Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 

 

 1.  

Administrator danych osobowych przetwarzanych w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

ul. Jana Kazimierza 10

01-248 Warszawa

 1.  

Jednostki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wydział Informacji Sądowej

ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa

tel. 22 553 79 01

 1.  

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej

tel. 22 553 79 01

 1.  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

e-mail: iod@warszawa.wsa.gov.pl

 1.  

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

W przypadku wystąpienia podstaw do odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 14 i art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).

 1.  

Cele przetwarzania danych osobowych

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

 1.  

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym i organom ścigania.

 1.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe, gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

 1.  

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się.

 1.  

Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO),
 • usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).

Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

 1.  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1.  
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej ich podanie lub uzupełnienie będzie wymagane, stosownie do wymagań wynikających z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. W takim przypadku ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Plik do pobrania: PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.pdf (115,21KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  25-06-2018 15:02
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  02-01-2024 11:37
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 9502
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl