Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

 

 1.  

Administrator danych osobowych przetwarzanych w zakresie rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa

 1.  

Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

Wydział Informacji Sądowej

ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa

 1.  

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej

tel. 22 553 79 01

 1.  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

e-mail: iod@warszawa.wsa.gov.pl

 1.  

Podstawa prawna przetwarzania

W zakresie skarg i wniosków:

Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) w związku z przepisami Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524) w zw. z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492, z późn. zm.).

W zakresie petycji:

Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 1.  

Cele przetwarzania danych osobowych

Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz rozpatrywanie petycji.

 1.  

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym i organom ścigania.

 1.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

 1.  

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się.

 1.  

Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO),
 • usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
 1.  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przy czym:

 • organem nadzorczym w stosunku do przetwarzania danych dokonywanego przez Sąd w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości jest Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • w pozostałych przypadkach organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1.  
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdyż przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 

Plik do pobrania: PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji.pdf (223,71KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  12-07-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  12-07-2018 15:43
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  02-01-2024 11:41
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 9342
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl