Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/43/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 06.09.2019 r. do godz. 11.00

Cykl szkoleń dla pracowników  WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-43-2019.pdf (498,63KB)

DOCXFormularz ofertowy i załaczniki WSA-ZP-BA-43-2019 wersja edyt.docx (54,20KB)

DOCXFormularz ofertowy i załaczniki WSA-ZP-BA-43-2019 wersja 1.1 edyt.docx (53,89KB) obowiązujące

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego  upływa 03.09.2019 r. o godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: Cykl szkoleń dla pracowników  WSA w Warszawie– SPRAWA WSA/ZP/BA/43/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

 

Pytania z dnia 02.09.2019r.

Pytanie 1 

dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia puntu 2. Kwalifikacje trenera, podpunktu b) – proszę o informację, co w Państwa rozumieniu oznacza zwrot „udokumentowane doświadczenie zawodowe” – czy takim potwierdzeniem może być CV prelegenta, czy konieczne są dokumenty potwierdzające należyte wykonanie szkolenia, tzn. referencje i protokoły?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udokumentowanie doświadczenia zawodowego trenera polega na :

1) złożeniu oświadczenia w pkt 3  Formularza ofertowego  -załącznik nr 3,

2)wypełnieniu  Wykazu zamkniętych szkoleń  – załącznik nr 4

W załączniku nr 4 Wykaz zamkniętych szkoleń Zamawiający odstępuje od wymogu dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych szkoleń( np. referencje) oraz  zagadnień realizowanych na wskazanych szkoleniach oraz CV trenerów, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia, w konsekwencji powyższego ulega zmianie treść załącznika nr 4, który załącza się poniżej.

 DOCXFormularz ofertowy i załaczniki WSA-ZP-BA-43-2019 wersja 1.1 edyt.docx (53,89KB) obowiązujące

Pytanie  2 

Dotyczy  puntu 3. Zakres usług, podpunktu 3) – proszę o informację, w jakiej formie mają odbyć się działania utrwalające efekty szkolenia, tzw. E-mentoring z trenerem po zakończeniu szkolenia? Czy „e-mentoring” oznacza w tym przypadku osobną platformę e-learningową, na której będą zamieszczane dodatkowe treści po szkoleniu, czy są to konsultacje e-mailowe/telefoniczne z trenerem? Uprzejmie proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że E-mentoring należy rozumieć jako możliwość konsultacji e-mailowej lub telefonicznej z trenerem w okresie 30 dni od zakończenia szkolenia.

Wyjaśnienia treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie  zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu  zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-43-2019.pdf (154,34KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  28-08-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  28-08-2019 10:59
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  11-09-2019 10:30
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3419
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl