Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie 30 stycznia 2019 r. w Radomiu oddalił skargę Prezydenta Miasta Radomia na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 12 października 2018 r. nr WNP-R.4131.16.2018 w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia.     

     Przedmiotem skargi było rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 12 października 2018 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia z 23 sierpnia 2018 r. nr 3214/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu w czasie roku szkolnego.

     Prezydent Miasta Radomia ww. zarządzeniem, działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego, odwołał 23 sierpnia 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia, z zachowaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia jako nauczyciela dyplomowanego.

     Rozstrzygnięciem nadzorczym z 12 października 2018 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia z 23 sierpnia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził, iż okoliczności odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych przedstawione w uzasadnieniu zarządzenia nie uzasadniają „szczególnie uzasadnionego przypadku”, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 30 stycznia 2019 r. oddalił skargę.

     Zdaniem Sądu, postawione w uzasadnieniu zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia z 23 sierpnia 2018 r., zarzuty dotyczące przede wszystkim negatywnej oceny współpracy Dyrektora z Radą pedagogiczną, Radą rodziców i niektórymi nauczycielami, nie uzasadniają odwołania z zajmowanego stanowiska bez wypowiedzenia na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. Organ nie wykazał bowiem, że zaistniała sytuacja wyjątkowa, nadzwyczajna, nagła, powodująca u niego przekonanie, że dalsze kierowanie szkołą przez dotychczasowego dyrektora stanowi istotne zagrożenie dla funkcjonowania szkoły. Podnoszone przez Prezydenta Miasta Radomia okoliczności nie miały charakteru nagłego, gdyż jak sam podaje, trwają już od dłuższego czasu i były podejmowane próby zażegnania tego konfliktu.

     Prezydent Miasta Radomia nie wykazał w zarządzeniu takiego rodzaju uchybień, które wymagałyby natychmiastowego przerwania wykonywania funkcji dyrektora. Nie doszło bowiem do destabilizacji w wykonywaniu żadnej z podstawowych funkcji szkoły.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-02-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  21-02-2019 16:49
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  21-02-2019 16:50
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4106
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl