Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydalenia z rozprawy pełnomocników m.st. Warszawy.

 

Sąd postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1841/17 ze skargi Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia 30 sierpnia 2017 r. nr R 10/17 w przedmiocie wydalenia z rozprawy pełnomocników strony odrzucił skargę.

Sąd przyjął, że skoro zaskarżone postanowienie nie jest zaskarżalne w administracyjnym toku instancji, nie kończy postępowania w sprawie i nie jest także postanowieniem rozstrzygającym sprawę co do istoty, to uwzględniając dyspozycję art.  3 § 2 pkt. 2 p.p.s.a. - nie przysługuje na nie skarga do sądu administracyjnego. Nie ma również przepisów szczególnych, które przewidywałyby kontrolę sądowoadministracyjną tego rodzaju postanowień. W związku z powyższym skarga na przedmiotowe postanowienie jako niedopuszczalna na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a. podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym.

Sąd podzielił także stanowisko Komisji wskazujące na to, iż skarżący nie posiada legitymacji czynnej do zaskarżenia objętego skargą postanowienia. Stroną postępowania przed Komisją w rozumieniu mającego odpowiednie zastosowanie art. 28 kpa (w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy) jako właściciel gruntu jest Miasto st. Warszawa. Prezydent miasta w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 27 maja 1997 r. o samorządzie gminnym reprezentuje posiadającą osobowość prawną gminę jako jej organ wykonawczy, nie występuje jednak jako osobny posiadający indywidualny status strony podmiot postępowania administracyjnego. Jako organ osoby prawnej nie posiada też zdolności sądowej w rozumieniu art. 25 p.p.s.a.

Postanowienie to jest nieprawomocne.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  13-11-2017 16:08
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3267
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl