Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs nr Og-1121/9/19 na pracownika IT w ramach stażu urzędniczego ( 1 etat – referent stażysta, stanowisko docelowe - specjalista w IT )

Strona archiwalna

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/9/19
na staż urzędniczy

( 1 etat – referent stażysta, stanowisko docelowe: specjalista w IT )

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne (informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne)
 • minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra umiejętność administracji i zarzadzania Microsoft SQL Server
 • bardzo dobra znajomość języka SQL
 • bardzo dobra umiejętność administracji systemem operacyjnym Linux (Debian, Centos, SLES) oraz konfiguracji usług sieciowych (apache, dhcpd, named, samba, syslog, exim, postfix, ntpd, sshd)
 • wiedza w zakresie tworzenia reguł filtracji pakietów przy użyciu iptables, oraz zabezpieczania usług w oparciu o  appamor, tcp_wrappers, chroot
 • dobra umiejętność administracji systemem operacyjnym MS Windows Server 2008/2012/2016 oraz systemami klienckimi  MS Windows 7/8/10
 • umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu AD, GPO, Hyper-V, Failover Cluster, IIS, DNS, WSUS, serwer wydruku
 • znajomość protokołów sieciowych IPv4, TCP, UDP
 • znajomości zagadnień związanych z wirtualizacją i konteneryzacją
 • umiejętność automatyzacji procesów w oparciu o skrypty (np. bash, python, powershell)
 • znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej jak również wyjaśnianie problemów technicznych z producentami IT
 • wysokie umiejętności analityczne
 • ogólna znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej
 • samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność
 • chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość relacyjnych baz danych: Informix, MySQL, PostgreSQL
 • praktyczna znajomości tematów cyberbezpieczeństwa, informatyki śledczej, bezpieczeństwa informacji
 • znajomość technologii bezpieczeństwa: Firewall, IPS/IDS, APT, VPN, SIEM, PROXY, DLP, AV, NAC
 • znajomość konfiguracji i administracji narzędzi Elasticsearch, Logstash, Kibana, Grafana, Zabbix, OSSEC, Graylog, OSSIM,  Ansible, OTRS
 • certyfikaty zawodowe/branżowe

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • administracja środowiskiem serwerowym, bazodanowym  i aplikacyjnym działającym w oparciu o systemy Linux/Windows
 • zarządzanie, konfiguracja i optymalizacja baz danych
 • wykonywanie raportów i weryfikacja zestawień z zakresu statystyki sądowej
 • monitorowanie i utrzymywanie ciągłości działania systemów produkcyjnych
 • nadzór nad bezpieczeństwem podległych systemów informatycznych
 • zarządzanie rolami i uprawnieniami użytkowników
 • tworzenie opisów funkcjonalnych, dokonywanie zakupów oprogramowania i sprzętu oraz nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz sądu usług informatyczne
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
 • konfiguracja i ewidencja sprzętu komputerowego oraz instalacja oprogramowania
 • udzielanie zdalnej i lokalnej pomocy technicznej użytkownikom w zakresie obsługi zarządzanych systemów teleinformatycznych
 • wsparcie Zespołu IT w realizacji zadań

 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

Stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

 

Zgłoszenie zawierające:

 • List motywacyjny i cv (ze wskazaniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia potwierdzającego doświadczenie zawodowe wymagane do pracy na stanowisku specjalisty w Zespole do Obsługi Informatycznej),
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 • DOCwzor oswiadczenia.doc (23,50KB)
 • DOCzgoda na przetwarzanie danych.doc (26,50KB)

należy złożyć do 15 maja 2019 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej do 23 maja 2019 r.

Osoby stawiające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-56

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2019
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  25-04-2019 14:06
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  09-05-2019 13:15
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 54248
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl