Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs nr Og-1121/1/19 na staż urzędniczy ( 1 etat )

Strona archiwalna

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/1/19
na staż urzędniczy

( 1 etat– referent stażysta, stanowisko docelowe: starszy specjalista w Oddziale Finansowo-Budżetowym)

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe, pożądany kierunek: ekonomia lub finanse,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Niekaralność,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe udokumentowane świadectwami pracy (niezbędne do zatrudnienia na stanowisku starszego specjalisty, w tym oczekiwane co najmniej 2 lata w obszarze płacowym).

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń oraz pochodnych,
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa,
 • Znajomość obsługi programu Płatnik,
 • Mile widziana znajomość obsługi systemu bankowego NBP,
 • Skuteczna komunikacja oraz umiejętność organizacji pracy własnej.

Ponadto mile widziana będzie możliwość podjęcia pracy od 1 lutego 2019 r.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Sporządzanie miesięcznych list płac,
 • Naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • Rozliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Naliczanie i rozliczanie składek ZUS,
 • Sporządzanie miesięcznych raportów ZUS,
 • Sporządzanie informacji o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
 • Sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej NBP z tytułu wynagrodzeń, składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy do US,
 • Wystawianie zaświadczeń na wniosek pracownika w części dotyczącej wypłaconego wynagrodzenia.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

Stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

Zgłoszenie zawierające:

 • Życiorys i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

DOCXwzor oswiadczenia.docx (14,64KB)
DOCXzgoda na przetwarzanie danych.docx (15,04KB)

należy złożyć do 11 stycznia 2019 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej w dniu 18 stycznia 2019 r. po godz. 15.00  

Osoby stawiające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-41

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2019
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  04-01-2019 10:46
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 15442
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl