Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/39/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup zasilaczy awaryjnych dla WSA w Warszawie.

Termin składania ofert: 31.08.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-39-2018.pdf (473,06KB)

PDFwzór umowy WSA-ZP-BA-39-2018.pdf (438,46KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-39-2018 wersja edytowalna.docx (42,01KB) Obowiązuje wersja 1.1 z dnia 27.08.2018

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 28.08.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 27.08.2018r. numer sprawy WSA/ZP/BA/39/2018

 

Pytania/odpowiedzi

1.Czy Zamawiający dopuszcza zasilacze awaryjne innych firm niż APC o równoważnych parametrach do wskazanego modelu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza innych zasilaczy awaryjnych niż wskazane w klauzuli I ust. 1 pkt 1.

2. Zamawiający zmienia zapis w klauzuli I Opis Przedmiotu Zamówienia ust.2 i otrzymuje on brzmienie:

              „2. Zamawiający wymaga 36 m-cy gwarancji na urządzenie, 24 m-cy gwarancji na akumulator

              oraz 24 m-cy gwarancji na naprawę lub wymianę pozostałych akcesoriów.

3. Zamawiający zmienia zapis pkt. 3 formularza ofertowego i otrzymuje on brzmienie:

       „3.Oświadczamy, że gwarancja na urządzenie wynosi 36 miesięcy, gwarancja na akumulator  

       wynosi 24 miesiące oraz gwarancja na naprawę lub wymianę pozostałych akcesoriów wynosi   

       24 miesiące”.  

     Obowiązuje wersja 1.1 formularza ofertowego z dnia  27.08.2018.

PDFFormularz ofertowy wersja 1.1 z dnia 27.08.2018.pdf (422,40KB) - wersja obowiązująca

DOCXFormularz ofertowy wersja 1.1 z dnia 27.08.2018 - wersja edytowalna.docx (42,20KB) -- wersja obowiązująca

     Jeżeli oferta zostanie złożona na nie aktualnym formularzu ofertowym,  oferta zostanie odrzucona   

    na podstawie klauzuli V ust. 1 Zapytania ofertowego.

4. Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 1 wzoru umowy i otrzymuje on brzmienie:

„1. Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na urządzenie, 24 miesięczną gwarancję na akumulator oraz 24 miesięczną gwarancje na naprawę lub wymianę pozostałych akcesoriów, a bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego.”

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-39-2018.pdf (202,33KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  23-08-2018
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  23-08-2018 12:45
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  03-09-2018 10:20
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5017
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl