Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/13/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 03.11.2016r.

Oferta na „Remont tynku stiukowego w budynku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-13-2016.pdf (477,73KB)


Uchyla się dotychczasową treść Załącznika  Nr 3 (Ogólne warunki umowy) do Zapytania ofertowego, który zostaje zastąpiony nową wersją i otrzymuje nowe brzmienie.

Nowa wersja - PDFOgólne warunki umowy - załącznik nr 3.pdf (263,98KB)

Zmieniony załącznik nr 3 – Ogólne warunki umowy , staje się obowiązujący na dzień składania ofert.


W dniu 28.10.2016 Informujemy o SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ  która zaistniała w treści Ogólnych warunków umowy. 

W treści ogólnych warunków umowy wprowadza się następujące zmiany: 
1)    uchyla się dotychczasową treść § 7 i 8 ogólnych warunków umowy,
2)    uchylnej treści nadaje się następujące brzmienie:

§ 7
1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie określonym w §3 umowy.
2.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie określonym w §5 ust. 3  umowy.
3.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy, w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
4.    W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi notę obciążającą. 
5.    Kary umowne nie wykluczają dochodzenia całości poniesionej przez Zamawiającego szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 §8
1.    Z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w §6 ust. 1, tj. ……………………………………..zł (słownie:…………………………………………………….) najpóźniej w dniu podpisania umowy, celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tego tytułu. 
2.    Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kar umownych określonych w niniejszej umowie.
3.    Zamawiający przed dokonaniem potrącenia jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest obowiązany powiadomić o tym Wykonawcę
4.    Zwrot całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty upływu terminu  gwarancji.

Zmiany treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Ostateczna treść ujednoliconych ogólnych warunków umowy PDFOgólne warunki umowy - ostateczna treść.pdf (263,40KB)


Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 14.11.2016r. 

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania 14.11.2016.pdf (524,56KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  24-10-2016
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  24-10-2016 07:35
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  14-11-2016 15:25
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 9905
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl