Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs Og-1121/16/19 na stanowisko docelowe: administrator systemu informatycznego.

Strona archiwalna

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/16/19
na staż urzędniczy
( 1 etat – stanowisko docelowe: administrator systemu informatycznego)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min 3 letnie doświadczenie w dziedzinie administrowania sieciami teleinformatycznymi IT,
 • biegła znajomość protokołów sieciowych TCP/IP, WAN, LAN, WLAN,
 • doświadczenie w administracji przełącznikami CISCO,
 • doświadczenie w administracji urządzeniami sieciowymi Fortinet, Barracuda,
 • umiejętność administracji systemami Linux oraz konfiguracji podstawowych usług sieciowych,
 • wiedza w zakresie tworzenia reguł filtracji pakietów przy użyciu iptables,
 • umiejętność automatyzacji procesów w oparciu o skrypty,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • wysokie zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodyscyplina i efektywne zarządzanie własnym czasem.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość technologii bezpieczeństwa: APT, SIEM, PROXY, DLP, NAC,
 • praktyczna znajomości tematów cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji,
 • certyfikaty zawodowe/branżowe.

Zakres wykonywanych zadań:

 • administracja systemami Linux,
 • administracja sieciowymi systemami bezpieczeństwa,
 • administrowanie urządzeniami sieciowymi WAN, LAN, sieciami bezprzewodowymi,
 • nadzór nad bezpieczeństwem podległych systemów informatycznych,
 • zapewnienie niezawodności pracy powierzonych systemów,
 • monitorowanie stanu urządzeń sieciowych,
 • uczestnictwo w projektach IT związanych ze zmianami w konfiguracji w sieci,
 • aktualizacja bazy wiedzy oraz dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • współpraca z dostawcami rozwiązań informatycznych w zakresie utrzymania oraz rozwoju powierzonych systemów,
 • wsparcie Zespołu IT w realizacji zadań.

Na stanowisku administratora systemu informatycznego oferujemy wynagrodzenie w wysokości 7.000 – 7.700 brutto.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

Stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

Zgłoszenie zawierające:

 • List motywacyjny i cv (ze wskazaniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia potwierdzającego doświadczenie zawodowe wymagane do pracy na stanowisku administratora systemu informatycznego w Zespole do Obsługi Informatycznej),
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Wzory oświadczeń:
DOCXwzor oswiadczenia administrator.docx (14,76KB)
DOCXzgoda na przetwarzanie danych adm.docx (15,21KB)

należy złożyć do 18 grudnia 2019 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej do 31 grudnia 2019 r.

Osoby stawiające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-56

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2019
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  04-12-2019 14:59
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  04-12-2019 15:05
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 17894
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl