Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Archiwa zakładowe w sądach administracyjnych

Zarządzenie nr 34

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
w sądach administracyjnych

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 i ust. 2e pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokumentacja powstająca w wyniku działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, po wykorzystaniu w bieżącej działalności jednostek organizacyjnych, jest przechowywana w archiwach zakładowych.

2. Organizację i zakres działania archiwów zakładowych oraz sposób postępowania z dokumentacją przejmowaną na przechowanie oraz pozostającą w przechowaniu archiwów zakładowych określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Lokale archiwów zakładowych nie spełniające wymagań określonych w instrukcji, należy przystosować do wymogów instrukcji w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. W drożenie zarządzenia powierza się w odniesieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego -Szefowi Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w odniesieniu do wojewódzkich sądów administracyjnych - prezesom tych sądów.

2. Szef Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych wyznaczą kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zarządzenia i nadzór nad wykonywaniem jego postanowień.

§ 4.

Środki ewidencyjne dokumentacji sporządzone w archiwach zakładowych przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowują ważność.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2020 r.

 

załącznik do zarządzenia nr 34 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2015
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  25-11-2015 14:04
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  17-06-2021 13:51
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 9193
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl