Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat dotyczący skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej.

     W dniu 4 grudnia 2018 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzje Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (zwanej dalej „Komisją Weryfikacyjną”), a mianowicie sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 934/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 9/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Marszałkowskiej 43),
 • I SA/Wa 935/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 4a/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Noakowskiego 16),
 • I SA/Wa 936/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 4b/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Noakowskiego 16),
 • I SA/Wa 937/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 4c/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Noakowskiego 16),
 • I SA/Wa 996/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr II R 10/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Poznańskiej 14) oraz
 • I SA/Wa 997/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr II R 10/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Poznańskiej 14).

W wydanych wyrokach Sąd oddalił skargi.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż Komisja Weryfikacyjna wprowadzając jednoinstancyjne postępowanie, w sytuacji, w której od decyzji organu przysługuje skarga do sądu administracyjnego nie naruszyła art. 78 Konstytucji RP. Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, z późn. zm.) decyzje i postanowienia Komisji Weryfikacyjnej, z wyłączeniem decyzji, o których mowa w art. 34 ust. 4 ustawy, są ostateczne. Obecnie, zatem nie przysługuje od nich wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a postępowania wywołane tymi wnioskami, jako bezprzedmiotowe podlegają umorzeniu.

     Sąd zwrócił uwagę, iż w polskim systemie prawnym od lat funkcjonują rozwiązania przewidujące, że decyzja administracyjna wydana po raz pierwszy w administracyjnym toku instancji, a więc niejako decyzja pierwszoinstancyjna, jest decyzją ostateczną, przysługuje od niej natomiast skarga do sądu administracyjnego.

     Ustosunkowując się do zarzutu skarżących dotyczącego pozbawienia przez organ możliwości rozpoznania ich skarg przez sąd administracyjny, Sąd wyjaśnił, iż strony skarżące skutecznie złożyły do tut. skargi od decyzji pierwszoinstancyjnych Komisji Weryfikacyjnej. Skargi te, Sąd uznał za dopuszczalne i podlegać będą rozpoznaniu w odrębnym postępowaniu sądowym.

Wyroki te są nieprawomocne. Stronom przysługuje możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

DSC00269.jpeg

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  04-12-2018 15:24
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  04-12-2018 15:26
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5433
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl