Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2021-03-07 do dnia 2021-06-06.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
VII
VII SA/Wa 1909/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Grzegorz Antas (spr.)
Tomasz Janeczko
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 373/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Tomasz Janeczko
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 113/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6090 - Pozwolenie na szczególne korzystanie z wód

odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony
Tomasz Janeczko
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1728/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

zawieszenie postępowania wznowieniowego
Tomasz Janeczko
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 298/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia
Tomasz Janeczko
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 196/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko
Monika Kramek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 41/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zmiana sposobu użytkowania obiektu (lokalu)

stwierdzenie nieważności decyzji
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko
Monika Kramek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SAB/Wa 318/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

bezczynność organu
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko (spr.)
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2091/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

odmowa sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko (spr.)
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 202/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

zawieszenie postępowania administracyjnego
Grzegorz Antas (spr.)
Tomasz Janeczko
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 307/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
6361 - Wpis do rejestru zabytków

wpis do rejestru zabytków
Grzegorz Antas (spr.)
Tomasz Janeczko
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 164/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
6010 - Budowa linii energetycznych

odmowa umorzenia opłaty legalizacyjnej
Grzegorz Antas (spr.)
Tomasz Janeczko
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 191/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

umorzenie postępowania administracyjnego
Grzegorz Antas (spr.)
Tomasz Janeczko
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 169/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

odmowa uchylenia decyzji
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko (spr.)
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 155/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko
Monika Kramek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 870/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

odmowa zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko (spr.)
Monika Kramek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 225/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

zgłoszenie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko
Monika Kramek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1869/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

umorzenie postępowania
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1426/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2163/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

nakaz udostępnienia danych osobowych
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2362/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

świadczenie w drodze wyjątku
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 74/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1579/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2538/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Gmina-Miasto Płock reprezentowana przez Prezydenta Miasta Płock
6339 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6339

wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 63/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy Biuro Spraw Dekretowych
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 23 listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2500/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1811/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwską do celu łowieckiego
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2275/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6211 - Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych

nakaz opróżnienia lokalu mieszkalnego
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2224/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie
6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa przyznania odprawy mieszkaniowej
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2486/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1905/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1886/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2551/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Odmowa wydania zaświadczenia

odmowa wydania zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia służby w Straży Granicznej w warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2345/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Ewa Kwiecińska (spr.)
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1069/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Gminnego Przedszkola im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim
6144 - Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa przyjęcia dziecka do przedszkola
Ewa Kwiecińska (spr.)
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2367/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2568/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Centralna Komisja Lekarska ABW
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do pełnienia służby
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2301/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na broń myśliwską do celu łowieckiego
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2231/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1822/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Obrony Narodowej
6191 - Zwolnienie ze służby żołnierza zawodowego

zwolnienie z zawodowej służby wojskowej
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 2287/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Odwoławcza komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej
6195 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6195

uznanie winnymi i wymierzenie kary dyscyplinarnej upomnienia
Ewa Kwiecińska (spr.)
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 751/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa przyznania nagrody rocznej za służbę
Ewa Kwiecińska (spr.)
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 246/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2765/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6157 - Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości


Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 263/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6053 - Odmowa nadania obywatelstwa polskiego

odmowa uznania za obywatela polskiego
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 56/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1172/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

nałożenie administracyjnej kary pieniężnej
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 5/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Ciechanowie
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

odmowa wyłączenia z produkcji rolnej gruntu rolnego
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2397/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2582/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

ustalenie opłaty z tytułu niezgodnego z prawem wyłączenia z produkcji gruntów leśnych
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 439/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w rozpatrzeniu odwołania
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 257/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 377/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Zdjęto z wokandy
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2460/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska (spr.)
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 360/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 134/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 593/21
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska (spr.)
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 725/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Siedlcach
6321 - Zasiłek stały

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska (spr.)
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2173/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.03.2018 r., sygn. akt I SAB/Wa 650/17
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska (spr.)
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1926/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania zaświadczenia
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2669/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.04.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 136/16
Elżbieta Lenart (spr.)
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 952/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6073 - Opłata adiacencka

opłata adiacencka
Elżbieta Lenart (spr.)
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1674/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania
Elżbieta Lenart (spr.)
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2750/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Elżbieta Lenart (spr.)
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1591/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzneie postępowania
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1560/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.11.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 1429/16
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1505/20
2021-05-07
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.11.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 1430/16
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

Sygnatura akt: VII SA/Wa 1909/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6019

Przedmiot: inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas (spr.)
Tomasz Janeczko
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 373/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Janeczko
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 113/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Symbol: 6090

Przedmiot: Pozwolenie na szczególne korzystanie z wód

odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Janeczko
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1728/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Odmowa pozwolenia na budowę

zawieszenie postępowania wznowieniowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Janeczko
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 298/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Janeczko
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 196/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Symbol: 6365

Przedmiot: Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko
Monika Kramek (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 41/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zmiana sposobu użytkowania obiektu (lokalu)

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko
Monika Kramek (spr.)


Sygnatura akt: VII SAB/Wa 318/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

bezczynność organu

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko (spr.)
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2091/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

odmowa sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko (spr.)
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 202/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

zawieszenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas (spr.)
Tomasz Janeczko
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 307/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Symbol: 6361

Przedmiot: Wpis do rejestru zabytków

wpis do rejestru zabytków

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas (spr.)
Tomasz Janeczko
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 164/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Symbol: 6010

Przedmiot: Budowa linii energetycznych

odmowa umorzenia opłaty legalizacyjnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas (spr.)
Tomasz Janeczko
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 191/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas (spr.)
Tomasz Janeczko
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 169/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

odmowa uchylenia decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko (spr.)
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 155/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Odmowa pozwolenia na budowę

odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko
Monika Kramek (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 870/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Odmowa pozwolenia na budowę

odmowa zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko (spr.)
Monika Kramek


Sygnatura akt: VII SA/Wa 225/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

zgłoszenie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Antas
Tomasz Janeczko
Monika Kramek (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1869/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Ochrona danych osobowych

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: II SA/Wa 1426/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: II SA/Wa 2163/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Ochrona danych osobowych

nakaz udostępnienia danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: II SA/Wa 2362/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

świadczenie w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: II SA/Wa 74/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes ZUS w Warszawie

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: II SA/Wa 1579/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: II SA/Wa 2538/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Gmina-Miasto Płock reprezentowana przez Prezydenta Miasta Płock

Symbol: 6339

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6339

wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: II SAB/Wa 63/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy Biuro Spraw Dekretowych

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 23 listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 2500/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Ochrona danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1811/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6313

Przedmiot: Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwską do celu łowieckiego

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: II SA/Wa 2275/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6211

Przedmiot: Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych

nakaz opróżnienia lokalu mieszkalnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: II SA/Wa 2224/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Symbol: 6219

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa przyznania odprawy mieszkaniowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa


Sygnatura akt: II SA/Wa 2486/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 2/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1905/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes ZUS w Warszawie

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1886/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 2551/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Straży Granicznej

Symbol: 6193

Przedmiot: Odmowa wydania zaświadczenia

odmowa wydania zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia służby w Straży Granicznej w warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa


Sygnatura akt: II SA/Wa 2345/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska (spr.)
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa


Sygnatura akt: II SA/Wa 1069/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Gminnego Przedszkola im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim

Symbol: 6144

Przedmiot: Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

odmowa przyjęcia dziecka do przedszkola

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska (spr.)
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa


Sygnatura akt: II SA/Wa 2367/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Ochrona danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa


Sygnatura akt: II SA/Wa 2568/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Centralna Komisja Lekarska ABW

Symbol: 6191

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do pełnienia służby

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa


Sygnatura akt: II SA/Wa 2301/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6313

Przedmiot: Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na broń myśliwską do celu łowieckiego

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania (spr.)
Ewa Radziszewska-Krupa


Sygnatura akt: II SA/Wa 2231/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Symbol: 6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1822/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Obrony Narodowej

Symbol: 6191

Przedmiot: Zwolnienie ze służby żołnierza zawodowego

zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 2287/20

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Odwoławcza komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej

Symbol: 6195

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6195

uznanie winnymi i wymierzenie kary dyscyplinarnej upomnienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska (spr.)
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa


Sygnatura akt: II SA/Wa 751/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa przyznania nagrody rocznej za służbę

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska (spr.)
Danuta Kania
Ewa Radziszewska-Krupa


Sygnatura akt: IV SA/Wa 246/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2765/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6157

Przedmiot: Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 263/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6053

Przedmiot: Odmowa nadania obywatelstwa polskiego

odmowa uznania za obywatela polskiego

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 56/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1172/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

nałożenie administracyjnej kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 5/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Ciechanowie

Symbol: 6160

Przedmiot: Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

odmowa wyłączenia z produkcji rolnej gruntu rolnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2397/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2582/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Symbol: 6160

Przedmiot: Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

ustalenie opłaty z tytułu niezgodnego z prawem wyłączenia z produkcji gruntów leśnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 439/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w rozpatrzeniu odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 257/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 377/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: I SA/Wa 2460/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska (spr.)
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 360/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 134/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Anna Sękowska


Sygnatura akt: I SA/Wa 593/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Ostrołęce

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska (spr.)
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 725/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6321

Przedmiot: Zasiłek stały

stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska (spr.)
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 2173/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 644/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.03.2018 r., sygn. akt I SAB/Wa 650/17

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska (spr.)
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 1926/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania zaświadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 2669/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 644/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.04.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 136/16

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 952/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6073

Przedmiot: Opłata adiacencka

opłata adiacencka

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 1674/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 2750/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Ostrołęce

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 1591/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzneie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1560/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 644/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.11.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 1429/16

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1505/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-05-07

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 644/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.11.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 1430/16

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Iwona Kosińska
Gabriela Nowak (spr.)


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl