Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • WSA w Warszawie postanowieniem z 31 sierpnia 2023 r. zawiesił postępowanie sądowe w sprawie dot. kopalni „Turów”.

  IV SA/Wa 654/23 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 31 sierpnia 2023 r. zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skarg na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r. określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”, realizowanego w gminie Bogatynia, do czasu ostatecznego i prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany powyższej decyzji. czytaj dalej…
  Data publikacji: 31-08-2023 12:56
 • Informacja w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o część dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w obszarze Saskiej Kępy i Kamionka.

  sygn. akt VI SA/Wa 3907/23 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 14 kwietnia 2023 r. (nr WNP-I.4131.109.2023) stwierdzające nieważność uchwały nr LXXIX/2558/2023 Rady m.st. Warszawy z 9 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, wyrokiem z 25 sierpnia 2023 r. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego. czytaj dalej...
  Data publikacji: 25-08-2023 14:04
 • Komunikat w sprawie kar nałożonych przez KNF.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 22 sierpnia 2023 r. uchylił decyzje Komisji Nadzoru Finansowego nakładające na L.C. i L. B.V. z siedzibą w Amsterdamie kary pieniężne w łącznej wysokości 22.400.000 zł. czytaj dalej
  Data publikacji: 23-08-2023 09:44
 • 14 sierpnia 2023 r. dniem wolnym od pracy, a 26 sierpnia 2023 r. dniem pracy.

  Data publikacji: 27-07-2023 14:13
 • Memorandum o partnerstwie i współpracy pomiędzy WSA w Warszawie oraz Apelacyjnym Sądem Administracyjnym w Kijowie.

  Brak opisu obrazka
  W dążeniu do rozwoju partnerskiej współpracy oraz doskonalenia wiedzy o prawie i sądownictwie administracyjnym, a także mając na uwadze potrzebę wymiany doświadczeń zawodowych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Wojciecha Mazura, oraz Apelacyjny Sąd Administracyjny w Kijowie, reprezentowany przez Prezesa Olenę Kuzmyszynę, zawarli 12 czerwca 2023 r. Memorandum określające główne zasady i obszary współpracy.
  Data publikacji: 19-06-2023 15:45