Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Zajęcie pasa drogowego na cele protestu.

     Przedmiotem złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi była decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 20 listopada 2017 r., utrzymana w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, wymierzająca karę pieniężną w wysokości 1312,50 zł.

     Kara ta została nałożona wobec stwierdzenia, że A.S. zajął pas drogowy znajdujący się w obszarze pl. Krasińskich bez zezwolenia zarządcy drogi, umieszczając tam 4 namioty i 3 zestawy mebli.

     Z akt sprawy wynika, że zgłoszenia telefonicznego o zgromadzeniu przed gmachem Sądu Najwyższego dokonano 26 maja 2017 r. w Urzędzie m.st. Warszawy Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na okres od 29 maja do 29 czerwca 2017 r.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 kwietnia 2019 r. w pkt 1 uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu Prezydenta m.st. Warszawy oraz w pkt 2 umorzył postępowanie administracyjne.

     Sąd uznał złożoną skargę za zasadną, albowiem decyzje naruszają prawo materialne w stopniu uzasadniającym ich uchylenie. W sprawie tej niezasadnie doszło do wszczęcia i prowadzenia postępowania w przedmiocie zajęcia pasa drogowego w stosunku do skarżącego w sytuacji odbywania zgromadzenia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).

     W ocenie Sądu, co do zasady zajęcie pasa drogowego na cele wiecu, protestu, pikiety – wypełnia definicję zgromadzenia, jako służącego celowi publicznemu, a nie celowi prywatnemu jego organizatora. Wykładnia norm prawa materialnego dokonana przez organ jest wadliwa, albowiem brak jest podstaw do zastosowania, w przedmiotowej sprawie, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) umożliwiającego przypisanie organizatorowi zgromadzenia publicznego zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

     Ponadto Sąd podkreślił, że art. 54 Konstytucji RP zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Z kolei z art. 57 Konstytucji wskazuje, że każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. W tej sytuacji, organizacja protestu nie może być uzależniona od uprzedniej zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, skoro Prawo o zgromadzeniach wymaga jedynie zgłoszenia.

 

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  10-04-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  10-04-2019 15:13
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  10-04-2019 15:13
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4525
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl