Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Tytuł „najlepszego sędziego”.

 

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł  o  przyznaniu Złotych Paragrafów Dziennika Gazeta Prawna dla najwybitniejszych przedstawicieli świata prawniczego.

W tym roku kapituła przyznała tytuł w kategorii „najlepszy sędzia” sędziom Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Andrzejowi Wieczorkowi, Anecie Lemiesz i Agnieszce Łąpieś-Rosińskiej – orzekającym w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2942/15 oraz sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego - Krystynie Annie Stec, Andrzejowi Kisielewiczowi i Andrzejowi Skoczylasowi - orzekającym w tej sprawie w drugiej instancji (sygn. akt II GSK 2765/16).

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2016 r. WSA w Warszawie uchylił decyzję Ministra Zdrowia i utrzymaną nią w mocy wcześniejszą decyzję w przedmiocie odmowy wyrażenia małoletniemu zgody na refundację leku. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w tej sprawie w drugiej instancji (wyrok z dnia 6 października 2016 r.) oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez Ministra Zdrowia od wyroku Sądu pierwszej instancji.

Zarówno WSA w Warszawie, jak i podzielający jego stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny uznały, że z uwagi na charakter sprawy, biorąc pod uwagę konieczność podjęcia bardzo szybkiego leczenia przez skarżącego, należy odstąpić od zwrócenia się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności art. 39 ust. 1 ustawy refundacyjnej z art. 2, art. 68 ust. 1 i 3 oraz art. 68 ust. 2 w zw. z art. 32 Konstytucji RP, tj. z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, prawem do ochrony zdrowia, obowiązkiem zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom oraz z zasadą równości i  równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zdaniem Kapituły nagrody, wyróżnieni Sędziowie wykazali się szczególną empatią i potrafili dostrzec, że ich rola to coś o wiele więcej niż wydanie wyroku. Tegoroczni laureaci udowadniają, że prawo może iść w parze ze sprawiedliwością. Że choć poszukiwanie słuszności w gąszczu paragrafów jest zadaniem niezwykle trudnym, to jednak możliwym do zrealizowania.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  27-04-2017 08:58
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5477
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl