Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Prawo pomocy

     Do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy uprawniona jest każda ze stron postępowania sądowoadministracyjnego. Wniosek ten może być złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy powinien być złożony do każdej sprawy oddzielnie.

     Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

   Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym może obejmować sytuacje:

 • zwolnienie od opłat sądowych w całości;
 • zwolnienie od opłat sądowych w części;
 • zwolnienie od wydatków w całości;
 • zwolnienie od opłat sądowych i wydatków w całości;
 • ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

     Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru:

 • wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej - PDFPPF.pdf (229,39KB) 
 • wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - PDFPPPr.pdf (226,47KB)

   Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu  lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie Sądu, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.

Ustanowienie pełnomocnika procesowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

 

Podstawa prawna:

 • art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1257, z późn. zm.).

 

PDFPrawo pomocy.pdf (1,16MB)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-08-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  24-08-2019 14:31
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  24-08-2023 09:13
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 14764
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl