Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2021-10-03 do dnia 2021-12-31.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
VIII
VIII SA/Wa 712/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zawieszenie płatności pomocy na rzecz organizacji producentów owoców i warzyw
Oddalono skargę
Marek Wroczyński
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 789/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Oddalono skargę
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 788/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przywrócenia terminu do złożenia odwołania
Oddalono skargę
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 790/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Oddalono skargę
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SAB/Wa 39/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność organu w sprawie odmowy wszczęcia postępowania
Oddalono skargę na bezczynność
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 673/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności
Oddalono skargę
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 695/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 699/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Gminy Mirów
6391/6168 - Ochrona zwierząt

przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
Stwierdzono nieważność uchwały w całości
Marek Wroczyński
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VIII
VIII SA/Wa 719/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
ZUS Oddział w Radomiu
6536 - Rozłożenie na raty należności pieniężnych

odmowa prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Marek Wroczyński
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1457/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Klimatu i Środowiska
6153 - Warunki zabudowy terenu

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Uchylono postanowienie I i II instancji
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1443/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Klimatu i Środowiska
6153 - Warunki zabudowy terenu

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Oddalono skargę
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1483/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
645 - Inne z zakresu symbolu sprawy 645

sprostowanie orzeczenia o niepełnosprawności
Oddalono skargę
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1613/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

wstrzymanie wykonywania robót budowlanych
Oddalono skargę
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1692/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

stwierdzenie nidopuszczalności zażalenia
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 937/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Oddalono skargę
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1544/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki budowli

zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Oddalono skargę
Małgorzata Jarecka (spr.)
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1518/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

nałożenie obowiązku przedstawienia dokumentów
Oddalono skargę
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1545/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakaz rozbiórki budowli

zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Oddalono skargę
Małgorzata Jarecka (spr.)
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2137/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Centralna Komisja Lekarska
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2093/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
Oddalono skargę
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1596/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Odmowa wydania zaświadczenia

odmowa wydania zaświadczenia żądanej treści
Oddalono skargę
Andrzej Góraj
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1413/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Sztabu Generalnego WP
6249 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6249

odmowa przyznania świadczenia
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Andrzej Góraj
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2738/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów ustawy
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2732/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Policji

orzeczenie dyscyplinarne
Oddalono skargę
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 569/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
658/6480 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 19 maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
Oddalono skargę
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1849/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych

6144 - Umorzenie postępowania administracyjnego

umorzenie postępowania odwoławczego
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 486/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
658/6192 - Bezczynność organu

bezczynność po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 2372/19
Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.
Przyznano sumę pieniężną
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2360/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział ZUS w Warszawie
6536 - Ulgi

odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień, maj 2020 rok
Uchylono zaskarżoną decyzję
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1726/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r.
Uchylono zaskarżoną decyzję
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1725/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r.
Uchylono zaskarżoną decyzję
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2992/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2991/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2479/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Komisja Odwoławcza
6539 - Inne w grupie 653

konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Oddalono skargę
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 4318/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
6539 - Inne w grupie 653

odmowa przyznania świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wyst
Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1824/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej - tryb uproszczony.
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1915/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

odmowy przywrócenia terminu oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania - tryb uproszczony.
Oddalono skargę
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1658/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.
Oddalono skargę
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2208/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6030 - Dopuszczenie pojazdu do ruchu

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - tryb uproszczony.
Oddalono skargę
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1856/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Uchylono zaskarżoną decyzję
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1673/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1854/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Uchylono zaskarżoną decyzję
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 606/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

zmiana decyzji w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej
Odrzucono skargę
Bożena Marciniak
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1023/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Siedlcach
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

stwierdzenie nieważności decyzji
Oddalono skargę
Bożena Marciniak
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1581/20
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane; Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane


Oddalono skargę
Bożena Marciniak
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 138/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Oddalono skargę
Bożena Marciniak
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2112/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Uchylono decyzję I i II instancji
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1988/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego gruntu
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1956/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego gruntu
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1261/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.04.2020 r., sygn. akt I SAB/Wa 16/20
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SAB/Wa 154/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy finansowej
Oddalono skargę na bezczynność
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2186/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia
Oddalono skargę
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka (spr.)
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 757/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania zaświadczenia
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 515/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Siedlcach
638/6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Oddalono skargę
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1459/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono wniosek o wymierzenie grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.PS.A.
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wojciech Rowiński (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1479/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono skargę w części
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1424/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono skargę w części
Oddalono wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wojciech Rowiński (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1429/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1089/21
2021-12-01
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

umorzenie postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wojciech Rowiński (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 4281/21
2021-12-01
08:50
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
6539 - Inne w grupie 653; Inne w grupie 653


Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Dariusz Czarkowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 820/21
2021-12-01
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Małgorzata Jarecka (spr.)
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki
II
II SA/Wa 1854/21
2021-12-01
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Uchylono zaskarżoną decyzję
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Wieczorek
V
V SA/Wa 4277/21
2021-12-01
09:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Oddalono skargę
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński (spr.)
VI
VI SA/Wa 1717/21
2021-12-01
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Urząd Patentowy RP
6462 - Wpis do rejestru wzorów użytkowych

oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy
Zdjęto z wokandy
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska
VIII
VIII SA/Wa 646/21
2021-12-01
09:00
Sala B Radom
Rada Gminy Głowaczów
6391/6168 - Ochrona zwierząt

przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
Stwierdzono nieważność uchwały w całości
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
IV
IV SA/Wa 1016/21
2021-12-01
09:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wojciech Rowiński (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski
I
I SA/Wa 599/21
2021-12-01
09:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy
Oddalono skargę
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich
I
I SA/Wa 2322/21
2021-12-01
09:30
Sala A, ul. Jasna 2/4
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Oddalono skargę
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich
II
II SA/Wa 1781/21
2021-12-01
09:40
Sala F, ul. Jasna 2/4
Odwoławcza komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej
6195 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Straży Pożarnej

uznanie winnym popełnienia zarzucanego czynu
Oddalono skargę
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Wieczorek
VI
VI SA/Wa 2285/21
2021-12-01
09:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Komisja Egzaminacyjna II st. przy Min. Sprawiedliwości ds odwołań od wyników egzaminu notarialnego
6172 - Notariusze i aplikanci notarialni

ustalenia wyniku egzaminu notarialnego (I i II projekt aktu notarialnego)
Oddalono skargę
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska (spr.)
VII
VII SA/Wa 1493/21
2021-12-01
09:45
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
6365 - Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego

nakaz przywrócenia poprzedniego stanu lokalu
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś (spr.)
Grzegorz Rudnicki
VIII
VIII SA/Wa 662/21
2021-12-01
09:45
Sala B Radom
Rada Miejska w Szydłowcu
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zdjęto z wokandy
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
V
V SA/Wa 2781/21
2021-12-01
09:50
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2021-12-08
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński
IV
IV SA/Wa 624/21
2021-12-01
10:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji; Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji


Oddalono skargę
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
I
I SA/Wa 1587/21
2021-12-01
10:10
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka (spr.)
Przemysław Żmich
II
II SA/Wa 141/21
2021-12-01
10:20
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Edukacji Narodowej
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

stwierdzenie uchybienia przepisów
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek (spr.)
VI
VI SA/Wa 696/21
2021-12-01
10:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

skargi o wznowienie postępowania (w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 4259/14 dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wznowiono postępowanie sądowe
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Żadne z wyżej wymienionych
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska
VII
VII SA/Wa 1289/21
2021-12-01
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
6391/6099 - Inne dla symbolu 6099

wyznaczenie aglomeracji
Oddalono skargę
Małgorzata Jarecka (spr.)
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki
VIII
VIII SA/Wa 847/21
2021-12-01
10:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
Oddalono skargę
Marek Wroczyński
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
I
I SA/Wa 1588/21
2021-12-01
10:30
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka (spr.)
Przemysław Żmich
V
V SA/Wa 2782/21
2021-12-01
10:40
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

kara pieniężna za wprowadzenie do obrotu produktów nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej
Oddalono skargę
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Jarosław Stopczyński
VI
VI SA/Wa 237/21
2021-12-01
10:50
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

skargi o wznowienie postępowania (w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1154/17, dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Żadne z wyżej wymienionych
Wznowiono postępowanie sądowe
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska
I
I SA/Wa 1589/21
2021-12-01
10:50
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka (spr.)
Przemysław Żmich
II
II SA/Wa 974/21
2021-12-01
11:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Wieczorek
IV
IV SA/Wa 773/21
2021-12-01
11:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
Oddalono skargę
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski
VIII
VIII SA/Wa 838/21
2021-12-01
11:15
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki wolnostojącego murowanego komina
Oddalono skargę
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak
VIII
VIII SA/Wa 837/21
2021-12-01
11:15
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

umorzenie postępowania administracyjnego
Oddalono skargę
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak
VI
VI SA/Wa 1961/21
2021-12-01
11:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Oddalono skargę
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska (spr.)
VI
VI SA/Wa 1887/21
2021-12-01
11:50
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska
III
III SA/Wa 1051/21
2021-12-01
12:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Oddalono skargę
Maciej Kurasz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VIII
VIII SA/Wa 169/21
2021-12-01
12:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Justyna Mazur (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VIII
VIII SA/Wa 711/21
2021-12-01
12:20
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Justyna Mazur (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 2115/21
2021-12-01
12:40
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zawieszenie w czynnościach służbowych
Oddalono skargę
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
V
V SA/Wa 1566/21
2021-12-01
12:40
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

zobowiązanie do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań
Oddalono skargę
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński (spr.)
IV
IV SA/Wa 1143/21
2021-12-01
12:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6052 - Akty małżeństwa

odmowa sprostowania aktu małżeństwa
Uchylono zaskarżoną decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
IV
IV SA/Wa 1142/21
2021-12-01
12:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6052 - Akty urodzenia

odmowa sprostowania aktu urodzenia
Uchylono zaskarżoną decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
II
II SA/Wa 2058/21
2021-12-01
13:20
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6481 - Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
V
V SA/Wa 2770/21
2021-12-01
13:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej
Oddalono skargę
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Jarosław Stopczyński
IV
IV SA/Wa 1439/21
2021-12-01
13:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Klimatu i Środowiska
6135 - Odpady; Odpady


Oddalono skargę
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski
VIII
VIII SA/Wa 732/21
2021-12-01
13:50
Sala B Radom
Rada Gminy Tczów
6391/6168 - Ochrona zwierząt; Ochrona zwierząt


Stwierdzono nieważność uchwały w części
Oddalono skargę w części
Renata Nawrot (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VIII
VIII SA/Wa 660/21
2021-12-01
14:00
Sala B Radom
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
6531 - Nadmiernie pobrane dotacje na pokrycie kosztów dostarczenia energii cieplnej.; Nadmiernie pobrane dotacje na pokrycie kosztów dostarczenia energii cieplnej.


Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Leszek Kobylski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 2059/21
2021-12-01
14:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6481 - Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek
II
II SA/Wa 2540/20
2021-12-01
14:40
Sala F, ul. Jasna 2/4
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
6143 - Skreślenie z listy studentów

skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich
Oddalono skargę
Andrzej Góraj
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek (spr.)
IV
IV SA/Wa 1257/21
2021-12-01
14:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
6165 - Ochrona roślin

określenie opłaty sankcyjnej
Odroczono rozprawę
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)

Sygnatura akt: VIII SA/Wa 712/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zawieszenie płatności pomocy na rzecz organizacji producentów owoców i warzyw

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 789/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 788/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przywrócenia terminu do złożenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 790/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SAB/Wa 39/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność organu w sprawie odmowy wszczęcia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Oddalono skargę na bezczynność


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 673/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 695/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 699/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Gminy Mirów

Symbol: 6391/6168

Przedmiot: Ochrona zwierząt

przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

Wynik: Stwierdzono nieważność uchwały w całości


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 719/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: ZUS Oddział w Radomiu

Symbol: 6536

Przedmiot: Rozłożenie na raty należności pieniężnych

odmowa prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1457/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Uchylono postanowienie I i II instancji
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1443/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1483/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Symbol: 645

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 645

sprostowanie orzeczenia o niepełnosprawności

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1613/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Symbol: 6369

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 636

wstrzymanie wykonywania robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1692/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

stwierdzenie nidopuszczalności zażalenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 937/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6019

Przedmiot: inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1544/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 638/6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka (spr.)
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1518/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

nałożenie obowiązku przedstawienia dokumentów

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1545/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 638/6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka (spr.)
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 2137/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Centralna Komisja Lekarska

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 2093/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 1596/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Straży Granicznej

Symbol: 6193

Przedmiot: Odmowa wydania zaświadczenia

odmowa wydania zaświadczenia żądanej treści

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Góraj
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 1413/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Sztabu Generalnego WP

Symbol: 6249

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6249

odmowa przyznania świadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Góraj
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 2738/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów ustawy

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 2732/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Policji

orzeczenie dyscyplinarne

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SAB/Wa 569/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 19 maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 1849/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji:

Symbol: 6144

Przedmiot: Umorzenie postępowania administracyjnego

umorzenie postępowania odwoławczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SAB/Wa 486/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 658/6192

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 2372/19

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Wieczorek

Wynik: Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.
Przyznano sumę pieniężną


Sygnatura akt: V SA/Wa 2360/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział ZUS w Warszawie

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi

odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień, maj 2020 rok

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: V SA/Wa 1726/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: V SA/Wa 1725/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: V SA/Wa 2992/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6537

Przedmiot: Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Jarosław Stopczyński

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie


Sygnatura akt: V SA/Wa 2991/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6537

Przedmiot: Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Jarosław Stopczyński

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie


Sygnatura akt: V SA/Wa 2479/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Komisja Odwoławcza

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 4318/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

odmowa przyznania świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wyst

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński

Wynik: Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1824/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska

Wynik: Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1915/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6033

Przedmiot: Zajęcie pasa drogowego

odmowy przywrócenia terminu oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1658/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2208/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6030

Przedmiot: Dopuszczenie pojazdu do ruchu

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1856/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1673/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1854/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 606/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6322

Przedmiot: Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

zmiana decyzji w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Odrzucono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1023/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6322

Przedmiot: Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1581/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6182

Przedmiot: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane; Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenie z tym związane

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 138/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 2112/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: I SA/Wa 1988/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Symbol: 6070

Przedmiot: Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego gruntu

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 1956/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Symbol: 6070

Przedmiot: Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego gruntu

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 1261/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 644/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.04.2020 r., sygn. akt I SAB/Wa 16/20

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich (spr.)

Wynik: Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SAB/Wa 154/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich

Wynik: Oddalono skargę na bezczynność


Sygnatura akt: I SA/Wa 2186/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6079

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 757/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania zaświadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich

Wynik: Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 515/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 638/6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1459/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski

Wynik: Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono wniosek o wymierzenie grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.PS.A.
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1479/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski

Wynik: Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono skargę w części
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1424/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski

Wynik: Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono skargę w części
Oddalono wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1429/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski

Wynik: Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1089/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-12-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

umorzenie postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 4281/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2021-12-01

Godzina: 08:50

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653; Inne w grupie 653

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 820/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka (spr.)
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 1854/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Wieczorek

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: V SA/Wa 4277/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1717/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6462

Przedmiot: Wpis do rejestru wzorów użytkowych

oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 646/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Rada Gminy Głowaczów

Symbol: 6391/6168

Przedmiot: Ochrona zwierząt

przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Stwierdzono nieważność uchwały w całości


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1016/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 599/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6320

Przedmiot: Zasiłek celowy

zasiłek celowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 2322/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:30

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa

Symbol: 6100

Przedmiot: Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Iwona Ścieszka
Przemysław Żmich

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 1781/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:40

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Odwoławcza komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej

Symbol: 6195

Przedmiot: Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Straży Pożarnej

uznanie winnym popełnienia zarzucanego czynu

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Wieczorek

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2285/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Komisja Egzaminacyjna II st. przy Min. Sprawiedliwości ds odwołań od wyników egzaminu notarialnego

Symbol: 6172

Przedmiot: Notariusze i aplikanci notarialni

ustalenia wyniku egzaminu notarialnego (I i II projekt aktu notarialnego)

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1493/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:45

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Symbol: 6365

Przedmiot: Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego

nakaz przywrócenia poprzedniego stanu lokalu

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka
Artur Kuś (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 662/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:45

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Rada Miejska w Szydłowcu

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Renata Nawrot (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: V SA/Wa 2781/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 09:50

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2021-12-08

Sygnatura akt: IV SA/Wa 624/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 10:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6160

Przedmiot: Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji; Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1587/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 10:10

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 141/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 10:20

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Edukacji Narodowej

Symbol: 6144

Przedmiot: Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

stwierdzenie uchybienia przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek (spr.)

Wynik: Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji


Sygnatura akt: VI SA/Wa 696/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 10:20

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

skargi o wznowienie postępowania (w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 4259/14 dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia)

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Wznowiono postępowanie sądowe
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Żadne z wyżej wymienionych


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1289/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim

Symbol: 6391/6099

Przedmiot: Inne dla symbolu 6099

wyznaczenie aglomeracji

Przewodniczący / Sędziowie:
Małgorzata Jarecka (spr.)
Artur Kuś
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 847/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 10:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1588/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 10:30

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 2782/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 10:40

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Symbol: 6239

Przedmiot: Inne dla grupy 6239

kara pieniężna za wprowadzenie do obrotu produktów nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 237/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 10:50

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

skargi o wznowienie postępowania (w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1154/17, dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia)

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Żadne z wyżej wymienionych
Wznowiono postępowanie sądowe


Sygnatura akt: I SA/Wa 1589/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 10:50

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Marciniak
asesor Iwona Ścieszka (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 974/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 11:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Wieczorek

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 773/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 11:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 838/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 11:15

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki wolnostojącego murowanego komina

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 837/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 11:15

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6019

Przedmiot: inny dla grupy 6019

umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Renata Nawrot
Iwona Szymanowicz-Nowak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1961/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 11:20

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek
Danuta Szydłowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1887/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 11:50

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Tomasz Sałek (spr.)
Danuta Szydłowska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 1051/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2021-12-01

Godzina: 12:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Maciej Kurasz (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 169/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2021-12-01

Godzina: 12:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 711/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2021-12-01

Godzina: 12:20

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Justyna Mazur (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 2115/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 12:40

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zawieszenie w czynnościach służbowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 1566/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 12:40

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Symbol: 6239

Przedmiot: Inne dla grupy 6239

zobowiązanie do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski
Jarosław Stopczyński (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1143/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 12:45

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6052

Przedmiot: Akty małżeństwa

odmowa sprostowania aktu małżeństwa

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1142/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 12:45

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6052

Przedmiot: Akty urodzenia

odmowa sprostowania aktu urodzenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Połączono do wspólnego rozpoznania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 2058/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 13:20

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6481

Przedmiot: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 2770/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 13:30

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Dariusz Czarkowski
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1439/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 13:45

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6135

Przedmiot: Odpady; Odpady

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 732/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2021-12-01

Godzina: 13:50

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Rada Gminy Tczów

Symbol: 6391/6168

Przedmiot: Ochrona zwierząt; Ochrona zwierząt

Przewodniczący / Sędziowie:
Renata Nawrot (spr.)

Wynik: Stwierdzono nieważność uchwały w części
Oddalono skargę w części


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 660/21

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2021-12-01

Godzina: 14:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Symbol: 6531

Przedmiot: Nadmiernie pobrane dotacje na pokrycie kosztów dostarczenia energii cieplnej.; Nadmiernie pobrane dotacje na pokrycie kosztów dostarczenia energii cieplnej.

Przewodniczący / Sędziowie:
Leszek Kobylski (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 2059/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 14:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6481

Przedmiot: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Góraj (spr.)
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 2540/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 14:40

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Symbol: 6143

Przedmiot: Skreślenie z listy studentów

skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Góraj
Łukasz Krzycki
Andrzej Wieczorek (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1257/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-12-01

Godzina: 14:45

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Symbol: 6165

Przedmiot: Ochrona roślin

określenie opłaty sankcyjnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)

Wynik: Odroczono rozprawę


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl