Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2021-07-22 do dnia 2021-10-20.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
VII
VII SA/Wa 1766/19
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636; Inne o symbolu podstawowym 636


Wojciech Sawczuk
Grzegorz Antas
Monika Kramek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1233/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Gminy Raszyn
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wojciech Sawczuk (spr.)
Grzegorz Antas
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1033/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

obowiązek likwidacji wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego
Wojciech Sawczuk (spr.)
Grzegorz Antas
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1061/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Wojciech Sawczuk
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 367/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

wstrzymanie robót budowlanych
Wojciech Sawczuk
Grzegorz Antas
Monika Kramek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1372/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych


Wojciech Sawczuk
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 562/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 763/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 762/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 601/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 602/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 521/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 520/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6119 - Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 390/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6118 - Czynności egzekucyjne

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 323/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 870/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 800/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Grzegorz Rząsa (spr.)
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 731/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 650/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
658/6279 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie akt administracyjnych
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat (spr.)
Tomasz Wykowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 865/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 928/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Grzegorz Rząsa (spr.)
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 595/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1589/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej- (tyryb UPR)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1150/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Urząd Patentowy RP
6463 - Wzory przemysłowe

oddalenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego- (tryb UPR)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1622/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenia kary pieniężnej- (tryb UPR)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SAB/Wa 18/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
658/6039 - Inne dla grupy 6039

bezczynności organu w sprawie naruszenia przez przewoźnika zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów - (tryb UPR)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 675/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

skargi o wznowienie postępowania (w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1772/17 dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia) - (covid)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1497/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Sprawiedliwości
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską - (covid)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1323/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia przez przewoźnika lotniczego - (covid)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 296/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 319/21
2021-09-20
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1707/21
2021-09-20
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

ustalenia kwoty udziału w pokryciu dopłaty 2006
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska
IV
IV SA/Wa 695/21
2021-09-20
09:00
Sala A
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski (spr.)
III
III SA/Wa 474/21
2021-09-20
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od osób fizycznych za 2012 r.
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka
III
III SA/Wa 585/21
2021-09-20
09:40
Sala E
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2017 r.
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)
III
III SA/Wa 584/21
2021-09-20
09:40
Sala E
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r.
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)
VI
VI SA/Wa 618/21
2021-09-20
09:45
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komendant Stołeczny Policji
6319 - Inne dla grupy 6319

zabezpieczenia broni palnej w depozycie
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska
IV
IV SA/Wa 844/21
2021-09-20
10:00
Sala A
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat (spr.)
Tomasz Wykowski
VI
VI SA/Wa 1665/21
2021-09-20
10:15
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym; Przejazd pojazdem nienormatywnym


Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)
III
III SA/Wa 444/21
2021-09-20
10:20
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa zwrotu nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz odmowa wypłaty oprocentowania od nadpłaty
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka
VI
VI SA/Wa 1435/21
2021-09-20
10:45
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)
IV
IV SA/Wa 2170/20
2021-09-20
11:00
Sala A
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie kary pieniężnej
Grzegorz Rząsa (spr.)
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski
III
III SA/Wa 437/21
2021-09-20
11:00
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu; Wpłata na rzecz funduszu


Zdjęto z wokandy
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)
VI
VI SA/Wa 1608/21
2021-09-20
11:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska
III
III SA/Wa 450/21
2021-09-20
11:40
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określnie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne miesiące 2017 r.
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka
III
III SA/Wa 517/21
2021-09-20
11:40
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określnie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za maj, czweriec i wrzesień 2018 r.
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka
IV
IV SA/Wa 2518/20
2021-09-20
12:00
Sala A
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie kary pieniężnej
Grzegorz Rząsa (spr.)
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski
IV
IV SA/Wa 575/21
2021-09-20
13:00
Sala A
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6054 - Odmowa wydania paszportu

odmowa wydania paszportu
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat (spr.)
Tomasz Wykowski
IV
IV SA/Wa 462/21
2021-09-20
15:00
Sala A
SKO w Warszawie
6161 - Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

odmowa uznania zastrzeżeń wniesionych do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat (spr.)
Tomasz Wykowski

Sygnatura akt: VII SA/Wa 1766/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 6369

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 636; Inne o symbolu podstawowym 636

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Sawczuk
Grzegorz Antas
Monika Kramek (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1233/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Gminy Raszyn

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Sawczuk (spr.)
Grzegorz Antas
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1033/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Symbol: 6091

Przedmiot: Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

obowiązek likwidacji wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Sawczuk (spr.)
Grzegorz Antas
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1061/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Sawczuk
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 367/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Symbol: 6365

Przedmiot: Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

wstrzymanie robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Sawczuk
Grzegorz Antas
Monika Kramek (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1372/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Sawczuk
Grzegorz Antas (spr.)
Monika Kramek


Sygnatura akt: III SA/Wa 562/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 763/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: III SA/Wa 762/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: III SA/Wa 601/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 602/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 521/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: III SA/Wa 520/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: III SA/Wa 390/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6118

Przedmiot: Czynności egzekucyjne

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: III SA/Wa 323/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: III SA/Wa 870/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 800/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa (spr.)
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 731/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 650/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 658/6279

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie akt administracyjnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat (spr.)
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 865/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 928/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa (spr.)
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: IV SA/Wa 595/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1589/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej- (tyryb UPR)

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1150/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6463

Przedmiot: Wzory przemysłowe

oddalenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego- (tryb UPR)

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1622/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenia kary pieniężnej- (tryb UPR)

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: VI SAB/Wa 18/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Symbol: 658/6039

Przedmiot: Inne dla grupy 6039

bezczynności organu w sprawie naruszenia przez przewoźnika zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów - (tryb UPR)

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 675/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

skargi o wznowienie postępowania (w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1772/17 dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia) - (covid)

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1497/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Sprawiedliwości

Symbol: 6171

Przedmiot: Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską - (covid)

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1323/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Symbol: 6039

Przedmiot: Inne dla grupy 6039

stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia przez przewoźnika lotniczego - (covid)

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: III SA/Wa 296/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: III SA/Wa 319/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-09-20

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1707/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Symbol: 6254

Przedmiot: Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

ustalenia kwoty udziału w pokryciu dopłaty 2006

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 695/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 474/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 09:00

Sala: Sala E

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od osób fizycznych za 2012 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: III SA/Wa 585/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 09:40

Sala: Sala E

Organ administracji: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 584/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 09:40

Sala: Sala E

Organ administracji: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 618/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 09:45

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Komendant Stołeczny Policji

Symbol: 6319

Przedmiot: Inne dla grupy 6319

zabezpieczenia broni palnej w depozycie

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 844/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 10:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat (spr.)
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1665/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 10:15

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym; Przejazd pojazdem nienormatywnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 444/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 10:20

Sala: Sala E

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa zwrotu nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz odmowa wypłaty oprocentowania od nadpłaty

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1435/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 10:45

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Symbol: 6039

Przedmiot: Inne dla grupy 6039

stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2170/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 11:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa (spr.)
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 437/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 11:00

Sala: Sala E

Organ administracji: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Symbol: 6119

Przedmiot: Wpłata na rzecz funduszu; Wpłata na rzecz funduszu

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
Jarosław Trelka (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1608/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 11:30

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: III SA/Wa 450/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 11:40

Sala: Sala E

Organ administracji: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Symbol: 6119

Przedmiot: Wpłata na rzecz funduszu

określnie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne miesiące 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: III SA/Wa 517/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 11:40

Sala: Sala E

Organ administracji: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Symbol: 6119

Przedmiot: Wpłata na rzecz funduszu

określnie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za maj, czweriec i wrzesień 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
Jarosław Trelka


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2518/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 12:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa (spr.)
Katarzyna Golat
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: IV SA/Wa 575/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 13:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6054

Przedmiot: Odmowa wydania paszportu

odmowa wydania paszportu

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat (spr.)
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: IV SA/Wa 462/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-09-20

Godzina: 15:00

Sala: Sala A

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6161

Przedmiot: Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

odmowa uznania zastrzeżeń wniesionych do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat (spr.)
Tomasz Wykowski


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl