Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs nr Og-1121/6/19 na stanowisko asystenta sędziego (1 etat)

 

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/6/19

na stanowisko asystenta sędziego

(1 etat)

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony 24 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 (sala nr 536).
 

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w okresie miesiąca od zakończenia konkursu oraz spełniać wymagania określone w art. 27 a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2107), tj.

- posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- być nieskazitelnego charakteru,

- mieć ukończone studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.
 

Na stanowisku asystenta sędziego oferujemy wynagrodzenie w wysokości 4.300 zł brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat.
 

Osoby odbywające aplikacje korporacyjne mogą przystąpić do konkursu, jednakże zgodnie z Regulaminem pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zatrudnienie takiej osoby, mimo wygranego konkursu, nie będzie możliwe.
 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. poz. 1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).
 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 2 kwietnia 2019 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa. W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie w Rzeczypospolitej Polskiej studiów wyższych na kierunku prawo i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

 • oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do pisemnego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu;

 

 1. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, a także z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego lub procesowego, wybrany przez kandydata;
   

 2. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie podana do wiadomości, w formie ustalonej przez Komisję konkursową, po zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu prac konkursowych.
 

Problematyka dotycząca prawa administracyjnego materialnego obejmuje prawo samorządu terytorialnego, prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, prawo lotnicze oraz podatki i opłaty lokalne. 
 

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 022-553-79-56.
 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2019
  przez: Anetta Obermiller
 • opublikowano:
  18-03-2019 15:42
  przez: Jakub Mitak
 • zmodyfikowano:
  18-03-2019 15:43
  przez: Jakub Mitak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4165
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl