Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Lutosławskiej 9 oraz Jagiellońskiej 27).

     W dniu 6 sierpnia 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, a mianowicie sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1712/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 lipca 2018 r., nr KR III R 20/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Lutosławskiej 9) oraz
 • I SA/Wa 1724/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 lipca 2018 r., nr KR IV R 8/18 w przedmiocie wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Jagiellońskiej 27).

     Sąd w obu sprawach uchylił decyzje Komisji Weryfikacyjnej i umorzył postępowania administracyjne. Uznał tym samym, że decyzje Prezydenta m.st. Warszawy były prawidłowe.

      W ocenie Komisji Weryfikacyjnej osoba składająca wniosek dekretowy na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. poz. 279, z późn. zm.) winna wykazać się posiadaniem (fizycznym) nieruchomości, co więcej w decyzjach reprywatyzacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy winny znajdować się ustalenia, co do faktu posiadania.

     Rozstrzygając w sprawach Sąd nie podzielił wykładni prawa dokonanej przez Komisję Weryfikacyjną. W ocenie Sądu art. 7 ust. 1 dekretu musi być wykładany z uwzględnieniem obowiązujących ówcześnie przepisów - w tym Kodeksu Napoleona. W świetle tych przepisów użyte w art. 7 ust. 1 dekretu pojęcie „prawnego następcy będącego w posiadaniu gruntu” oznacza osobę, która może wykazać się orzeczeniem sądu o wprowadzeniu w posiadanie. Obowiązek legitymowania się takim orzeczeniem dotyczył tylko określonej grupy spadkobierców (tzw. spadkobierców nieporządkowych).

     Sąd wskazał, że w rozpatrywanych sprawach wnioski dekretowe zostały złożone przez osoby, które nie musiały legitymować się orzeczeniem sądu o wprowadzeniu w posiadanie, albowiem były właścicielami nieruchomości, albo ich dziećmi. Stąd warunek z art. 7 ust. 1 dekretu został  spełniony.

     Dodatkowo w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1724/18 Sąd wskazał, że Komisja Weryfikacyjna nie jest uprawniona do badania kwestii związanych z umowami najmu – właściwe w tej materii są tylko sądy powszechne. Przypomniał, że z akt administracyjnych sprawy wynika, że sprawy dotyczące stosowania przemocy wobec lokatorów były umarzane z uwagi na uznanie przez organy ścigania, że nie doszło do przestępstwa.

Wyroki są nieprawomocne. Stronom przysługuje możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-08-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  06-08-2019 19:15
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  06-08-2019 19:42
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4411
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl