Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat dotyczący skarg na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej

        W dniu 25 kwietnia 2018 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane kolejne sprawy dotyczące skarg na postanowienia Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, dalej „Komisji Weryfikacyjnej” o wymierzeniu grzywny, a mianowicie sprawa o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1912/17 ze skargi G.J. na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 1 września 2017 r., nr R 1/17 (UNP 170905-00430) w przedmiocie odmowy zwolnienia od grzywny. W sprawie tej Sąd wyrokiem oddalił skargę. Zdaniem Sądu wniosek strony skarżącej o zwolnienie od grzywny nałożonej postanowieniem Komisji Weryfikacyjnej z 26 czerwca 2017 r., złożony 3 lipca 2017 r., został złożony przedwcześnie. Powyższe postanowienie Komisji Weryfikacyjnej doręczono stronie skarżącej dopiero 31 lipca 2017 r. – od tej daty strona skarżąca miała 7 dni na złożenie wniosku o zwolnienie od grzywny;
 • I SA/Wa 1913/17 ze skargi G.J. na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 1 września 2017 r., nr R 1/17 (UNP 170905-00456), w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia Komisji Weryfikacyjnej z 26 czerwca 2017 r. o ukaraniu strony skarżącej grzywną. W sprawie tej Sąd wyrokiem w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji Weryfikacyjnej na rzecz G. J. kwotę 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Sąd nie podzielił stanowiska Komisji Weryfikacyjnej, uznając, że zarówno z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, jak i ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, z późn. zm.) wynika, iż zarówno strona, jak i świadek lub biegły ukarany grzywną mieli uprawnienie do złożenia środka odwoławczego od takiego postanowienia. Zatem zaskarżone postanowienie z 1 września 2017 r. naruszyło art. 18 ust. 2 w związku z art. 36 i art. 38 ust 1 ustawy reprywatyzacyjnej obowiązującej w dacie jego wydania oraz art. 88 § 1, art. 127 § 3 i art. 141 § 1 Kpa;
 • I SA/Wa 2110/17 ze skargi G.J. na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 21 września 2017 r., nr R 1/17 w przedmiocie odmowy zwolnienia od grzywny. W sprawie tej Sąd postanowieniem zawiesił postępowanie sądowe uznając, że istnieje zagadnienie wstępne, tj. najpierw musi zakończyć się prawomocnie sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1913/17 o ukaraniu strony skarżącej grzywną.
 • I SA/Wa 2189/17, I SA/WA 2191/17 i I SA/Wa 2192/17 ze skarg Prezydenta m.st. Warszawy i Hanny Gronkiewicz-Waltz na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej z 5 października 2017 r., nr R 5/17, R 6/17, R 7/17 o ukaraniu Hanny Gronkiewicz-Waltz grzywną w wysokości 3000 zł za nieuzasadnione niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną na rozprawie 5 października 2017 r. W sprawach tych Sąd wyrokami uchylił zaskarżone postanowienia oraz zasądził od Komisji Weryfikacyjnej na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego. Stanowisko Sądu orzekającego w niniejszych sprawach jest analogiczne, jak stanowisko Sądu zawarte w sprawach o sygn. akt I SA/Wa 1348/17, I SA/Wa 1350/17 i I SA/Wa 1355/17.

Powyższe orzeczenia Sądu nie są prawomocne.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  27-04-2018 13:27
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4076
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl