Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Organ wydając interpretację indywidualną powinien dokonać wyczerpującej oceny całego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku.

Audio - MP3III SA Wa 1511 18 26 07 2018.mp3 (4,58MB)     

     Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie złożyła do tut. Sądu skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów, działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z 9 września 2014 r., nr IPPP1/443-667/14-2/MP dotyczącą opodatkowania czynności wykonywanych przez wnioskodawcę w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

     Sąd wyrokiem z 26 lipca 2018 r. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną oraz zasądził od organu na rzecz strony skarżącej kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

     Zdaniem Sądu skarga zasługiwała na uwzględnienie.

  Stanowisko organu, zawarte w przedmiotowej interpretacji, zostało oparte na wyodrębnionej przez organ części czynności wynikających z zaprezentowanych przez wnioskodawcę postanowień umownych, to jest zobowiązania stron do wykonania względem siebie usług reklamowych oraz przeniesienia wzajemnie na siebie autorskich praw majątkowych do programu i rejestracji koncertu.

   W tym zakresie rację ma organ, gdyż co do zasady wykonywanie takich czynności wypełnia konieczne elementy świadczenia opodatkowanego podatkiem VAT, określone w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Sąd zwrócił jednak na uwagę, że we wniosku o interpretację w niniejszej sprawie, w obszernie opisanym stanie faktycznym, strona skarżąca przedstawiła treść wspólnego przedsięwzięcia, którego ramy wyznaczała umowa zawarta pomiędzy stronami, zawierające szereg szczegółowych postanowień, których interpretacja wymagana była treścią preambuły. Organ, wydając przedmiotową interpretację, skupiając się na wyodrębnionej części opisanych czynności nie odniósł się do wszystkich elementów przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w szczególności formułując swoje stanowisko pominął opisy dotyczące, np. przedmiotu i celu zawartej umowy. Organ nie dokonał oceny całego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, nie odniósł się w pełnym zakresie również do stanowiska wnioskodawcy wyrażonego w tym dokumencie. Analiza wszystkich postanowień opisanej przez stronę umowy ma istotne znaczenie dla odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie i może wpłynąć na zmianę stanowiska organu co do oceny przedstawionego stanu faktycznego.

   Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, iż organ wydając ponownie interpretację indywidualną uwzględni cały stan faktyczny przedstawiony we wniosku i odniesie się do wszystkich twierdzeń strony przedstawionych w jej stanowisku, w szczególności dotyczących celu i sensu gospodarczego zawartej umowy.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-07-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  27-07-2018 10:51
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  27-07-2018 10:53
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4330
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl