Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/3/15

na staż urzędniczy

( 1 etat – stanowisko: referent – stażysta w VIII Wydziale Zamiejscowym w Radomiu)

 

Kandydat na stanowisko referenta – stażysty powinien spełniać wymagania określone w art. 3a ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1241) oraz w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 72, poz.384).

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym
 • Komunikatywność, kreatywność, odporność na stres,  umiejętność pracy w zespole.

 

Do zadań referenta stażysty, poza odbyciem szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz zdaniem egzaminu na stanowisko urzędnika sądowego, należy wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wyznaczonymi posiedzeniami sądowymi.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

 • Sporządzanie wokand
 • Wysyłanie zawiadomień o terminach rozpraw
 • Sprawdzanie przed terminem rozprawy, z odpowiednim wyprzedzeniem, czy zostały doręczone zawiadomienia i wezwania, a w razie ich niedoręczenia przedstawianie akt Przewodniczącemu Wydziału
 • Włączanie do akt dowodów doręczenia zawiadomień i wezwań
 • Protokołowanie na rozprawach
 • Wysyłanie stronom orzeczeń sądu wraz z uzasadnieniami
 • Zwracanie organowi akt administracyjnych
 • Wykonywanie postanowień i zarządzeń
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego stosownych danych dotyczących wykonywanych czynności

 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1241) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz.400).

Zgłoszenie zawierające:

 

 •  Życiorys i list motywacyjny (z podaniem swojego nr telefonu w celu ułatwienia późniejszego kontaktu)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

 

 

należy złożyć do dnia 6 listopada 2015 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul.Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu                   ( praktyczny sprawdzian umiejętności ) zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej do dnia 16 listopada 2015r. wraz z informacją dotyczącą dalszego postępowania konkursowego.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.22 596 -44-78

Metryczka
 • wytworzono:
  27-10-2015
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  27-10-2015 09:27
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 6542
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl