Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

poszukuje pracowników na zastępstwo, pełniących obowiązki asystenta sędziego.

 

stanowisko: p/o asystenta sędziego
wynagrodzenie zasadnicze brutto:  6 480 zł

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – mgr prawa,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień, na zlecenie i pod kierunkiem sędziego,
 • analiza akt sprawy we wskazanym zakresie,
 • kontrola stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego lub sąd,
 • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania,
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi,
 • gromadzenie, we wskazanym zakresie, orzecznictwa lub literatury przydatnych do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale,
 • w uzasadnionych wypadkach, jeżeli wymagają tego zasady sprawności, racjonalności lub ekonomicznego i szybkiego działania, także wykonywanie innych czynności, niezbędnych do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby zainteresowane tym zatrudnieniem prosimy o złożenie cv, kopii dyplomu, oświadczenia o niekaralności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem) osobiście w Biurze Podawczym, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa lub mailowo na adres: kadry@warszawa.wsa.gov.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 22/553-79-56

 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć następujące oświadczenie:

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w celu rekrutacji na zastępstwo na stanowisko p/o asystenta sędziego w 2024 roku.

Wyrażam także zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją powyższego celu drogą telefoniczną

(podać nr telefonu)  ………......................................

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Kontakt do inspektora ochrony danych:
 2. Po zakończeniu naboru, którego dotyczy zgoda, moje zgłoszenie zostanie zniszczone.
 3. Mam prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

                                                                                                      ...............................................

                                                                                                           data i czytelny podpis

Ponadto oświadczam, że:

 • nie jest prowadzone wobec mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani o przestępstwo skarbowe;
 • jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystam z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

                                                                                                      ...............................................

                                                                                                           data i czytelny podpis

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2019
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  04-01-2019 15:20
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  14-03-2024 13:46
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 47737
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl