Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs nr Og-1121/17/19 na stanowisko docelowe: inspektor ds. informatycznych.

Strona archiwalna

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/17/19
na staż urzędniczy
( 1 etat –stanowisko docelowe: inspektor ds. informatycznych)

Wymagania:

 • 2 lata doświadczenia w dziale IT,
 • wykształcenie minimum średnie (informatyczne),
 • praktyczna znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania,
 • znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows 7/8/10,
 • znajomość działania sieci komputerowych LAN/WAN/WiFi,
 • znajomość usługi katalogowej Microsoft ActiveDirectory.

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność administracji środowiskiem serwerowym Windows Server 2012/2016.

Zakres wykonywanych zadań:

 • wsparcie techniczne dla pracowników Sądu w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów związanych z działaniem sprzętu komputerowego, systemów i aplikacji funkcjonujących w Sądzie,
 • instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
 • przygotowywanie stanowisk pracy,
 • zarządzanie uprawnieniami w systemie informatycznym,
 • udział w projektach wdrożeniowych,
 • dbanie o stabilność i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej,
 • dbanie o ciągłość pracy sprzętu teleinformatycznego,
 • obsługa zgłoszeń/awarii.

Na stanowisku inspektora oferujemy wynagrodzenie w wysokości 4.000 – 4.500 brutto.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

Stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

 

Zgłoszenie zawierające:

 • List motywacyjny i cv (ze wskazaniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia potwierdzającego doświadczenie zawodowe wymagane do pracy na stanowisku inspektora w Zespole do Obsługi Informatycznej),
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Wzory oświadczeń
DOCXwzor oswiadczenia helpdesk.docx (14,77KB)
DOCXzgoda na przetwarzanie danych.docx (15,21KB)

należy złożyć do 18 grudnia 2019 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej do 31 grudnia 2019 r.

Osoby stawiające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-56

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2019
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  04-12-2019 15:04
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 19533
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl