Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ponowne ogłoszenie o aukcji

PONOWNE OGŁOSZENIE O AUKCJI 

 

1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z siedzibą Jasna 2/4, 00-013 Warszawa  ogłasza ponowną aukcję na sprzedaż samochodu osobowego. 

2) Aukcja prowadzona jest na podstawie § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 4 kwietnia 2017 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729).

3) Przedmiotem aukcji jest sprzedaż samochodu marki NISSAN, model: PRIMERA P12. 

Rok produkcji: 2004

Data pierwszej rejestracji: 2004-11-17

Pojemność/Moc silnika: 1998 cm3/103 kW 

Oznaczenie silnika: QR20DE

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Masa całkowita: 1910 kg

Nr identyfikacyjny (VIN): SJNBCAP12U0161495

Nr silnika: QR20438963A

Nr rejestracyjny: WI 5364A

Przebieg: 240 277 km

Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy

Kolor nadwozia: kolor szary, lakier metalizowany

Ubezpieczenie: Koniec ubezpieczenia OC 2018-11-16

Ważność przeglądu:  2018-11-06

Wyposażenie: 4 opony zimowe FULDA 205/60/R16 na feldze stalowej 16”, wysokość bieżnika 8 mm

4 opony letnie Kleber 205/60/R16 na feldze aluminiowej 16”, wysokość bieżnika 5-6 mm

Radio samochodowe z odtwarzaczem CD + głośniki 6 szt. 

2 pary kluczyków

Stan techniczny: uszkodzony układ kierowniczy, przewidywany koszt naprawy wg. opinii rzeczoznawcy samochodowego został oszacowany na kwotę 3 100,00 zł - opinia do wglądu u osób wskazanych w pkt 4. 

4) Samochód będący przedmiotem aukcji można oglądać w przy ulicy Jana Pankiewicza 4  w Warszawie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (z wyłączeniem dnia, w którym zostanie przeprowadzona aukcja). Informacji dotyczących samochodu udziela 

p. Jacek Wdowiarski tel. 22 553-78-60 lub p. Tomasz Puchalski tel. 22 553-78-29.

5) Aukcja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej (sala 536 V piętro) w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

6) Cena wywoławcza wynosi 1 760,00 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych).

7) Aukcja prowadzona będzie w formie licytacji ustnej odbywającej się „w górę'' poprzez postąpienie, ustala się wartość postąpienia w wysokości 100,00 zł. 

8) W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 176,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć złotych). Wadium należy wpłacić na konto sprzedawcy NBP O/O Warszawa Nr: 85 10101010 0078 1013 9120 0000. Dowód wniesienia wadium musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium w aukcji na sprzedaż samochodu marki NISSAN”. 

9) Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne wykazane były na rachunku bankowym sprzedawcy w dniu aukcji tj. 25 kwietnia 2018 roku do godz. 11.00 - pod rygorem uznania przez sprzedawcę, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony. Wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie i formie będzie sprawdzone podczas otwarcia aukcji. 

10) Przystępując do aukcji, oferent zobowiązany jest do okazania prowadzącemu aukcję: 

a) dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

b) dowód tożsamości oraz stosowny dokument rejestracyjny - w przypadku reprezentowania przedsiębiorcy nie będącego osoba fizyczną,

c) oryginał dowodu wpłaty wadium.

11) Oferent przed przystąpieniem do aukcji zobowiązany jest złożyć prowadzącemu aukcję pisemne oświadczenie (wg. wzoru określonego w Załączniku Nr 1), iż zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.

12) W przypadku, gdy prowadzący aukcję stwierdzi brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub jego braki formalne, oferent nie zostanie dopuszczony do udziału w aukcji.

13) Osoby fizyczne mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, który musi posiadać i przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczoną kopię. Przedstawiciele osób prawnych uczestniczących w aukcji winny legitymować się stosownym umocowaniem do występowania w imieniu i na rzecz osoby prawnej wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.

14) Wszyscy oferenci otrzymują nadane przez prowadzącego aukcję numery identyfikacyjne. W sali mogą przebywać jedynie dopuszczeni do udziału w aukcji oferenci oraz osoby wyznaczone do przeprowadzenia aukcji w imieniu sprzedawcy. 

15) Aukcję otwiera prowadzący aukcję, przekazując oferentom informacje o przedmiocie aukcji, cenę wywoławczą, wysokość postąpienia oraz termin uiszczenia ceny nabycia. Prowadzący aukcję podaje do publicznej wiadomości nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do aukcji. 

16) Aukcja jest ważna jeśli nastąpi co najmniej jedno postąpienie. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas aukcji przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą. Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania. Po ustaniu zgłaszania postąpień, prowadzący aukcję wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, dokonuje przybicia i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która wygrała aukcję. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji .

17) Oferentom, którzy nie wygrali aukcji, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi na rachunek, z którego zostało wniesione wadium lub na inne konto wskazane przez oferentów.

18) Aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 

19) Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium), niezwłocznie po zakończeniu aukcji lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty aukcji, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia oraz wpłaconego wadium. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.

20) Zapłata przez nabywcę, ceny nabycia pojazdu nastąpi przelewem na numer konta sprzedawcy: NBP O/O Warszawa Nr: 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000, za dzień zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego WSA w Warszawie. Organizator aukcji nie wyraża zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy kupna-sprzedaży na osoby trzecie. 

21) Zakupiony przedmiot sprzedaży należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem. Wszelkie podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążają w całości nabywcę. Sprzedawca nie odpowiada za braki i wady ukryte w oferowanym przedmiocie sprzedaży.

22) Potwierdzenie czynności sprzedaży samochodu, zostanie stwierdzone przez sprzedawcę fakturą VAT, a wydanie przedmiotu aukcji, nastąpi niezwłocznie po zapłacie ceny nabycia pojazdu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

23) Zbywany pojazd zwolniony jest od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

24) Organizator aukcji zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji lub jej odwołanie bez podania przyczyny, a informacja o unieważnieniu lub odwołaniu aukcji winna być niezwłocznie podana do wiadomości publicznej w formie właściwej dla ogłoszenia o aukcji.

 

PDFOŚWIADCZENIE.pdf (154,18KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  18-04-2018
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  18-04-2018 09:55
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  18-04-2018 15:57
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3322
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl