,
 • czy nieruchomość została objęta układem indemnizacyjnym zawartym pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii,
 • czy jest nieważna umowa o sprzedaży roszczeń, o której mowa w sprawie,
 • czy nie doszło do rażącego zachwiania ekwiwalentności świadczeń między stronami umowy.

     Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję wnieśli M. T. i Z. N. oraz Miasto Stołeczne Warszawa (tylko w zakresie fragmentów jej uzasadnienia).

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 21 stycznia 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję.

    Sąd wskazał, że Prezydent m.st. Warszawy nie miał obowiązku badania przesłanki posiadania podtrzymując argumentację zawartą w poprzednich wyrokach.

  Sąd wyjaśnił także że Prezydent m.st. Warszawy nie jest uprawniony do przeprowadzenia części czynności procesowych, do których Komisja Weryfikacyjna zobowiązała Prezydenta m.st. Warszawy. Uprawnienia takie ma natomiast sama Komisja Weryfikacyjna, która na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) ma w postępowaniu administracyjnym uprawnienia prokuratora. Uznając zasadność przeprowadzenia tych czynności Sąd uznał, że czynności te powinna przeprowadzić Komisja Weryfikacyjna przed wydaniem decyzji. Tym samym uchylenie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy przez Komisję Weryfikacyjną należało uznać za przedwczesne.

 

Wydany w dniu dzisiejszym wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość jego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2020
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  21-01-2020 17:33
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  21-01-2020 17:33
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4206
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl