Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Rozbrat, ul. Czerniakowskiej 211/213 i ul. Szarej).

W dniu 18 października 2019 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1664/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 27 czerwca 2018 r., nr KR III R 21a/17 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Rozbrat),
 • I SA/Wa 1670/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 27 czerwca 2018 r., nr KR III R 21b/17 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Czerniakowskiej 211/213 i ul. Szarej) oraz
 • I SA/Wa 1702/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 27 czerwca 2018 r., nr KR III R 21c/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Czerniakowskiej 211/213 i ul. Szarej).

     W sprawach o sygn. akt I SA/Wa 1664/18 oraz I SA/Wa 1670/18 Sąd uchylił zaskarżone decyzje i zasądził zwrot kosztów postępowania na rzecz stron skarżących.

     Komisja Weryfikacyjna w ww. sprawach stwierdziła nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy uznając, że rażąco naruszają one prawo. Wyjaśniła, że Prezydent m.st. Warszawy nie ustalił zrealizowania przesłanki posiadania. Dodatkowo, w ocenie Komisji Weryfikacyjnej przeniesienie roszczeń do nieruchomości nastąpiło w zamian za świadczenie wzajemne rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości.

   Sąd w ustnych motywach uzasadnienia wyroków nie podzielił stanowiska Komisji Weryfikacyjnej, że decyzje dekretowe wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

    Sąd wyjaśnił, że powołane przez Komisję Weryfikacyjną przesłanki mogłyby być podstawą do ewentualnego uchylenia decyzji reprywatyzacyjnych, nie zaś do stwierdzenia ich nieważności. Nie zbadanie kwestii posiadania, jak również okoliczności dotyczących ekwiwalentności świadczeń nie może być uznane za rażące naruszenie przepisów prawa. Sąd nie przesądził, jakie rozstrzygnięcia ma w tych sprawach wydać Komisja Weryfikacyjna po ponownym rozpoznaniu sprawy, uznając, że byłoby to przedwczesne. 

     Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1702/18 Sąd oddalił skargę z uwagi na brak posiadania przez skarżącego interesu prawnego w zaskarżeniu przedmiotowej decyzji.

Zapadłe w powyższych sprawach wyroki są nieprawomocne. Stronom przysługuje możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  18-10-2019 15:02
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  18-10-2019 15:02
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3891
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl