Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/3/14

na staż urzędniczy

(1 etat – stanowisko: referent stażysta)

 

 

Kandydat na stanowisko referenta stażysty powinien spełniać wymagania określone w art.3a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 72, poz.384).

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

Do zadań referenta stażysty, poza odbyciem szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz zdaniem egzaminu na stanowisko urzędnika sądowego, należy wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wyznaczonymi posiedzeniami sądowymi.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

 • sporządzanie wokand
 • wysyłanie zawiadomień o terminach rozpraw
 • sprawdzanie przed terminem rozprawy, z odpowiednim wyprzedzeniem, czy zostały doręczone zawiadomienia i wezwania, a w razie ich niedoręczenia przedstawianie akt Przewodniczącemu Wydziału
 • włączanie do akt dowodów doręczenia zawiadomień i wezwań
 • protokołowanie na rozprawach
 • wysyłanie stronom orzeczeń sądu wraz z uzasadnieniami
 • zwracanie organowi akt administracyjnych
 • wykonywanie postanowień i zarządzeń
 • wprowadzenia do sytemu informatycznego stosownych danych dotyczących wykonywanych czynności

 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 27 marca 2014r. , poz.400 ).

 

Zgłoszenie zawierające:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

należy złożyć do dnia 17 września 2014 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 24 września 2014 r. wraz z informacją dotyczącą dalszego postępowania konkursowego.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 022-59-64-478

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-09-2014
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  10-09-2014 09:44
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  25-09-2014 08:38
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 10941
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl