Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Na podstawie § 5 ust. 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października  2019  r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. posiada zbędny składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem do wymienione w (załączniku  Nr.1) z przeznaczeniem do sprzedaży na surowce  wtórne .

Szacowana  waga w/w przedmiotów ok. 1300  kg

2. Termin realizacji:

     10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia przez wykonawcę zlecenia do realizacji.

3. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:

    Odpady przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć podczas wizji lokalnej pod nadzorem

    Sprzedającego w dni powszednie w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w godz. 10.00-13.00 po

    uprzednim kontakcie.

    Osoba upoważniona do kontaktu:

Łukasz Doleżyński  tel. 22 5537863, e-mail  łukasz.dolezynski@warszawa.wsa.gov.pl

4.Kryteria wyboru ofert:

    cena 100%

5.Istotne postanowienia:

  - wszystkie koszty, w tym opłaty od czynności cywilno-prawnych wraz z opłatami

    administracyjnymi, związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący,

  - zakupione odpady nie podlegają reklamacji,

  - odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy odpadów) odbywa  

     się  siłami i środkami własnymi Kupującego,

  - w przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym, Sprzedający ma   

     prawo  odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.

6. Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:

    -  dokładną nazwę i adres oferenta,

    -  proponowana cena brutto za całość zamówienia,

    -  wypis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

       ( jeżeli  ofertę składa spółka cywilna zaświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, a    

       ponadto  należy  przedłożyć umowę spółki),

    -  kopie aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie  działalności w zakresie

       unieszkodliwiania odpadów, którzy zostali wskazani w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r.-

       Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 R. poz.576) lub którzy uzyskali zezwolenie na przetwarzanie   

       odpadów na podstawie art.41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

    Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    ul. Jasna2/4, 00-013 Warszawa, przesłać e-mailem na adres:  

    , do dnia  29.11.2019 do godz.12.00.

 

    XLSXSprzedaż na surowce wtórne - załącznik wykaz.xlsx (22,42KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2019
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  21-11-2019 08:41
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3095
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl