Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Prezes WSA w Warszawie ogłasza konkurs nr Og-1121/18/18 na staż urzędniczy w Wydziale Informacji Sądowej.

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/18/18
na staż urzędniczy

( 1 etat– referent stażysta, stanowisko docelowe: specjalista w Wydziale Informacji Sądowej)

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie – mgr prawa,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Niekaralność,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe udokumentowane świadectwami pracy (niezbędne do zatrudnienia na stanowisku specjalisty).

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zagadnień z zakresu dostępu do informacji publicznej,
 • Skuteczna komunikacja oraz umiejętność organizacji pracy własnej.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski kierowane do Prezesa Sądu,
 • Udzielania informacji o właściwości Sądu, procedurze sądowoadministracyjnej, stanie konkretnych spraw sądowoadministracyjnych oraz treści orzeczeń,
 • Obsługa rzecznika prasowego Sądu, w tym przeglądanie doniesień medialnych na temat funkcjonowania Sądu oraz przygotowywanie materiałów źródłowych,
 • Monitorowanie i aktualizowanie informacji na stronie bip,
 • Rozpatrywanie petycji,
 • Załatwianie wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

Zgłoszenie zawierające:

 • Życiorys i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
   
 • DOCwzor oswiadczenia.doc (23,50KB)
 • DOCzgoda na przetwarzanie danych.doc (26,50KB)

należy złożyć do 19 października 2018 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej do 26 października 2018 r.

Osoby stawiające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-56

Metryczka
 • wytworzono:
  09-10-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  09-10-2018 09:52
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  09-10-2018 10:48
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3594
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl