Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Odmowa wstępu na posiedzenie organu kolegialnego stanowi czynność z zakresu prawa administracyjnego.

     Wyrokiem z 13 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na czynność Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 maja 2018 r. w przedmiocie odmowy wstępu na posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

     W złożonej do tut. Sądu skardze, skarżący podnosił, iż mimo posiadania uprawnienia do poruszania się po parlamencie, odmówiono mu wstępu na posiedzenie Sejmu 9 maja 2018 r., w dniu, w którym trwał protest rodziców osób niepełnosprawnych.

     W odpowiedzi na skargę Szef Kancelarii Sejmu wskazał, iż odmowa wstępu na posiedzenie Sejmu wynikała ze zmian zasad wstępu na tereny i do budynków sejmowych poprzez zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż skarga na czynność Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy wstępu na posiedzenie Sejmu podlega rozpoznaniu przez sąd administracyjny, bowiem stanowi skargę na czynność z zakresu prawa administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).

     Sąd uznał, iż Konstytucja w art. 61 ust. 2 daje prawo obywatelowi do uzyskiwania informacji m.in. poprzez wstęp na posiedzenie kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo to nie ma charakteru absolutnego, może podlegać ograniczeniu, z tym, że ograniczenie musi wynikać z ustaw i odwoływać się do wartości konstytucyjnych, dotyczących ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa.

     W rozpatrywanej sprawie odmowa wstępu na posiedzenie Sejmu nastąpiła na podstawie komunikatu Komendanta Straży Marszałkowskiej z dnia 25 kwietnia 2018 r., stanowiącym o czasowym zawieszeniu wydawania jednorazowych kart wstępu. Komunikat ten został zaś wydany w oparciu o § 6 pkt 4 Zarządzenia nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu, wydanego z kolei w oparciu o art. 172 Regulaminu Sejmu oraz art. 246 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, w brzmieniu obowiązującym w dniu 9 maja 2018 r.

     Skarżący chcący uzyskać dostęp do informacji publicznej w dniu 9 maja 2018 r. zobowiązany był poddać się rygorom ograniczeń wstępu istniejącym tego dnia.

     Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

 

     Do wyroku zgłosiła zdanie odrębne sędzia WSA w Warszawie Anna Sękowska.

 

     Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

DSC00339.jpeg

Metryczka
 • wytworzono:
  13-12-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  13-12-2018 16:52
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  13-12-2018 16:52
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4892
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl