Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wyrok WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Otwocka 10).

    Postanowieniem z 28 maja 2018 r. Komisja Weryfikacyjna wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 8 grudnia 2005 r. dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Otwockiej 10.

    Decyzją z 1 października 2018 r. Komisja Weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 8 grudnia 2005 r. w całości, albowiem decyzja została skierowana do osoby zmarłej.

     Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnieśli B.Z., M.M. i Miasto Stołeczne Warszawa.

     Wyrokiem z 2 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję.

    W ocenie Sądu zaskarżona decyzja narusza prawo. Sąd stwierdził, iż okolicznością niewątpliwą w niniejszej sprawie jest to, że decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 8 grudnia 2005 r. została skierowana do osoby zmarłej. Oznacza to, że decyzja taka dotknięta jest wadą nieważności, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zwanej dalej „k.p.a.”, nie można bowiem w drodze decyzji administracyjnej ustalać praw i obowiązków osoby nieżyjącej. W tym zakresie Sąd podzielił w całości stanowisko Komisji Weryfikacyjnej.

     Natomiast, mając na uwadze, że doszło do obrotu udziałami w nieruchomości przy ul. Otwockiej 10, a następnie sądowego zniesienia współwłasności Sąd uznał (inaczej niż Komisja Weryfikacyjna), że w sprawie występują nieodwracalne skutki prawne w rozumieniu art. 156 § 2 k.p.a. Ich zaistnienie uniemożliwia stwierdzenie nieważności decyzji, a dopuszcza jedynie uznanie, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa (art. 158 § 2 k.p.a.).

  Tymczasem Komisja Weryfikacyjna stwierdzając nieważność decyzji dekretowej przyjęła węższe rozumienie pojęcia nieodwracalnych skutków prawnych, w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) zwanej dalej „ustawą o Komisji”. Zdaniem Sądu było to nieprawidłowe albowiem przepis art. 2 pkt 4 ustawy o Komisji nie ma w zaistniałej sytuacji zastosowania.

     Powyższe oznacza, że Komisja Weryfikacyjna powinna była stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, a nie jej nieważność.

 

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  02-04-2019 18:23
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  02-04-2019 18:24
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4761
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl