Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/15/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Usługa przeprowadzki między budynkami WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 22.03.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-15-2019.pdf (496,68KB)

PDFZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia WSA-ZP-BA-15-2019.pdf (360,36KB)

DOCXZałącznik nr 2 -FORMULARZ OFERTOWY WSA-ZP-BA-15-2019 wersja edytowalna.docx (47,79KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 19.03.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 20.03.2019 numer sprawy WSA/ZP/BA/15/2019

 

Pytania

1. Po czyjej stronie leży wypakowanie dokumentów z pojemników i ich ułożenie na regałach po ich dostarczeniu do miejsca docelowego ?

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że wypakowanie dokumentów z pojemników i ich ułożenie na regałach po ich dostarczeniu do miejsca docelowego należy do zakresu czynności Wykonawcy.

2. Co w wypadku, gdy kartonów zostanie zniszczonych więcej niż 10 %, czy rekompensata będzie w cenie rynkowej 6-8 zł netto za  1 szt. ?

Odpowiedź.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie do wzoru umowy w § 4 po ust 3 dodaje ust 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, gdy:

 1. zaginie lub ulegnie zniszczeniu mniej niż 10 % wszystkich użytych kartonów to Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów,
 2. zaginie lub ulegnie zniszczeniu więcej niż 10 % wszystkich użytych kartonów zostanie to wykazane w protokole końcowym i Zamawiający pokryje koszt nadwyżki zniszczonych kartonów.”

3. Co w wypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracowników Zamawiającego pojemników plastikowych ?

Odpowiedź.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie do wzoru umowy w § 4 po ust 4 dodaje ust 5, który otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku, gdy zaginą lub ulegną zniszczeniu kontenery, o których mowa w ust 1 pkt. 2 zostanie to wykazane w protokole końcowym i Zamawiający pokryje koszt zniszczonych kontenerów lub samodzielnie odkupi kontenery Wykonawcy.”

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalone zasady postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu na  składanie ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-15-2019.pdf (218,90KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  15-03-2019 08:29
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  27-03-2019 14:24
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3443
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl