Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Historia sądownictwa administracyjnego w Polsce.

Początki sądownictwa administracyjnego możemy wiązać z kolegialnymi organami administracyjno-sądowymi takimi jak: Komisja Skarbu Koronnego (1764-1794), Komisja Wielka Wojskowa (1764-1776), następnie Departament Wojskowy Rady Nieustającej (1776-1788) oraz Komisja Wojskowa Obojga Narodów (1788-1793), a także Komisja Edukacji Narodowej (1773-1795).

 

Komisja Skarbu Koronnego (1764-1794)

     Była to komisja rządowa, utworzona na mocy konstytucji Sejmu Konwokacyjnego 1764 roku w ramach reform zainicjowanych przez ugrupowanie Czartoryskich i Poniatowskich. Powołana została do zajęcia się "porządkiem skarbu koronnego", "pomnożeniem dochodów", przez "wprowadzenie rządu i ekonomiki ku lepszemu pożytkowi Rzeczypospolitej". Zgodnie z konstytucją sejmową do kompetencji Komisji należały: "(...) w szczególności dochody skarbowe, instruktaże celne, weryfikacja kwartalnej importancji, miary, wagi i łokcie, traktów opisanie, mostowego i grobelnego ułożenie, młynów i zawad na rzekach spławnych uprzątnienie"1. Komisja Skarbu Koronnego posiadała uprawnienia, prawodawcze, egzekucyjne i sądowe. Była organem kolegialnym, na czele którego stał podskarbi koronny i jego zastępca podskarbi nadworny. W jej skład wchodziło początkowo 16, a następnie 9 członków, wybieranych przez sejm. Komisja stała się głównym organem państwa w zakresie polityki fiskalnej i gospodarczej. Była zarazem sądem najwyższej instancji w sprawach skarbowych i handlowych "(...) o depaktacyje kupców, zwracania z traktów, słowem sprawy z intrat skarbowych z jakimikolwiek osobami tyczące się". Sąd Komisji Skarbowej był sądem pierwszej i ostatniej instancji w sprawach o pokrzywdzenie i naruszenie skarbu Rzeczypospolitej w dochodach publicznych, o przestępstwa jej urzędników oraz w sprawach handlowych. Po reformach Sejmu Czteroletniego Sądy komisji skarbowej i wojskowej uzyskały charakter sądów powszechnych, tzn. dotyczyły ogółu ludności bez względu na przynależność stanową2. Komisja zobowiązana została do składania na każdym sejmie rachunków i sprawozdań ze swej działalności.
     Pałac Rzeczypospolitej w Warszawie kupiony w 1765 roku dla czterech "juryzdykcji ultimae instantiae Koronnych Rzeczypospolitej" miał "w rządach i pod dozorem Komisji Skarbowej zostawać" i stanowić jej główną siedzibę, miejsce sprawowania sądów i przechowywania archiwum Skarbu Koronnego.

 

Komisja Wielka Wojskowa (1764-1776)

i Departament Wojskowy Rady Nieustającej (1776-1788),

Komisja Wojskowa Obojga Narodów (1788-1793)

 

Pałac Krasińskich.jpeg  
Pałac Krasińskich   

Komisja rządowa, ustanowiona w ramach reform ugrupowania Czartoryskich na Sejmie Konwokacyjnym 1764 roku. Tworzyli ją: Hetman Wielki Koronny (w jego zastępstwie Hetman Polny Koronny) i początkowo szesnastu (do 1768), a następnie sześciu komisarzy. Byli oni wybierani przez sejm na okres dwóch lat. Tworzyli jedną z trzech nowych władz kolegialnych powołanych w 1764 roku. Komisja sprawowała dozór nad wojskiem koronnym "żeby w porządku et in disciplina militari utrzymywane było", odbierała od wojska raporty i wypłacała należności na rzecz wojska ze środków przekazanych przez Komisję Skarbu. Przede wszystkim jednak Komisja Wojskowa sprawowała sądownictwo w sprawach między wojskowymi oraz ze skarg osób cywilnych przeciwko wojskowym. Była najwyższą instancją sądową w zakresie "rozsądzenia spraw o zaległe płace wojskowe, y krzywdy wszelkie, któreby się od wojskowych na leżach, w przechodach lub exakcyjach komużkolwiek działy, albo w tychże samych wojskowej służby okazjach, lub pod bokiem teraźniejszej komissji między wojskowym a wojskowym jednym, czyli więcej trafiły, albo z nieposłuszeństwa ordynansom komisyji wynikały..."3. Komisja Wojskowa Koronna została zlikwidowana w roku 1776, jej kompetencje przejął Departament Wojskowy Rady Nieustającej a w zakresie spraw wojskowo-skarbowych Komisja Skarbu Koronnego. W końcu 1788 roku, jeszcze przed likwidacją Rady Nieustającej, powołano do życia Komisję Wojskową Obojga Narodów, organ kolegialny złożony z jednego hetmana i 17 wybieranych przez sejm komisarzy. W roku 1793 ponownie dokonano podziału na Komisję Koronną i Litewską. W czasie Insurekcji funkcje administracyjno-skarbowe i sądowe w wojsku sprawował Komisariat Wojenny i Wydział Potrzeb Wojskowych w Radzie Najwyższej Narodowej. Do końca Rzeczypospolitej siedzibą komisji, miejscem jej sądów wojskowych i archiwów (Archiwum Wojskowe Koronne) był Pałac Krasińskich.

 

Komisja Edukacji Narodowej (1773-1795)

     Była to trzecia z wielkich komisji rządowych, utworzonych w duchu reform, zapoczątkowanych w roku 1764. Komisja Edukacji Narodowej powstała w roku 1773, była organem kolegialnym zarządzającym sprawami oświaty publicznej i świeckiej. Konstytucja Sejmu Extraordynaryjnego Warszawskiego 1775 roku, "oddawała po dozór i rozporządzenie" Komisji Edukacji Narodowej "(...) wszystkie generalnie akademie, gymnasia, kolonie akademickie, szkoły publiczne, żadnych nie wyłączając, z tym wszystkim, co tylko do wydoskonalenia nauk, y ćwiczenia w nich młodzi szlacheckiej ściągnąć się może"4. Komisję tworzyło 8 komisarzy, powoływanych na 6 lat. Jej działalność obejmowała:

 1. prace prawodawcze (przygotowywanie i kierowanie wniosków do sejmu, dyspozycje normatywne kierowane do podległych jej szkół),
 2. prace naukowo-organizacyjne i inspekcje w instytucja szkolnictwa i nauki,
 3. prace administracyjno-finansowe dotyczące przyznanych jej majątków i funduszy.

     Konstytucja Sejmowa z 1776 roku rozszerzała zakres kompetencji Komisji Edukacji Narodowej, oddając jej "(...) dozór zupełny edukacji narodowej w Krajach Rzeczypospolitej, y wszystkich funduszów w dobrach, summach, y ruchomościach na utrzymanie edukacji destynowanych". W związku z tym na komisję Edukacji przeniesiona została jurysdykcja sądowa we wszystkich sprawach spornych dotyczących rozporządzanego majątku. Ustanowiony Sąd Komisji Edukacyjnej, określony został jako supremae instantiae, pro inappellabili, "a dekreta Sądu tego aby miały exekucyją", zobowiązując Departament Wojskowy Rady Nieustającej do rekwizycji zgodnych z wyrokiem Sądu Komisji5. Sąd ten tworzyło 12 sędziów, orzekających w pięcioosobowych składach.
     Miejscem posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej początkowo był Zamek Warszawski a następnie Pałac Krasińskich. Siedzibą Sądów Komisji od początku był Pałac Rzeczypospolitej, tam też przechowywane było jej archiwum. Po 1764 roku zreformowane zostały również, istniejące wcześniej sądy marszałkowskie i asesorskie. Warto zwrócić na nie uwagę, gdyż rozpoznawały one również sprawy w oparciu o decyzje organów, specyficznie administracyjnych.

 

Urząd Jurysdykcji Marszałkowskiej - Urząd Marszałka Wielkiego Koronnego (1766-1775),

Komisja Marszałków Obojga Narodów (1775-1792),

Komisja Policji Obojga Narodów

Stanisław_Lubomirski.png  
Stanisław Lubomirski Marszałek Wielki Koronny (1722-1782)  

Jeden z najważniejszych urzędów Rzeczypospolitej, związanych z funkcjami Marszałka Wielkiego Koronnego i z jego jurysdykcją "w miejscy rezydencji naszej i okolicach circa circum na milę". Marszałkowie Koronni sprawowali ceremoniał dworski, administrowali dworem królewskim, wykonywali wiele czynności publicznych w imieniu króla. Na dworze królewskim pełnili funkcje sądownicze. W miejscu pobytu króla, odpowiedzialni byli za bezpieczeństwo, porządek i zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności. Obdarzeni byli bardzo szerokim zakresem kompetencji, sprawowali władzę prawodawczą (artykuły marszałkowskie), wykonawczą (kierowali strażą marszałkowską i komisją Brukową) i sądową w zakresie spraw cywilnych i karnych (sądy marszałkowskie). W roku 1766 Urząd Marszałkowski stał się urzędem kolegialnym i przestał być urzędem dworskim. Stał się, w duchu reform stanisławowskich, częścią rządu wewnętrznego. Najistotniejsze funkcje Urzędu Marszałkowskiego związane były z wykonywaniem jurysdykcji marszałkowskiej w sądach marszałkowskich jako sądach najwyższej instancji. Sprawował je marszałek wielki koronny (lub marszałek nadworny) wraz z sześcioma asesorami w sprawach cywilnych i karnych w zakresie bezpieczeństwa króla i instytucji publicznych Rzeczypospolitej. W okresie Sejmu Czteroletniego kompetencje urzędu i jurysdykcji marszałkowskiej przejęła Komisja Policji Obojga Narodów i Sąd Kryminalny dla miasta Warszawy. Z Urzędem Jurysdykcji Marszałkowskiej związana była Komisja Brukowa a następnie Deputacja Brukowa - specjalne organy władzy odpowiedzialne za porządek przestrzenny miasta, wytyczanie ulic, placów, działek, dokonywanie pomiarów, prowadzenie ewidencji i orzekanie we wszystkich sprawach spornych dotyczących tych zagadnień Do końca trwania Rzeczypospolitej miejscem sprawowania jurysdykcji marszałkowskiej i jurysdykcji Komisji Brukowej był Pałac Rzeczypospolitej6.

 

 

Sąd Asesorski Koronny - Asesoria Koronna (1764-1794)

     Sąd Asesorski Koronny był sądem apelacyjnym ostatniej instancji w sprawach wnoszonych przeciw miastom królewskim oraz sądem rozpatrującym odwołania od wyroków sądów miejskich. Wywodził się z sądu Kanclerskiego, po reformach 1764 roku stał się organem kolegialnym, obradującym pod kierunkiem kanclerza i podkanclerza, "którzy w reprezentacyi osoby królewskiej w tym sądzie prezydują". Asesorami byli: z urzędu "sekretarze wielcy, referendarze, pisarze, instygatorowie, wiceinstygatorowie, regenci i pisarz dekretowy" oraz osoby wybierane ze składu senatu (4) i przez izbę poselską ze stanu rycerskiego (12). Zasiadający w składach sędziowskich asesorowie wybierani przez izbę poselską zmuszeni byli składać przysięgę sędziowską. Sąd Asesorski po reformach 1764 roku przejął na pewien czas także kompetencje sądów referendarskich a po roku 1775 Asesoria rozszerzyła swoja właściwość na sprawy dysydentów, przejmując kompetencje sądu mieszanego (iudicium mixtum) oraz stała się instancją apelacyjna od wyroków sądów grodzkich dla Inflant. Po roku 1764 Asesoria jako kolegialny sąd ultimae instantiae, funkcjonujący w oparciu o zasadę kadencyjności z usprawnionym postępowaniem procesowym, uzyskał swoją stałą siedzibę w Pałacu Rzeczypospolitej, co w sposób istotny wpłynęło na powagę jego wyroków7.
     W okresie porozbiorowym, szczególnie w czasach Księstwa Warszawskiego (1807-1815) i w okresie konstytucyjnym Królestwa Polskiego (1815-1831) funkcje kasacyjnych sądów administracyjnych pełniły, ukształtowane na wzór francuski tzw. rady stanu.

 

Rada Stanu Księstwa Warszawskiego (1807-1815)

Conseil dEtat II.jpeg  
Rada Stanu Conseil d'Etat  

Organ władzy administracyjno-sądowej, wprowadzony przez Ustawę Konstytucyjną Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 roku. Utworzona została na wzór francuskiej Conseil d'Etat. W jej skład obok osoby króla, wicekróla lub prezesa mianowanego przez króla, wchodzili ministrowie: sprawiedliwości, wewnętrzny i czci religijnych, wojny, przychodów i skarbu, policji i minister sekretarz stanu oraz 4 referendarze. Po roku 1808 Radę powiększono o 6 radców stanu a w 1810 liczbę radców powiększono do 10 a referendarzy do 6. Członkowie Rady Stanu wchodzili w skład Izby Poselskiej Sejmu Księstwa Warszawskiego. Jako organ pomocniczy, doradczy monarchy, Rada posiadała kompetencje ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. Przygotowywała na wniosek Rady Ministrów projekty ustaw sejmowych i dekretów królewskich działając z inicjatywy królewskiej. W zakresie administracji państwa Rada Stanu odpowiadała za sprawy budżetu, wydatków, rozkładu podatków na departamenty, urządzenia dóbr narodowych, sprawowała kontrolę nad ministrami. Jako sąd najwyższej instancji Rada Stanu wykonywała sądownictwo administracyjne i występowała jako Sąd Kasacyjny. W tym zakresie działała jako organ niezawisły. Sądownictwo administracyjne Rady Stanu sprowadzało się do rozstrzygania sprawa z zakresu sporów kompetencyjnych między innymi sądami a organami administracji oraz rozpatrywania odwołań od decyzji rad prefekturalnych i rad departamentowych orzekających w pierwszej instancji w sprawach dotyczących podatków, kontraktów, wywłaszczeń. W pierwszej instancji Rada orzekała w sprawach sporów z umów zawieranych przez samych ministrów na potrzeby całego kraju. Jako sąd kasacyjny unieważniała wyroki sądowe wydane z naruszeniem prawa materialnego lub procesowego i przekazywała sprawę odpowiedniemu sądowi do rozpatrzenia. Rada Stanu sądziła także ministrów i urzędników państwowych winnych naruszenia prawa, czyli występowała również jako sąd odpowiedzialności konstytucyjnej. W złożonej rzeczywistości politycznej Księstwa Warszawskiego Rada Stanu traciła na znaczeniu politycznym, stając się przede wszystkim organem sądowym8.

 

Pierwsza Rada Stanu Królestwa Polskiego (1815-1831)

     Organ administracyjno-sądowy o kompetencjach prawodawczych i sądowniczych w zakresie sądownictwa kompetencyjnego i administracyjnego. Zgromadzenie Ogólne Rady Stanu zbierało się na posiedzenia w Pałacu Krasińskich. Jako Sąd, orzekała w sprawach urzędników mianowanych przez króla, którzy dopuścili się przestępstw urzędniczych, takich jak: przekupstwo, przywłaszczenie pieniędzy i dokumentów powierzonych pieczy urzędnika, nadużycie władzy, fałszowanie akt, samowolne uwięzienie. W latach 1816 - 1822 sądownictwo administracyjne w imieniu Rady Stanu wykonywała Delegacja Administracyjna, najwyższy sąd administracyjny orzekający jako druga i ostatnia instancja odwoławcza od wyroków sądów administracyjnych sprawowanych przez rady prefekturalne a następnie przez komisje wojewódzkie. Orzekała ona w sprawach o uchylenie lub zmniejszenie podatków, rozstrzygała spory wynikające z dzierżawy dóbr koronnych i narodowych i z kontraktów zawartych przez władze administracyjne. Delegację tworzyło 6 członków z nominacji namiestnika w Radzie Stanu i 3 asesorów. Pracami Delegacji kierował Prezes wybrany spośród członków Senatu. Po roku 1822 Delegacja została zlikwidowana i funkcje najwyższego sądu administracyjnego sprawowała Rada Stanu. W przeciwieństwie do Rady Stanu z czasów Księstwa Warszawskiego nie posiadała uprawnień kasacyjnych. Przejął je jeszcze w czasach Księstwa Sąd Apelacyjny (w sprawach karnych) i utworzony w 1815 roku Sąd Najwyższej Instancji (w sprawach cywilnych)9.

 

Druga Rada Stanu Królestwa Polskiego (1832-1841)

Mikołaj I Pawłowicz.jpeg  
II Rada Stanu została reaktywowana Statutem Organicznym wydanym przez Mikołaja I Pawłowicza  

Reaktywowana po Powstaniu Listopadowym, stała się organem pomocniczym w zakresie prawodawstwa (w związku ze zniesieniem sejmu) w stosunku do organów Cesarstwa, sprawowała funkcje zarządzająco-kontrolne. W ograniczonym zakresie nadal sprawowała funkcje w zakresie sądownictwa kompetencyjnego: orzekała w sporach o podziała kompetencji między władzami administracyjnymi a sądowymi. Pozbawiona została uprawnień Sądu Administracyjnego.
W 1841 roku najwyższymi instancjami sądowymi w Królestwie Polskim w sprawach cywilnych i karnych stały się Warszawskie Departamenty Senatu Rządzącego w Petersburgu (1842-1875). Przejęły one kompetencje orzecznicze, rewizyjne i kasacyjne zlikwidowanej Rady Stanu i Sądu Najwyższej Instancji. Formalnie zorganizowane były jako część organu najwyższej władzy sądowniczej Imperium Rosyjskiego - Senatu Rządzącego w Petersburgu. Faktycznie związek warszawskich departamentów z rosyjskim Senatem był prawie wyłącznie nominalny. Sędziami byli w przeważającej większości Polacy, orzekano według polskiego prawa i polskiej procedury. Do momentu likwidacji w roku 1876 Warszawskie Departamenty Senatu stanowiły w istocie sąd najwyższy Królestwa Polskiego. Funkcje sądu administracyjnego sprawowało Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Senatu Rządzącego. Był to organ władzy prawodawczej i sądowniczej Cesarstwa Rosyjskiego powołany dla Królestwa Polskiego Ukazem Carskim z 6/18 listopada 1841 w miejsce zlikwidowanej II Rady Stanu Królestwa Polskiego. Obok uprawnień prawodawczych organ ten kontynuował funkcje sądownicze Rady Stanu w zakresie sądownictwa kompetencyjnego i administracyjnego oraz sprawował nadzór nad warszawskimi departamentami IX i X jako sądami najwyższych instancji w sprawach cywilnych i karnych. Miejscem prac biura Ogólnego Zebrania i plenarnych obrad były pomieszczenia Pałacu Krasińskich.
Dzisiejsze polskie sądownictwo administracyjne, choć w pełni ukształtowane dopiero w czasach Polski Niepodległej w XX wieku, może nawiązywać do tradycji sądowniczych, sięgających czasów pierwszej Rzeczypospolitej. Przypomniane i przywołane powyżej sądy i organy sądowo-administracyjne niewątpliwie wpisują się w dzieje polskiego sądownictwa administracyjnego. Niezależnie od tego, jak będziemy oceniać pojawiające się od połowy XVIII wieku zjawiska ustrojowe, poddające decyzje administracyjne osądowi sądowemu, trzeba wyraźnie podkreślić, ze współczesna polska nauka prawna powinna w większym stopniu dostrzegać ich znaczenie dla formowania się naszej własnej tradycji ustrojowej.

 

Opracowanie tekstu na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

1 Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 27.

2 Historia państwa i prawa Polski. t. II. Od połowy XV wieku do 1795 roku, opr. Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Warszawa 1966, s. 543.

3 Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 51.

4 Tamże, t. VIII, s. 266.

5 Tamże, s. 863.

6 Szczegółowy zakres kompetencji Jurysdykcji Marszałkowskiej po 1776 roku określały: Ordynacja Iuryzdykcji Marszałkowskiej roku 1768 [Volumina Legum, t. VII, s. 711]. Dodatki do ordynacyi r. 1768 iuryzdykcji Marszałkowskiej podług prawa r. 1775 [Volumina Legum, t. VIII, s. 101].

7 Por. M. Woźniakowa, Sąd Asesorski Koronny (1537-1795). Jego organizacja, funkcjonowanie i rola w dziejach prawa chełmińskiego i magdebusrskiego w Polsce, Warszawa 1990, szczególnie s. 1-254, 247-351.

8 Konstytucje Polskie 1791-1921, Warszawa 1922, s. 27-39: T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 1999, s. 206.

9 Por. Historia państwa i prawa Polski, t. III, s. 308-311; T. Maciejewski, Historia ..., s. 215.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-06-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  07-06-2019 14:12
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  07-06-2019 14:20
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 9733
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl