Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs nr Og-1121/5/19 na staż urzędniczy do Biura Podawczego.

Strona archiwalna

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/5/19
na staż urzędniczy do Biura Podawczego

( 1 etat – referent stażysta, stanowisko docelowe:  sekretarz sądowy )

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe udokumentowane świadectwami pracy (niezbędne do zatrudnienia na stanowisku sekretarza sądowego).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym pakietu MS Office;
 • sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,umiejętność pracy w zespole.

Od kandydatów oczekujemy gotowości do podjęcia pracy od  kwietnia br.

Zakres zadań wykonywanych przez sekretarza sądowego obejmuje:

 • obsługę wydziału orzeczniczego w zakresie ewidencji w systemie komputerowym korespondencji wpływającej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz przygotowanie korespondencji do wysłania,
 • przyjmowanie korespondencji wpływającej oraz jej rozdzielanie według właściwości do poszczególnych wydziałów orzeczniczych i komórek organizacyjnych,
 • sprawdzanie liczby korespondencji wpływającej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wykazem przesyłek prowadzonym przez pocztę,
 • stemplowanie oraz skanowanie  zwrotek i zwrotów listów poleconych ,
 • obsługę interesantów składających osobiście pisma do sądu,
 • przygotowanie elektronicznych reklamacji listów poleconych dla urzędu pocztowego,
 • roznoszenie korespondencji do komórek organizacyjnych sądu oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • udzielanie interesantom informacji telefonicznej odnośnie wpływających i wychodzących pism,
 • przygotowywanie korespondencji przekazywanej do urzędów znajdujących się na terenie Warszawy za pośrednictwem kierowców.

 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

Zgłoszenie zawierające:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 • DOCXzgoda na przetwarzanie danych.docx (15,11KB)
 • DOCXwzor oswiadczenia.docx (14,63KB)

należy złożyć do 28 lutego 2019 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej 8 marca 2019 r. Konkurs odbędzie się 12 marca 2019 r.

Osoby stawiające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.22 553-79-56

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2019
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  20-02-2019 14:31
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3687
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl