Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie dotyczącej skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Mokotowskiej 8).

     Komisja Weryfikacyjna postanowieniem z 16 kwietnia 2018 r. wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie o sygn. akt KR III R 5/18 dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 14 listopada 2006 r. w przedmiocie ustanowienia na 99 lat prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 8, stanowiącego działkę o nr 132.

     Decyzją z 28 sierpnia 2018 r. o sygn. akt KR III R 5/18 Komisja Weryfikacyjna stwierdziła, że kontrolowana w przedmiotowej sprawie decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 14 listopada 2006 r. została wydana z naruszeniem prawa oraz nałożyła obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy w łącznej kwocie 4.900.000,00 zł.

     W uzasadnieniu decyzji Komisja Weryfikacyjna wskazała, iż postępowanie w przedmiocie przyznania dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną mogło być wszczęte jedynie na wniosek dotychczasowego właściciela gruntu, jego następców prawnych, będących przy tym w posiadaniu gruntu bądź też osób prawa jego reprezentujących (...), którzy w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę złożyli stosowny wniosek. Zdaniem Komisji Weryfikacyjnej Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję mimo złożenia wniosku przez osobę nieuprawnioną, tj. pełnomocnika dawnej współwłaścicielki nieruchomości, która w chwili złożenia wniosku już nie żyła.

     Przed rozprawą zgłosił swój udział w postępowaniu Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, który przedłożył Sądowi szereg dokumentów, mających znaczenie dla ustalenia kręgu spadkobierców dawnych właścicieli, a także dla oceny prawidłowości złożenia wniosku dekretowego. Dokumenty te, w ocenie Prokuratora wskazują, że w chwili złożenia wniosku dekretowego dawna współwłaścicielka nieruchomości żyła.

     W dniu 19 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie sprawy, do czasu wskazania, przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, sygnatury akt sprawy zawisłej przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy dotyczącej zmiany postanowienia Sądu o uznaniu Z.K. za zmarłą i oznaczeniu daty jej śmierci na dzień 2 października 1944 r. oraz do czasu złożenia tłumaczeń na język polski złożonych przy piśmie z 7 listopada 2019 r. dokumentów.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  19-11-2019 12:58
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  19-11-2019 12:59
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3444
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl