Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

     W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2998/17 ze skarg Gminy Kolbudy i innych na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 15 stycznia 2016 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej o parametrach drogi ekspresowej wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w przebiegu wyznaczonym korytarzem wariantu LA OMT (Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej) + LA OŻ (Obwodnica Żukowa), Sąd wyrokiem z 27 lutego 2018 r. oddalił skargę.

     Zdaniem Sądu ocena oddziaływania na środowisko została poczyniona zgodne z art. 62 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn zm.) a wydana wskutek tej oceny decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

     Sąd zauważył, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza wydanie bardziej szczegółowej decyzji dotyczącej przedmiotu inwestycji, jaką będzie pozwolenie na budowę, o czym stanowi art. 72 ust. 3 ustawy środowiskowej.

    Tak więc dopiero na kolejnym etapie inwestycyjnym tj. przy procedurze uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę będą analizowane szczegółowo prognozy ruchu, powiązań drogowych w celu dostosowania do aktualnego zagospodarowania terenu. Również wówczas zostanie przeprowadzana inwentaryzacja terenów przyległych po kątem zabudowy i zagospodarowania terenu a także inwentaryzacja przyrodnicza.

     Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-02-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  27-02-2018 14:58
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4206
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl