Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża.

Sąd postanowieniem z dnia 14 marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2787/16 odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję Ministra Środowiska z dnia 25 marca 2016 r. Nr DLP-I.611.16.2016 w przedmiocie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu sporządzonego na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, mocą którego dokonano zmiany planu urządzenia lasu dotyczącego:

 1. powierzchni łącznej lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, poprzez zwiększenie tej powierzchni, wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. do 12.585,30 ha;
 2. etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) poprzez zwiększenie etatu, po zmianie do 188.000 m3 grubizny drewna netto;
 3. projektowanej powierzchni zalesień i odnowień, poprzez zwiększenie tej powierzchni, po zmianie do 28,63 ha.

W charakterze uczestników postępowania wystąpili ponadto: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot oraz Stowarzyszenie Klub Przyrodników.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że akt Ministra Środowiska w przedmiocie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Rozstrzygnięcie to nie jest bowiem decyzją administracyjną ani innym aktem lub czynnością, określonym w art. 3 § 2 ustawy z  dnia 30  sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z  2016 r., poz. 718.). Zdaniem Sądu adresatem tego rozstrzygnięcia są Lasy Państwowe, które w  imieniu Skarbu Państwa zarządzają lasami i nie są odrębnym od Skarbu Państwa podmiotem. Skarb Państwa występuje zatem w roli dominium i nie można tutaj mówić o władczym rozstrzygnięciu w stosunku do osoby trzeciej. Tym samym akt ten nie podlega kognicji sądu administracyjnego.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  14-03-2017 15:08
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4038
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl