Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Publikacje naukowe i prasowe

Strona archiwalna

 

 • 14-08-2018 11:38

  Prasa internetowa - Rzeczpospolita z 13 sierpnia 2018 r.

  Na stronie internetowej dziennika „Rzeczpospolita” w dniu 13 sierpnia 2018 r. ukazał się artykuł omawiający wyrok tut. Sądu wydany w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1743/17, dotyczący sprzeciwu wobec wpisu na listę adwokatów. W publikacji tej, wskazano, że wyższe studia w zakresie nauk administracyjnych i uzyskanie dyplomu magistra administracji nie jest tożsame z ukończeniem wyższych studiów prawniczych. Przesłanki ukończenia wyższych studiów prawniczych nie spełnia również osoba, która ukończyła inny kierunek studiów, a następnie uzyskała tytuł doktora nauk prawnych lub stopień doktora. Warunek ten odnosi się do wszystkich kandydatów zamierzających wykonywać różne zawody prawnicze.

 • 13-08-2018 11:35

  Dziennik Gazeta Prawna nr 156 z 2018 r.

  W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 156 z dnia 13 sierpnia 2018 r., omówiono wyrok tut. Sądu wydany w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3147/17, dotyczący interpretacji indywidualnej w przedmiocie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W artykule tym, wskazano, że litewskie hospicjum - które odziedziczyło w Polsce spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a następnie chciało je sprzedać i tym samym pieniądze ze zbycia przeznaczyć na działalność statutową - musi zapłacić w Polsce podatek od dochodu ze sprzedaży tego prawa.

 • 13-08-2018 11:18

  Rzeczpospolita nr 184 z 2018 r.

  W dzienniku "Rzeczpospolita” nr 184 z dnia 9 sierpnia 2018 r., omówiono wyrok tut. Sądu wydany w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3066/17, dotyczący interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedmiocie zasady sukcesji podatkowej przejęć transgranicznych. W artykule tym, wskazano, że przeniesienie całego majątku spółki cypryjskiej na spółkę polską oznacza, że wstępuje ona we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

 • 03-08-2018 12:01

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (76) /2018

  W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 1 (76) /2018 przedstawiono wyrok tutejszego Sądu z 9 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2372/16 ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej. Zdaniem Sądu, istnienie w danej miejscowości pewnej liczby kancelarii notarialnych, uznanej przez izbę notarialną za odpowiednią, nie uzasadnia ograniczenia kandydatowi na notariusza konstytucyjnej wolności wyboru miejsca pracy (art. 31 ust. 3 w zw. z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP).

 • 31-07-2018 12:14

  Dziennik Gazeta Prawna nr 146 z 2018 r.

  W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 146 z dnia 30 lipca 2018 r., omówiono wyrok tut. Sądu wydany w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2867/17, dotyczący interpretacji indywidualnej w przedmiocie zwolnienia z VAT dla usług finansowych. W artykule tym, wskazano, że forma w jakiej podatnik płaci za zakup, nie ma wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT. Liczy się tylko fakt dokonania takiej płatności.

Metryczka
 • wytworzono:
  24-07-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  24-07-2018 13:50
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  13-08-2018 11:34
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 6232
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl