Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/24/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 Przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych w budynkach WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 31.05.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-24-2019.pdf (531,49KB)

PDFZałącznik nr 1 WSA-ZP-BA-24-2019.pdf (406,70KB)

PDFZałącznik nr 2 WSA-ZP-BA-24-2019.pdf (258,46KB)

DOCXFormularze wer. edyt WSA-ZP-BA-24-2019.docx (47,95KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 28.05.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 27.05.2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: Przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych w budynkach WSA w WarszawieSPRAWA WSA/ZP/BA/24/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1. 

Proszę o informację jakiego typu centrale są zamontowane w obiekcie-  chodzi o Załącznik nr 2 punkt 5. system awaryjnego oświetlenia drogi ewakuacyjnej.

Odpowiedź.

W budynku WSA w Warszawie ul. Pankiewicza 4 w Warszawie System awaryjnego oświetlenia ma centralę Awex Rubic Una.

Pytanie 2. 

W załącznikach nr 1 i 2 w zestawieniu urządzeń zainstalowanych w  budynkach oprócz central pożarowych firm Schrack Seconet oraz UTC Fire and Security zainstalowane są centrale pożarowe IGNIS oraz POLON 4200 firmy POLON ALFA. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania świadectwa ukończenia szkolenia z zakresu  programowania i konserwacji systemu POLON 4000 oraz IGNIS ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga posiadania świadectwa ukończenia szkolenia z zakresu programowania i konserwacji systemu POLON 4000 oraz IGNIS.

Pytanie 3. 

W załączniku nr 1 i 2 Wykaz urządzeń w skład systemów automatycznego gaszenia gazem wchodzą izotopowe czujki dymu  DIO 40.

 1. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania Zezwolenia wydanego przez Państwową Agencję Atomistyki w zakresie obsługi urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze ?
 2. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania min. 1 raz w roku wykonania kontroli szczelności źródeł promieniotwórczych w izotopowych czujkach dymu ?

Odpowiedź.

Ad 1) Zamawiający wymaga od Oferentów dokumentu wydanego przez Państwową Agencję Atomistyki uprawniającego do obsługi urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze.

W związku z powyższym w klauzuli II WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU w ust.  2 po pkt  4 dodaje  pkt 5 w brzmieniu: 

 1. posiada dokument wydany przez Państwową Agencję Atomistyki  uprawniający do obsługi urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą kopi dokumentu”.

Ad 2) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonania min. 1 raz w roku wykonania kontroli szczelności źródeł promieniotwórczych w izotopowych czujkach dymu.

Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień oraz zmiany zapytania nie zmieniają w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-24-2019.pdf (155,79KB)


PDFZawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty- WSA-ZP-BA-24-2019.pdf (133,16KB)


PDFInformacja o ponownym wyborze oferty- WSA-ZP-BA-24-2019 z dn. 13.06.2019.pdf (176,39KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  21-05-2019 12:57
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  13-06-2019 11:55
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3005
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl