Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Skorupki 6).

      W sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2185/19 Komisja Weryfikacyjna postanowieniem z 9 lipca 2018 r. wszczęła z urzędu postępowanie w sprawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 26 września 2014 r. dotyczące nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Skorupki (dawniej Sadowa 6, 8, 10), stanowiącej obecnie działkę nr 22/2. Decyzją z 1 października 2018 r. Komisja Weryfikacyjna uchyliła w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 26 września 2014 r. i przekazała sprawę organowi do ponownego rozpatrzenia.

     Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 98/19 Komisja Weryfikacyjna postanowieniem z 3 sierpnia 2018 r. wszczęła z urzędu postępowanie w sprawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 17 grudnia 2014 r. dotyczące nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wilczej i Skorupki 6 (dawniej Sadowa 6, 8), stanowiącej obecnie działkę nr 26/2. Decyzją z 20 listopada 2018 r. Komisja Weryfikacyjna uchyliła w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 17 grudnia 2014 r. i przekazała sprawę organowi do ponownego rozpatrzenia.

    W uzasadnieniach zaskarżonych decyzji Komisja Weryfikacyjna wskazała, iż Prezydent m.st. Warszawy naruszył przepisy postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, art. 77 § 1, art. 107 § 1 i 3 k.p.a. w zw. z art. 7 ust. 1 dekretu, poprzez nieustalenie przesłanki posiadania gruntu przez dotychczasowego właściciela lub następcę prawnego dawnego właściciela w chwili złożenia wniosku dekretowego. Ponadto Prezydent m.st. Warszawy nie ustalił czy wnioski dotyczące nieruchomości zostały złożone w terminie. Komisja Weryfikacyjna wskazała również, iż przeniesienie roszczeń do nieruchomości było rażąco sprzeczne z interesem społecznym – nastąpiło w zamian za świadczenie wzajemne rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 31 października 2019 r. stwierdził nieważność zaskarżonych decyzji oraz decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 26 września 2014 r. i  z 17 grudnia 2014 r.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że Komisja Weryfikacyjna, wydając własne decyzje, rażąco naruszyła prawo nie dostrzegając, iż decyzje Prezydenta m.st. Warszawy zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, to jest art. 7 ust. 1 i ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy – zwanego dalej „dekret warszawski”.

     Zgodnie z art. 1 dekretu warszawskiego wszelkie grunty na obszarze m.st. Warszawy przeszły, z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu, na własność gminy m.st. Warszawy. Następnie na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu warszawskiego, dotychczasowi właściciele gruntu, mogli wystąpić o przyznanie im na tym gruncie prawa wieczystej dzierżawy. Z brzmienia tego przepisu wynika zatem wprost, że prawo wieczystej dzierżawy mogło być przyznane wyłącznie do nieruchomości stanowiącej uprzednio własność przeddekretowego właściciela. Tymczasem Prezydent m.st. Warszawy przyznał osobom fizycznym, w częściach ułamkowych, prawo użytkowania wieczystego do obecnej działki ewidencyjnej obejmującej trzy dawne działki, powodując taką sytuację, że osobom fizycznym wskazanym w decyzji przypadały udziały zarówno w działkach stanowiących własność ich poprzedników prawnych jak i w działkach ich sąsiadów. W ocenie Sądu stanowiło to rażące naruszenie prawa, to jest art. 7 ust. 1 i ust. 2 dekretu warszawskiego.

     Komisja Weryfikacyjna nie dostrzegła tej okoliczności mającej podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W konsekwencji, Sąd stwierdził nieważność zarówno zaskarżonej decyzji Komisji Weryfikacyjnej jak i decyzji Prezydenta m.st. Warszawy ustanawiającej użytkowanie wieczyste.

   Wydane w dniu dzisiejszym wyroki są nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość ich zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  31-10-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  31-10-2019 16:18
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  31-10-2019 16:19
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3852
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl