Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

 

Udzielenie informacji publicznej

 

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) – zwaną dalej u.d.i.p.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Sąd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Sąd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Sąd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jedno z poniższych sposobów:

1.    na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

                         Wydział Informacji Sądowej

                         ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa

2.    złożyć w Biurze Podawczym Sądu przy:

 • ul. Jana Kazimierza 10 w Warszawie,
 • ul. Jasnej 2/4 w Warszawie,
 • ul. Jana Pankiewicza 4 w Warszawie,
 • ul. Juliusza Słowackiego 7 w Radomiu

3.    przesłać na adres:

4.    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)

 

Pobierz: PDFwniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (129,66KB)

DOCXwniosek o udostępnienie informacji publicznej.docx (18,11KB)

 

Orzeczenia tutejszego Sądu są udostępnione za pośrednictwem Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Odmowa udostępnienia informacji publicznej o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2008
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-01-2008 14:46
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  26-01-2024 08:39
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 65982
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl