Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.

Strona archiwalna

 

     W sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 658/17 ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 29 czerwca 2017 r. nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia Sąd wyrokiem z 27 lutego 2018 r. w pkt 1 uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze oraz w pkt 2 zasądził od Wojewody Mazowieckiego na rzecz skarżącego Radosława Witkowskiego kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż nie podziela oceny organu, że Prezydent pełniąc funkcję członka rady nadzorczej spółki w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. naruszył zakaz z art. 492 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) dalej: k.w., którego naruszenie skutkuje wygaśnięciem mandatu na podstawie art. 492 § 2 k.w.

     W myśl art. 492 § 1 pkt 5 k.w. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) dalej: ustawy antykorupcyjnej, wygaśnięcie mandatu prezydenta następuje w przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia funkcji prezydenta z członkostwem w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego, w sytuacji gdy nie zachodzi wyjątek z art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej.

     Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem Wojewody Mazowieckiego, że zainteresowany nie przedstawił dowodu na okoliczność zgłoszenia go jako Prezydenta Miasta do rady nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przez Gminę Miasta Radomia.

     Sąd zwrócił uwagę, iż organem gminy uprawnionym do zgłoszenia danej osoby do rady nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach był organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – w tym przypadku Prezydent Miasta Radomia.

     Sąd uznał, że zgłoszenie Radosława Witkowskiego przez Gminę w świetle uregulowań art. 6 ustawy antykorupcyjnej w formie ustnej było możliwe i dopuszczalne i w żadnym stopniu nie zostało skutecznie podważone. Nadto zgromadzone dowody nie potwierdzają, iż podmiotem zgłaszającym kandydaturę była spółka Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu.

     Ponadto w sprawie tej, Sąd zauważył, iż skarżący po upływie czterech miesięcy zrezygnował z pełnionej funkcji w radzie nadzorczej i zwrócił uzyskane środki, których wysokość nie naruszała zapisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222, z późn. zm.).

     Sąd natomiast podzielił stanowisko Wojewody Mazowieckiego, iż spółka Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu w dacie podejmowania uchwały nie była podmiotem, w którym Skarb Państwa miał ponad 50% akcji. Jednocześnie zauważył, iż sytuacja ta wyniknęła z błędnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) dokonanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sąd zwrócił uwagę, że kwestia czy akcje spółki akcyjnej, posiadane przez państwową osobę prawną, (ARiMR) są na gruncie art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej uważane za akcje Skarbu Państwa była przedmiotem interpelacji poselskiej nr 32927 z 29 maja 2015 roku. Oznacza to, że nawet wśród posłów kwestia ta, nie była  interpretowana jednoznacznie i były w tej kwestii wątpliwości.

     Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 28 czerwca 2018 r. uchylił wyżej wymieniony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sprawa ta została zarejestrowana pod nową sygn. akt VIII SA/Wa 543/18.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-02-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  27-02-2018 13:47
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  01-08-2018 11:48
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3724
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl