Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/43/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 28.09.2018r. do godz. 11.00 02.10.2018r. do godz.11.00

Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń systemu automatyki klimatyzacji z systemem BMS w budynkach WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-43-2018.pdf (634,36KB)

DOCXFormularz WSA-ZP-BA-43-2018 wersja edytowalna.docx (68,50KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 25.09.2018r.


Pytania do Zapytania ofertowego  z dnia 25.09.2018

1. Załącznik nr 4 (OPZ) – ust. 4 pkt. 2  „kontrola poprawności reakcji na sygnały z czujek i czujników oraz kontrola poprawności wskazań i komunikacji na terminalu komputerowym (wizualizacji), w tym w pomieszczeniach biurowych" oraz pkt. 17 - „sprawdzenie poprawności działania sterowników pomieszczeniowych w tym otwarcia i zamknięcia zaworów, zadziałania kontaktronów, zadziałania czujników punktu rosy", z opisu systemów wynika, że w jednym budynku jest 238 pomieszczeń, w drugim 88 pomieszczeń. Czy Zamawiający oczekuje wyrywkowego sprawdzenia działania urządzeń, sprawdzenia wskazanych pomieszczeń z których Użytkownicy złożyli uwagi (ile pomieszczeń), czy wszystkich pomieszczeń? I czy będą one wszystkie dostępne w godzinach 8-18 od poniedziałku do piątku, jak to podano w par.4 Umowy?

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sprawdzenia wszystkich urządzeń we wszystkich pomieszczeniach. Pomieszczenia będą dostępne w podanych godzinach.

2. Załącznik nr 4 (OPZ) – ust. 4 pkt. 18 - którego budynku (systemu BMS) dotyczy „wykonanie poprawek w systemie BMS"; czy dotyczy to wyłącznie systemu zainstalowanego na serwerze, czy również sterowników automatyki; oraz czy Zamawiający dysponuje hasłami administratora systemów?

 

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego wykreśla zapis z ust 4 pkt.18. w brzmieniu:

     18)w zakresie należy przewidzieć 3 godziny robocze na wykonanie poprawek w systemie BMS wskazanych przez użytkownika,

3. Załącznik nr 4 (OPZ) – ust. 4 pkt. 19) - jak Zamawiający przewiduje wykonanie „aktualizacji systemu operacyjnego Windows serwera na którym zainstalowane jest oprogramowanie" - czy chodzi o zaktualizowanie zainstalowanej wersji Windows poprzez wgranie dostępnych aktualizacji czy zaktualizowanie do obecnie najnowszej wersji Windows dostępnej na rynku (zakup systemu); wykonanie powyższego spowoduje najprawdopodobniej konieczność ponownego wgrania oprogramowania systemów BMS, a te są na gwarancji.

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaktualizowania systemu Windows - należy to rozumieć jako wgranie dostępnych aktualizacji w witrynie Windows Update.

4. Prośba o wyjaśnienie treści poniższego zapisu zapytania: W § 3 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy  zapisano „zapewnienia w trakcie przeprowadzanych przeglądów odpowiedniej ilości środków konserwujących, podzespołów i części zamiennych niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz wszystkich niezbędnych materiałów koniecznych do wykonania przeglądów," - powyższe (dot. części zamiennych) zasadne jest w trakcie wykonywania przeglądu przez firmę posiadającą gwarancję na urządzenia, a nie w trakcie przeglądu stanu urządzeń - co wynika z OPZ pkt 4.: „Czynności wchodzące w zakres przeglądu".

 

Odpowiedź: Zamawiający we wzorze umowy - załącznik nr 3   Zapytania ofertowego zmienia zapis w § 3 ust 1 pkt.3  i wprowadza zapis w brzmieniu:

  „3) zapewnienia w trakcie przeprowadzanych przeglądów odpowiedniej ilości środków konserwujących oraz wszystkich niezbędnych materiałów koniecznych do wykonania przeglądów”,

 

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień zmienia w istotny sposób ustalone zasady postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 02.10.2018r. do godz.11.00.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-43-2018.pdf (154,51KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2018
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  20-09-2018 11:35
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  17-10-2018 11:10
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4151
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl