Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2020-07-30 do dnia 2020-10-28.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
IV
IV SA/Wa 969/20
2020-09-28
09:00
Sala G
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

odmowa ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 542/20
2020-09-28
09:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6463 - Wzory przemysłowe

unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Magdalena Maliszewska
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 492/20
2020-09-28
09:00
Sala A
Minister Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Joanna Skiba
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2268/19
2020-09-28
09:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Łukasz Krzycki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
I
I SA/Wa 493/20
2020-09-28
09:20
Sala A
Minister Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Joanna Skiba
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 526/20
2020-09-28
09:30
Sala F
Centralna Komisja Lekarska ABW
6196 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

ustalenie zdolności do służby
Łukasz Krzycki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 912/20
2020-09-28
09:45
Sala G
SKO w Ostrołęce
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

naruszenie stosunków wodnych na gruncie
Katarzyna Golat (spr.)
Aneta Dąbrowska
asesor Agnieszka Wąsikowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 736/20
2020-09-28
09:45
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komisja Nadzoru Finansowego
6221 - Kara pieniężna z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego

nałożenia kary pieniężnej (zaskarżony pkt 2 decyzji)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Magdalena Maliszewska (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2735/19
2020-09-28
09:50
Sala A
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

stwierdzenie nabycia z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Joanna Skiba
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2656/19
2020-09-28
10:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Łukasz Krzycki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
I
I SA/Wa 522/20
2020-09-28
10:20
Sala A
SKO w Ciechanowie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
Anna Wesołowska
Jolanta Dargas (spr.)
Joanna Skiba
Uchylono decyzję I i II instancji
IV
IV SA/Wa 895/20
2020-09-28
10:30
Sala G
SKO w Płocku
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2020-10-12
VI
VI SA/Wa 952/20
2020-09-28
10:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179

odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Magdalena Maliszewska
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2859/19
2020-09-28
10:30
Sala F
Rektor UW
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium socjalnego
Łukasz Krzycki
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 561/20
2020-09-28
11:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Magdalena Maliszewska
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2253/18
2020-09-28
11:00
Sala A
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Gabriela Nowak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2020-10-08
II
II SA/Wa 2528/19
2020-09-28
11:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Łukasz Krzycki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
IV
IV SA/Wa 356/20
2020-09-28
11:15
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej


Katarzyna Golat (spr.)
Aneta Dąbrowska
asesor Agnieszka Wąsikowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2020-10-01
VI
VI SA/Wa 724/20
2020-09-28
11:25
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

umorzenia postępowania odwoławczego (zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Magdalena Maliszewska (spr.)
Danuta Szydłowska
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
II
II SA/Wa 1/20
2020-09-28
11:30
Sala F
Rada Powiatu w Otwocku
6392/6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze; Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze


Łukasz Krzycki
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Wieczorek (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2020-10-01
VI
VI SA/Wa 571/20
2020-09-28
11:45
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy oraz zawieszenia wydawania nowych świadectw kierowców przez okres roku
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Magdalena Maliszewska
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 667/20
2020-09-28
12:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie cudzoziemca do powrotu
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska
asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 566/20
2020-09-28
12:05
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Magdalena Maliszewska
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 565/20
2020-09-28
12:05
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Magdalena Maliszewska
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 1333/17
2020-09-28
12:30
Sala A
Kom. ds. usuwania skutków prawnych dec. reprywatyzacyjnych dot. nier. warsz. wyd. z narusz. prawa
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Anna Wesołowska (spr.)
Jolanta Dargas
Joanna Skiba
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 488/20
2020-09-28
12:40
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

odmowy uchylenia (tryb wznowienia) kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia (WITD.DI.0152.W.III0146.5.2017)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Magdalena Maliszewska (spr.)
Danuta Szydłowska
Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 763/20
2020-09-28
13:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu i zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 629/20
2020-09-28
13:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Magdalena Maliszewska
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 478/20
2020-09-28
13:00
Sala F
Dyrektor Generalny Służby Więziennej w Warszawie
6194 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6194

umorzenie postępowania w przedmiocie stiwerdzenia nieważności decyzji
Łukasz Krzycki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Andrzej Wieczorek
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 586/20
2020-09-28
13:10
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Magdalena Maliszewska
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 593/20
2020-09-28
13:20
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Magdalena Maliszewska
Danuta Szydłowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 500/20
2020-09-28
13:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Magdalena Maliszewska (spr.)
Danuta Szydłowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1331/17
2020-09-28
13:30
Sala A
Kom. ds. usuwania skutków prawnych dec. reprywatyzacyjnych dot. nier. warsz. wyd. z narusz. prawa
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Anna Wesołowska
Jolanta Dargas
Joanna Skiba (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 2823/19
2020-09-28
13:30
Sala F
Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie
6213 - Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

odmowa przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego
Łukasz Krzycki
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1062/20
2020-09-28
13:35
Sala G
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
6340 - Odmowa potwierdzenia represjonowania za działalność polityczną

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska
asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 2443/19
2020-09-28
14:00
Sala F
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

udzielenie upomnienia w sprawie przetwarzania danych osobowych
Łukasz Krzycki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 945/20
2020-09-28
14:10
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Katarzyna Golat (spr.)
Aneta Dąbrowska
asesor Agnieszka Wąsikowska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 828/20
2020-09-28
14:45
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska
asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Ilość wizyt na stronie: 142357
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: 22 553 70 00
fax: 22 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl