Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo pomocy

     Do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy uprawniona jest każda ze stron postępowania sądowoadministracyjnego. Wniosek ten może być złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy powinien być złożony do każdej sprawy oddzielnie.

     Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

   Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym może obejmować sytuacje:

 • zwolnienie od opłat sądowych w całości;
 • zwolnienie od opłat sądowych w części;
 • zwolnienie od wydatków w całości;
 • zwolnienie od opłat sądowych i wydatków w całości;
 • ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

     Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru:

 • wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej - PDFPPF.pdf (229,39KB) 
 • wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - PDFPPPr.pdf (226,47KB)

   Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu  lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie Sądu, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.

Ustanowienie pełnomocnika procesowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

 

Podstawa prawna:

 • art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1257, z późn. zm.).

 

PDFPrawo pomocy.pdf (1,16MB)