Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2021-10-03 do dnia 2021-12-31.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
V
V SA/Wa 4281/21
2021-12-01
08:50
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
6539 - Inne w grupie 653; Inne w grupie 653


Dariusz Czarkowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 820/21
2021-12-01
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki
Małgorzata Jarecka (spr.)
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1854/21
2021-12-01
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
V
V SA/Wa 4277/21
2021-12-01
09:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1717/21
2021-12-01
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Urząd Patentowy RP
6462 - Wpis do rejestru wzorów użytkowych

oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
VIII
VIII SA/Wa 646/21
2021-12-01
09:00
Sala B Radom
Rada Gminy Głowaczów
6391/6168 - Ochrona zwierząt

przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Stwierdzono nieważność uchwały w całości
IV
IV SA/Wa 1016/21
2021-12-01
09:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wojciech Rowiński (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 599/21
2021-12-01
09:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2322/21
2021-12-01
09:30
Sala A, ul. Jasna 2/4
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1781/21
2021-12-01
09:40
Sala F, ul. Jasna 2/4
Odwoławcza komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej
6195 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Straży Pożarnej

uznanie winnym popełnienia zarzucanego czynu
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2285/21
2021-12-01
09:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Komisja Egzaminacyjna II st. przy Min. Sprawiedliwości ds odwołań od wyników egzaminu notarialnego
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

ustalenia wyniku egzaminu notarialnego (I i II projekt aktu notarialnego)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1493/21
2021-12-01
09:45
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
6365 - Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego

nakaz przywrócenia poprzedniego stanu lokalu
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś (spr.)
Grzegorz Rudnicki
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 662/21
2021-12-01
09:45
Sala B Radom
Rada Miejska w Szydłowcu
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2781/21
2021-12-01
09:50
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2021-12-08
IV
IV SA/Wa 624/21
2021-12-01
10:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji; Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji


Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1587/21
2021-12-01
10:10
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka (spr.)
Przemysław Żmich
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 141/21
2021-12-01
10:20
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

stwierdzenie uchybienia przepisów
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
VI
VI SA/Wa 696/21
2021-12-01
10:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

skargi o wznowienie postępowania (w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 4259/14 dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia)
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wznowiono postępowanie sądowe
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Żadne z wyżej wymienionych
VII
VII SA/Wa 1289/21
2021-12-01
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
6391/6099 - Inne dla symbolu 6099

wyznaczenie aglomeracji
Małgorzata Jarecka (spr.)
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 847/21
2021-12-01
10:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
Marek Wroczyński
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1588/21
2021-12-01
10:30
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka (spr.)
Przemysław Żmich
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2782/21
2021-12-01
10:40
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

kara pieniężna za wprowadzenie do obrotu produktów nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 237/21
2021-12-01
10:50
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

skargi o wznowienie postępowania (w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1154/17, dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia)
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Żadne z wyżej wymienionych
Wznowiono postępowanie sądowe
I
I SA/Wa 1589/21
2021-12-01
10:50
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka (spr.)
Przemysław Żmich
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 974/21
2021-12-01
11:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 773/21
2021-12-01
11:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 838/21
2021-12-01
11:15
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki wolnostojącego murowanego komina
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 837/21
2021-12-01
11:15
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

umorzenie postępowania administracyjnego
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1961/21
2021-12-01
11:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1887/21
2021-12-01
11:50
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1051/21
2021-12-01
12:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Maciej Kurasz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 169/21
2021-12-01
12:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Justyna Mazur (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 711/21
2021-12-01
12:20
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Justyna Mazur (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 2115/21
2021-12-01
12:40
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zawieszenie w czynnościach służbowych
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1566/21
2021-12-01
12:40
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

zobowiązanie do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1143/21
2021-12-01
12:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6052 - Akty małżeństwa

odmowa sprostowania aktu małżeństwa
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1142/21
2021-12-01
12:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6052 - Akty urodzenia

odmowa sprostowania aktu urodzenia
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 2058/21
2021-12-01
13:20
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6481 - Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2770/21
2021-12-01
13:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1439/21
2021-12-01
13:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Klimatu i Środowiska
6135 - Odpady; Odpady


Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 732/21
2021-12-01
13:50
Sala B Radom
Rada Gminy Tczów
6391/6168 - Ochrona zwierząt; Ochrona zwierząt


Renata Nawrot (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Oddalono skargę w części
VIII
VIII SA/Wa 660/21
2021-12-01
14:00
Sala B Radom
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
6531 - Nadmiernie pobrane dotacje na pokrycie kosztów dostarczenia energii cieplnej.; Nadmiernie pobrane dotacje na pokrycie kosztów dostarczenia energii cieplnej.


Leszek Kobylski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 2059/21
2021-12-01
14:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6481 - Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 2540/20
2021-12-01
14:40
Sala F, ul. Jasna 2/4
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
6143 - Skreślenie z listy studentów

skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich
Andrzej Góraj
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1257/21
2021-12-01
14:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
6165 - Ochrona roślin

określenie opłaty sankcyjnej
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
Odroczono rozprawę


Ilość wizyt na stronie: 155680

Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: 22 553 70 00
fax: 22 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl