Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs Og-1121/11/19 na staż urzędniczy ( 1 etat– referent stażysta, st. docelowe: specjalista w Oddziale Finansowo-Budżetowym)

Strona archiwalna

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/11/19
na staż urzędniczy

( 1 etat– referent stażysta, stanowisko docelowe: specjalista w Oddziale Finansowo-Budżetowym)

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe, pożądany kierunek: ekonomia lub finanse,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Niekaralność,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe udokumentowane świadectwami pracy (niezbędne do zatrudnienia na stanowisku specjalisty, w tym oczekiwane co najmniej 1 rok w obszarze księgowości budżetowej).

Wymagania dodatkowe:

 • Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość rozporządzenia MPiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
 • Mile widziana znajomość obsługi systemu bankowego NBP oraz TREZOR,
 • Skuteczna komunikacja oraz umiejętność organizacji pracy własnej.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Przygotowywanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków do terminowej ich zapłaty,
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,
 • Ustalanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków,
 • Sprawdzanie zgodności dokumentów księgowych z zawartymi umowami,
 • Rozliczanie dokumentów z tytułu odbywania podróży służbowych,
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej NBP w zakresie przygotowywania przelewów oraz kompletowania wyciągów bankowych,
 • Prowadzenie rejestru opłat sądowych.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

Stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

Zgłoszenie zawierające:

 • List motywacyjny i cv (ze wskazaniem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia potwierdzającego doświadczenie zawodowe wymagane do pracy na stanowisku specjalisty w Oddziale Finansowo-Budżetowym),
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

należy złożyć do 21 maja 2019 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej do 31 maja 2019 r.  

Osoby stawiające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-41

Metryczka
 • wytworzono:
  07-05-2019
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  07-05-2019 13:18
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3177
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl