Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2022-12-10 do dnia 2023-03-10.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
I
I SA/Wa 1770/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonnie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2021 r. , sygn. akt I SAB/Wa 238/20
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1445/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6281 - Regulacje spraw majątkowych; Regulacje spraw majątkowych


Zdjęto z wokandy
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SAB/Wa 345/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
659/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wydania odpisów decyzji
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Stwierdzono, iż przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1919/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1939/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Oddalono skargę
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1993/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Oddalono skargę
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1968/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1785/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Aleksandra Westra
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 485/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
658/6181 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Aleksandra Westra
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 488/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
658/6181 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Aleksandra Westra
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2068/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

umorzenie postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 478/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Starosta Pruszkowski
658/6180 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania
Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1926/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

odmowa zwrotu nieruchomości
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 666/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność w rozpoznaniu wniosku z dnia 30 maja 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej
Oddalono skargę
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1604/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie
6213 - Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

odmowa wypłaty odprawy mieszkaniowej
Uchylono zaskarżoną decyzję
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1905/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa wydania zaświadczenia żądanej treści
Oddalono skargę
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1718/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

stwierdzenie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1792/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6118 - Czynności egzekucyjne

skarga na czynności egzekucyjne
Oddalono skargę
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2849/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - tryb uproszczony.
Dorota Dziedzic-Chojnacka
asesor Joanna Dąbrowska (spr.)
Sławomir Kozik
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2375/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

wezwania do dokonania oddzielnego zgłoszenia wynalazku w wersji z daty dokonania zgłoszenia - tryb uproszczony.
Dorota Dziedzic-Chojnacka
asesor Joanna Dąbrowska (spr.)
Sławomir Kozik
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SAB/Wa 120/21
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
659/6039 - Inne dla grupy 6039

przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie o stwierdzenie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 - tryb uproszczony.
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2877/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenia kary pieniężnej - tryb uproszczony.
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2396/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej - tryb uproszczony.
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1097/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent Miasta Siedlce
6031 - Uprawnienia do kierowania pojazdami

wpisu ważności uprawnień w dokumencie prawa jazdy - tryb uproszczony.
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2001/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki
Oddalono skargę
Artur Kuś (spr.)
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1663/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Oddalono skargę
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2419/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
638/6010 - Pozwolenie na budowę

oddalenie zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej
Oddalono skargę
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2002/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki
Oddalono skargę
Artur Kuś (spr.)
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2407/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych
Oddalono skargę
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2110/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

umorzenie postępowania administracyjnego
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1354/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

nałożenie obowiązku sporządzenia i przedłożenia projektu budowlanego zamiennego
Oddalono skargę
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 434/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6309 - Wolny obszar celny

cofnięcie pozwolenia upoważnionego odbiorcy AEO - uproszczone celne
Oddalono skargę
Piotr Kraczowski (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 34/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu ułatwiania startu młodym rolnikom
Oddalono skargę
Piotr Kraczowski (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1284/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej
Oddalono skargę
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 433/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6531 - Dotacje

określenie kwoty dotacji przypadającej do zwrotu
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1067/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6239 - Inne dla grupy 6239

kara pieniężna
Oddalono skargę
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 906/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1240/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

wymierzenie kary pieniężnej
Oddalono skargę
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Jadwiga Smołucha (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1133/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Jadwiga Smołucha (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2531/22
2023-02-08
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6239 - Inne dla grupy 6239

kara pieniężna
Oddalono skargę
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Jadwiga Smołucha (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2052/22
2023-02-08
08:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 1282/22
2023-02-08
08:50
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Stołeczny Policji
6213 - pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego; pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego


Oddalono skargę
Karolina Kisielewicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 1056/22
2023-02-08
09:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

umorzenie postępowania
Zdjęto z wokandy
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
III
III SA/Wa 1414/22
2023-02-08
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.
Oddalono skargę
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska
III
III SA/Wa 1415/22
2023-02-08
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r.
Oddalono skargę
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska
III
III SA/Wa 1454/22
2023-02-08
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska
IV
IV SA/Wa 2354/22
2023-02-08
09:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6165 - Nasiennictwo

cofnięcie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby
Oddalono skargę
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra (spr.)
II
II SA/Wa 1655/22
2023-02-08
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)
VI
VI SA/Wa 2659/22
2023-02-08
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Rozwoju i Technologii
6310 - Koncesja na obrót bronią

odmowy poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika dotyczącego przewozu uzbrojenia
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)
VII
VII SA/Wa 2257/22
2023-02-08
09:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków; Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków


Uchylono zaskarżoną decyzję
Artur Kuś (spr.)
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki
V
V SA/Wa 776/22
2023-02-08
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków
Oddalono skargę
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
V
V SA/Wa 777/22
2023-02-08
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków
Oddalono skargę
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
asesor Iwona Kozłowska
V
V SA/Wa 787/22
2023-02-08
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków
Oddalono skargę
Piotr Kraczowski (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska
V
V SA/Wa 788/22
2023-02-08
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków
Oddalono skargę
Piotr Kraczowski (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska
I
I SA/Wa 2504/22
2023-02-08
09:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
Oddalono skargę
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
IV
IV SA/Wa 1803/22
2023-02-08
09:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rozwoju i Technologii
6189 - Inne o symbolu podstawowym 618

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Aleksandra Westra
II
II SA/Wa 410/21
2023-02-08
09:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego w wyższej wysokości
Uchylono zaskarżoną decyzję
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
VII
VII SA/Wa 2213/22
2023-02-08
09:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Oddalono skargę
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki (spr.)
I
I SA/Wa 1555/22
2023-02-08
09:40
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

ustalenie wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Oddalono skargę
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
VI
VI SA/Wa 2437/22
2023-02-08
09:40
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Starosta Sochaczewski
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

zatwierdzenia stałej organizacji ruchu na drodze gminnej
Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski
III
III SA/Wa 2786/22
2023-02-08
09:45
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Zdjęto z wokandy
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska
II
II SA/Wa 580/21
2023-02-08
09:45
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
VII
VII SA/Wa 2221/22
2023-02-08
09:50
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Oddalono skargę
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki (spr.)
I
I SA/Wa 1526/22
2023-02-08
10:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Klimatu i Środowiska
6299 - Przejście mienia na rzecz Państwa na podstawie innych przepisów

umorzenie postępowania
Oddalono skargę
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
IV
IV SA/Wa 2331/22
2023-02-08
10:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

ustalenie odszkodowania
Oddalono skargę
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra (spr.)
II
II SA/Wa 537/21
2023-02-08
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
Odroczono rozprawę
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
VI
VI SA/Wa 8181/22
2023-02-08
10:10
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski
VII
VII SA/Wa 2423/22
2023-02-08
10:10
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Rada Miasta Płocka
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Artur Kuś (spr.)
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 2008/22
2023-02-08
10:15
Sala E, ul. Jasna 2/4
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
6562/6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-02-22
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)
II
II SA/Wa 364/21
2023-02-08
10:15
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
I
I SA/Wa 797/22
2023-02-08
10:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa uwzględnienia wniosków o przyznanie prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
IV
IV SA/Wa 2548/22
2023-02-08
10:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6162 - Scalenie gruntów

stwierdzenie umorzenia w całości z mocy prawa postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Oddalono skargę
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra (spr.)
II
II SA/Wa 627/21
2023-02-08
10:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
VI
VI SA/Wa 8017/22
2023-02-08
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)
I
I SA/Wa 1353/22
2023-02-08
10:40
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania
Zdjęto z wokandy
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
III
III SA/Wa 1550/22
2023-02-08
10:45
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Oddalono skargę
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska
VI
VI SA/Wa 2843/22
2023-02-08
10:50
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)
VII
VII SA/Wa 1988/22
2023-02-08
10:50
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Rada Gminy Sońsk
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Odrzucono skargę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki (spr.)
I
I SA/Wa 2806/22
2023-02-08
11:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Rozwoju i Technologii
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 października 2000 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
IV
IV SA/Wa 2544/22
2023-02-08
11:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości; Zwrot wywłaszczonej nieruchomości


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-02-22
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra
V
V SA/Wa 538/22
2023-02-08
11:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Oddalono skargę
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
VI
VI SA/Wa 2713/22
2023-02-08
11:10
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6031 - Uprawnienia do kierowania pojazdami

skierowania na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy w zakresie kat. A, A1, A2, AM, B, B1
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski
VI
VI SA/Wa 2760/22
2023-02-08
11:10
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6031 - Uprawnienia do kierowania pojazdami

zatrzymania prawa jazdy
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski
III
III SA/Wa 1899/22
2023-02-08
11:15
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Oddalono skargę
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska
I
I SA/Wa 1350/22
2023-02-08
11:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Uchylono decyzję I i II instancji
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
IV
IV SA/Wa 16/23
2023-02-08
11:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6169 - Inne dla grupy 6169

odmowy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra
II
II SA/Wa 131/21
2023-02-08
11:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
I
I SA/Wa 1490/22
2023-02-08
11:40
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uznanie zasiłku pielęgnacyjnego za nienależnie pobrany i zobowiązanie do jego zwrotu
Uchylono decyzję I i II instancji
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
VI
VI SA/Wa 2812/22
2023-02-08
11:40
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski
V
V SA/Wa 597/22
2023-02-08
11:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska (spr.)
III
III SA/Wa 1918/22
2023-02-08
11:45
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.
Oddalono skargę
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)
II
II SA/Wa 197/21
2023-02-08
11:45
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy w wyższej wysokości
Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
I
I SA/Wa 2949/22
2023-02-08
12:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Uchylono decyzję I i II instancji
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
II
II SA/Wa 555/21
2023-02-08
12:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pienięznego w wyższej wysokości
Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
II
II SA/Wa 497/21
2023-02-08
12:15
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
V
V SA/Wa 813/22
2023-02-08
12:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej
Uchylono zaskarżoną decyzję
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Jadwiga Smołucha (spr.)
II
II SA/Wa 510/21
2023-02-08
12:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
VI
VI SA/Wa 2561/22
2023-02-08
12:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Dorota Dziedzic-Chojnacka
asesor Joanna Dąbrowska (spr.)
Sławomir Kozik
II
II SA/Wa 605/21
2023-02-08
12:45
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
VI
VI SA/Wa 2736/22
2023-02-08
12:50
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Dorota Dziedzic-Chojnacka
asesor Joanna Dąbrowska (spr.)
Sławomir Kozik
II
II SA/Wa 403/21
2023-02-08
13:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Uchylono decyzję I i II instancji
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
III
III SA/Wa 1772/22
2023-02-08
13:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Oddalono skargę
Agnieszka Baran (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 2252/22
2023-02-08
15:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rozwoju i Technologii
6189 - Inne o symbolu podstawowym 618; Inne o symbolu podstawowym 618


Uchylono zaskarżoną decyzję
Aneta Dąbrowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 1650/22
2023-02-08
15:10
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrotu nieruchomości; Zwrotu nieruchomości


Oddalono skargę
Aneta Dąbrowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA

Sygnatura akt: I SA/Wa 1770/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 644/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonnie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2021 r. , sygn. akt I SAB/Wa 238/20

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)

Wynik: Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 1445/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6281

Przedmiot: Regulacje spraw majątkowych; Regulacje spraw majątkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: I SAB/Wa 345/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 659/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wydania odpisów decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)

Wynik: Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Stwierdzono, iż przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 1919/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska

Wynik: Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 1939/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 1993/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 1968/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1785/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6182

Przedmiot: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Aleksandra Westra

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 485/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa

Symbol: 658/6181

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Aleksandra Westra

Wynik: Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 488/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa

Symbol: 658/6181

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Aleksandra Westra

Wynik: Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za bezczynność-art. 149 par. 2 P.P.S.A.
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2068/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

umorzenie postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 478/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Starosta Pruszkowski

Symbol: 658/6180

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra

Wynik: Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1926/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6182

Przedmiot: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

odmowa zwrotu nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra


Sygnatura akt: II SAB/Wa 666/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność w rozpoznaniu wniosku z dnia 30 maja 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 1604/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Symbol: 6213

Przedmiot: Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

odmowa wypłaty odprawy mieszkaniowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: II SA/Wa 1905/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Symbol: 6191

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa wydania zaświadczenia żądanej treści

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 1718/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6114

Przedmiot: Podatek od spadków i darowizn

stwierdzenie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 1792/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6118

Przedmiot: Czynności egzekucyjne

skarga na czynności egzekucyjne

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2849/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
asesor Joanna Dąbrowska (spr.)
Sławomir Kozik


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2375/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6461

Przedmiot: Wynalazki

wezwania do dokonania oddzielnego zgłoszenia wynalazku w wersji z daty dokonania zgłoszenia - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
asesor Joanna Dąbrowska (spr.)
Sławomir Kozik


Sygnatura akt: VI SAB/Wa 120/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Symbol: 659/6039

Przedmiot: Inne dla grupy 6039

przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie o stwierdzenie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2877/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenia kary pieniężnej - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2396/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1097/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent Miasta Siedlce

Symbol: 6031

Przedmiot: Uprawnienia do kierowania pojazdami

wpisu ważności uprawnień w dokumencie prawa jazdy - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2001/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1663/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2419/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 638/6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

oddalenie zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2002/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2407/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2110/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6369

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 636

umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1354/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6019

Przedmiot: inny dla grupy 6019

nałożenie obowiązku sporządzenia i przedłożenia projektu budowlanego zamiennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 434/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6309

Przedmiot: Wolny obszar celny

cofnięcie pozwolenia upoważnionego odbiorcy AEO - uproszczone celne

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 34/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu ułatwiania startu młodym rolnikom

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 1284/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 433/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6531

Przedmiot: Dotacje

określenie kwoty dotacji przypadającej do zwrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 1067/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6239

Przedmiot: Inne dla grupy 6239

kara pieniężna

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
asesor Iwona Kozłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 906/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
asesor Iwona Kozłowska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 1240/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Symbol: 6239

Przedmiot: Inne dla grupy 6239

wymierzenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Jadwiga Smołucha (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 1133/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Jadwiga Smołucha (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 2531/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2023-02-08

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6239

Przedmiot: Inne dla grupy 6239

kara pieniężna

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Jadwiga Smołucha (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2052/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-02-08

Godzina: 08:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 1282/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-02-08

Godzina: 08:50

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Stołeczny Policji

Symbol: 6213

Przedmiot: pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego; pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Karolina Kisielewicz (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1056/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6290

Przedmiot: Reforma rolna

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: III SA/Wa 1414/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 1415/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 1454/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2354/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6165

Przedmiot: Nasiennictwo

cofnięcie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 1655/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Ochrona danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję w części


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2659/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6310

Przedmiot: Koncesja na obrót bronią

odmowy poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika dotyczącego przewozu uzbrojenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2257/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6365

Przedmiot: Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków; Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: V SA/Wa 776/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
asesor Iwona Kozłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 777/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
asesor Iwona Kozłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 787/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 788/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 2504/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:20

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6322

Przedmiot: Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1803/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6189

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 618

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Aleksandra Westra

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 410/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego w wyższej wysokości

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2213/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:30

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1555/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:40

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

ustalenie wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2437/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:40

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Starosta Sochaczewski

Symbol: 6032

Przedmiot: inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

zatwierdzenia stałej organizacji ruchu na drodze gminnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski

Wynik: Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2786/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:45

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SA/Wa 580/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:45

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2221/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 09:50

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1526/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Klimatu i Środowiska

Symbol: 6299

Przedmiot: Przejście mienia na rzecz Państwa na podstawie innych przepisów

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2331/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

ustalenie odszkodowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 537/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk

Wynik: Odroczono rozprawę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 8181/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:10

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2423/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:10

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Rada Miasta Płocka

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Stwierdzono nieważność uchwały w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2008/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:15

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Symbol: 6562/6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2023-02-22

Sygnatura akt: II SA/Wa 364/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:15

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: I SA/Wa 797/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:20

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa uwzględnienia wniosków o przyznanie prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2548/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6162

Przedmiot: Scalenie gruntów

stwierdzenie umorzenia w całości z mocy prawa postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 627/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: VI SA/Wa 8017/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6033

Przedmiot: Zajęcie pasa drogowego

kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1353/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:40

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6079

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 607

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Jolanta Dargas
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: III SA/Wa 1550/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:45

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2843/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:50

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6033

Przedmiot: Zajęcie pasa drogowego

nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1988/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 10:50

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Rada Gminy Sońsk

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Anna Milicka-Stojek
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Odrzucono skargę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 2806/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6070

Przedmiot: Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 października 2000 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2544/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6182

Przedmiot: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości; Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2023-02-22

Sygnatura akt: V SA/Wa 538/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2713/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:10

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6031

Przedmiot: Uprawnienia do kierowania pojazdami

skierowania na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy w zakresie kat. A, A1, A2, AM, B, B1

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2760/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:10

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6031

Przedmiot: Uprawnienia do kierowania pojazdami

zatrzymania prawa jazdy

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 1899/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:15

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Agnieszka Sułkowska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1350/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:20

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: IV SA/Wa 16/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6169

Przedmiot: Inne dla grupy 6169

odmowy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
Aleksandra Westra

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 131/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 1490/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:40

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

uznanie zasiłku pielęgnacyjnego za nienależnie pobrany i zobowiązanie do jego zwrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2812/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:40

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 597/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
asesor Iwona Kozłowska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję


Sygnatura akt: III SA/Wa 1918/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:45

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute
Agnieszka Baran
asesor Agnieszka Sułkowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 197/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 11:45

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy w wyższej wysokości

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: I SA/Wa 2949/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 12:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Jolanta Dargas (spr.)
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: II SA/Wa 555/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 12:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pienięznego w wyższej wysokości

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: II SA/Wa 497/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 12:15

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: V SA/Wa 813/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 12:20

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Piotr Kraczowski
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Jadwiga Smołucha (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: II SA/Wa 510/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 12:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2561/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 12:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
asesor Joanna Dąbrowska (spr.)
Sławomir Kozik


Sygnatura akt: II SA/Wa 605/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 12:45

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2736/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 12:50

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Dorota Dziedzic-Chojnacka
asesor Joanna Dąbrowska (spr.)
Sławomir Kozik


Sygnatura akt: II SA/Wa 403/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2023-02-08

Godzina: 13:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Marcinkowska
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: III SA/Wa 1772/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-02-08

Godzina: 13:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Baran (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2252/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-02-08

Godzina: 15:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6189

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 618; Inne o symbolu podstawowym 618

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1650/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2023-02-08

Godzina: 15:10

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6182

Przedmiot: Zwrotu nieruchomości; Zwrotu nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Dąbrowska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl