Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2022-03-28 do dnia 2022-06-26.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
VI
VI SA/Wa 3091/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

nałożenia kary pieniężnej za nieprzekazanie w terminie informacji dotyczących stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (art. 29 d ust.12 ustawy o wruist) - tryb uproszczony.
Barbara Kołodziejczak-Osetek
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Tomasz Sałek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2268/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie ustawy o transporcie drogowym - tryb uproszczony.
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Tomasz Sałek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1224/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Barbara Kołodziejczak-Osetek
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Tomasz Sałek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2520/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Sprawiedliwości
6173 - Biegli sądowi

zwolnienia z funkcji biegłego sądowego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Tomasz Sałek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 772/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Straży Granicznej
6272 - Wydalenie z terytorium RP

nakazanie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Sękowska
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 305/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Aktywów Państwowych
6137 - Ochrona środowiska morskiego

opinia w sprawie wydania pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli na obszarze wód morskich
Oddalono skargę
Anna Sękowska (spr.)
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 304/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Aktywów Państwowych
6137 - Ochrona środowiska morskiego

opinia w sprawie wydania pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli na obszarze wód morskich
Oddalono skargę
Anna Sękowska (spr.)
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 557/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP


Uchylono zaskarżone postanowienie
Anna Sękowska
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 546/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6161 - Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści
Oddalono skargę
Anna Sękowska
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 342/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Oddalono skargę
Anna Sękowska
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 235/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
659/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej; Bezczynność organów administracji publicznej


Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono skargę w części
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Sękowska
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 750/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Oddalono skargę
Anna Sękowska
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 558/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6161 - Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

nie uznanie uwag złożonych do zapisów w projekcie uproszczonego planu urządzenia lasu
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Sękowska
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 328/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
6539 - Inne w grupie 653; Inne w grupie 653; Inne w grupie 653


Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Jadwiga Smołucha
Andrzej Kania (spr.)
Arkadiusz Tomczak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1016/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Zdrowia
638/6209 - Inne o symbolu podstawowym 620; Inne o symbolu podstawowym 620


Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Jadwiga Smołucha
Andrzej Kania (spr.)
Arkadiusz Tomczak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 1017/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Zdrowia
638/6209 - Inne o symbolu podstawowym 620; Inne o symbolu podstawowym 620


Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Jadwiga Smołucha
Andrzej Kania (spr.)
Arkadiusz Tomczak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2712/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwoenia na budowę
Oddalono skargę
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1979/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

nałożenie kary porządkowej
Oddalono skargę
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
asesor Kamil Kowalewski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1978/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa uchylenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej
Oddalono skargę
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
asesor Kamil Kowalewski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2098/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za styczeń 2019 r.
Oddalono skargę
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
asesor Kamil Kowalewski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2181/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Oddalono skargę
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
asesor Kamil Kowalewski (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2441/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za październik 2018 r.
Zdjęto z wokandy_D
Anna Zaorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 199/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
PINB dla m. st. Warszawy
658/6480 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 16 grudnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
Oddalono skargę
Iwona Maciejuk (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 22/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
658/647 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania skargi z dnia 17 maja 2021 r.
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Iwona Maciejuk (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 53/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 9 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
Oddalono skargę
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 3388/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Edukacji i Nauki
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
Oddalono skargę
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 349/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Rady Ministrów
649 - Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu doinformacji niejawnych oklauzuli "Confidential UE/EU Confidential"
Oddalono skargę
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 350/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Rady Ministrów
649 - Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu doinformacji niejawnych oklauzuli "NATO Confidential"
Oddalono skargę
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 354/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Rady Ministrów
649 - Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"
Oddalono skargę
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 353/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Rady Ministrów
649 - Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "CosmicTop Secret"
Oddalono skargę
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 352/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Rady Ministrów
649 - Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Tres Secret UE/EU Top Secret"
Oddalono skargę
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 351/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Rady Ministrów
649 - Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu doinformacji niejawnych o klauzuli "Poufne"
Oddalono skargę
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 462/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

wznowienie postępowania administracyjnego
Oddalono skargę
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2230/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Oddalono skargę
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2241/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
638/6016 - Ochrona przeciwpożarowa

uznanie zarzutów za nieuzasadnione
Oddalono skargę
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 185/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6019 - inny dla grupy 6019

sprzeciw do zgłoszenia zamiaru budowy
Oddalono skargę
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2242/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
638/6016 - Ochrona przeciwpożarowa

uznanie zarzutów za nieuzasadnione
Oddalono skargę
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 782/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska (spr.)
Grzegorz Rudnicki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 2384/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6010 - Pozwolenie na budowę

wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Oddalono skargę
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 1816/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Oddalono skargę
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2376/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za luty 2020 r.
Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 4041/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 5112/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 3094/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Jadwiga Smołucha (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 630/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Uchylono decyzję I i II instancji
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 3179/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa z 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
Oddalono skargę
Joanna Skiba (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 295/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 listopada 2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 839/16
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Joanna Skiba (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SAB/Wa 39/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie za nieruchomość
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Bożena Marciniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 766/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6291 - Przejęcie przedsiębiorstwa; Przejęcie przedsiębiorstwa


Oddalono skargę
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Bożena Marciniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1124/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Oddalono skargę
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Bożena Marciniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 750/22
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Oddalono skargę
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Bożena Marciniak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 4069/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
6201 - Prawo wykonywania zawodu lekarza; Prawo wykonywania zawodu lekarza; Prawo wykonywania zawodu lekarza; Prawo wykonywania zawodu lekarza


Oddalono skargę
Jadwiga Smołucha (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2152/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

umorzenie postępowania administracyjnego i odmowa umorzenia zaległości z tytułu opłat abonamentowych
Oddalono skargę
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2619/20
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6537 - Egzekucje

zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Oddalono skargę
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 5033/21
2022-05-27
Sala posiedzeń niejawnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Zdjęto z wokandy
Jadwiga Smołucha (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak
POSIEDZENIE NIEJAWNE
III
III SA/Wa 2610/21
2022-05-27
08:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Radosław Teresiak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 736/22
2022-05-27
09:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6059 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6059

odmowa udostępnienia danych adresowych z rejestru PESEL
Oddalono skargę
Anna Sękowska (spr.)
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
II
II SA/Wa 3852/21
2022-05-27
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Tomasz Szmydt
Andrzej Góraj (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
V
V SA/Wa 4812/21
2022-05-27
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Oddalono skargę
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak (spr.)
III
III SA/Wa 760/22
2022-05-27
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od lutego do maja 2014 r.
Odroczono rozprawę
Anna Zaorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska
VII
VII SA/Wa 340/22
2022-05-27
09:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Rozwoju i Technologii
6010 - Pozwolenie na budowę

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Oddalono skargę
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki (spr.)
II
II SA/Wa 3853/21
2022-05-27
09:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
Tomasz Szmydt
Andrzej Góraj (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
III
III SA/Wa 2870/21
2022-05-27
09:40
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r. oraz I kwartał 2015 r.
Zdjęto z wokandy
Anna Zaorska
Katarzyna Owsiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
V
V SA/Wa 4251/21
2022-05-27
09:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości
Oddalono skargę
Jadwiga Smołucha (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak
V
V SA/Wa 4252/21
2022-05-27
09:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
Oddalono skargę
Jadwiga Smołucha (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak
IV
IV SA/Wa 753/22
2022-05-27
09:45
Sala G, ul. Jasna 2/4
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
6340 - Odmowa potwierdzenia represjonowania za działalność polityczną

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej o odmowie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
Uchylono zaskarżoną decyzję
Anna Sękowska (spr.)
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
VII
VII SA/Wa 179/22
2022-05-27
09:45
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

wpis do rejestru zabytków
Oddalono skargę
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska (spr.)
Grzegorz Rudnicki
II
II SA/Wa 17/22
2022-05-27
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Tomasz Szmydt
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
I
I SA/Wa 1003/21
2022-05-27
10:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

umorzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej
Oddalono skargę
Joanna Skiba (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak
III
III SA/Wa 155/22
2022-05-27
10:20
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2018 r.
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
IV
IV SA/Wa 564/22
2022-05-27
10:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Anna Sękowska
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
I
I SA/Wa 2533/21
2022-05-27
10:30
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania odwoławczego
Oddalono skargę
Joanna Skiba (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak
VII
VII SA/Wa 196/22
2022-05-27
10:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

stwierdzenie nieważności decyzji
Oddalono skargę
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki (spr.)
V
V SA/Wa 3215/21
2022-05-27
10:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
Oddalono skargę
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Tomasz Zawiślak
I
I SA/Wa 1728/21
2022-05-27
11:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji i stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa (KR VI R 21a/20)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak (spr.)
VII
VII SA/Wa 444/22
2022-05-27
11:15
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Oddalono skargę
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska (spr.)
Grzegorz Rudnicki
II
II SA/Wa 4081/21
2022-05-27
11:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Oddalono skargę
Iwona Maciejuk (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska
V
V SA/Wa 3993/21
2022-05-27
11:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak (spr.)
III
III SA/Wa 2754/21
2022-05-27
11:40
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa przywrócenia zarejestrowania jako czynnego podatnika VAT
Oddalono skargę
Anna Zaorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska
II
II SA/Wa 298/22
2022-05-27
12:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
I
I SA/Wa 1729/21
2022-05-27
12:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji (KR VI R 21b/20)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak (spr.)
III
III SA/Wa 2591/21
2022-05-27
12:20
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa przywrócenia zarejestrowania jako czynnego podatnika VAT
Zdjęto z wokandy
Anna Zaorska
Katarzyna Owsiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
II
II SA/Wa 4121/21
2022-05-27
12:20
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
V
V SA/Wa 894/20
2022-05-27
12:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Oddalono skargę
Konrad Łukaszewicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 4146/21
2022-05-27
12:40
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Uchylono zaskarżoną decyzję
Iwona Maciejuk (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska
II
II SA/Wa 4096/21
2022-05-27
13:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6196 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Oddalono skargę
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
I
I SA/Wa 1730/21
2022-05-27
13:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji (KR VI R 21c/20)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak (spr.)
V
V SA/Wa 323/22
2022-05-27
13:10
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Oddalono skargę
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Tomasz Zawiślak
III
III SA/Wa 2567/21
2022-05-27
13:20
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6563/6110 - Podatek od towarów i usług

wiążąca informacja stawkowa na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług
Oddalono skargę
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
III
III SA/Wa 2674/21
2022-05-27
14:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za lipiec 2020 r.
Zdjęto z wokandy
Anna Zaorska
Katarzyna Owsiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
V
V SA/Wa 455/22
2022-05-27
14:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Oddalono skargę
Jadwiga Smołucha
Andrzej Kania (spr.)
Arkadiusz Tomczak
III
III SA/Wa 2665/21
2022-05-27
14:40
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za kwiecień 2016 r.
Oddalono skargę
Anna Zaorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 2666/21
2022-05-27
14:40
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za listopad 2016 r.
Oddalono skargę
Anna Zaorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 2631/21
2022-05-27
15:20
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r.
Zdjęto z wokandy
Anna Zaorska
Katarzyna Owsiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

Sygnatura akt: VI SA/Wa 3091/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Symbol: 6254

Przedmiot: Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

nałożenia kary pieniężnej za nieprzekazanie w terminie informacji dotyczących stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (art. 29 d ust.12 ustawy o wruist) - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Tomasz Sałek


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2268/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie ustawy o transporcie drogowym - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Tomasz Sałek


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1224/22

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek
asesor Agnieszka Jendrzejewska (spr.)
Tomasz Sałek


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2520/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Sprawiedliwości

Symbol: 6173

Przedmiot: Biegli sądowi

zwolnienia z funkcji biegłego sądowego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
asesor Agnieszka Jendrzejewska
Tomasz Sałek


Sygnatura akt: IV SA/Wa 772/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Straży Granicznej

Symbol: 6272

Przedmiot: Wydalenie z terytorium RP

nakazanie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

Wynik: Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 305/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Aktywów Państwowych

Symbol: 6137

Przedmiot: Ochrona środowiska morskiego

opinia w sprawie wydania pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli na obszarze wód morskich

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska (spr.)
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 304/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Aktywów Państwowych

Symbol: 6137

Przedmiot: Ochrona środowiska morskiego

opinia w sprawie wydania pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli na obszarze wód morskich

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska (spr.)
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 557/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie


Sygnatura akt: IV SA/Wa 546/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6161

Przedmiot: Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 342/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 235/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 659/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej; Bezczynność organów administracji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

Wynik: Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono skargę w części
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 750/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 558/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6161

Przedmiot: Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

nie uznanie uwag złożonych do zapisów w projekcie uproszczonego planu urządzenia lasu

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 328/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653; Inne w grupie 653; Inne w grupie 653

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Andrzej Kania (spr.)
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 1016/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Zdrowia

Symbol: 638/6209

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 620; Inne o symbolu podstawowym 620

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Andrzej Kania (spr.)
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 1017/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Zdrowia

Symbol: 638/6209

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 620; Inne o symbolu podstawowym 620

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Andrzej Kania (spr.)
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2712/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwoenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 1979/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

nałożenie kary porządkowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
asesor Kamil Kowalewski (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 1978/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

odmowa uchylenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
asesor Kamil Kowalewski (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2098/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za styczeń 2019 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
asesor Kamil Kowalewski (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2181/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
asesor Kamil Kowalewski (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2441/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za październik 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Zdjęto z wokandy_D


Sygnatura akt: II SAB/Wa 199/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: PINB dla m. st. Warszawy

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 16 grudnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Maciejuk (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SAB/Wa 22/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 658/647

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania skargi z dnia 17 maja 2021 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Maciejuk (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SAB/Wa 53/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 9 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 3388/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Edukacji i Nauki

Symbol: 6149

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 614

stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 349/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Rady Ministrów

Symbol: 649

Przedmiot: Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu doinformacji niejawnych oklauzuli "Confidential UE/EU Confidential"

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 350/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Rady Ministrów

Symbol: 649

Przedmiot: Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu doinformacji niejawnych oklauzuli "NATO Confidential"

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 354/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Rady Ministrów

Symbol: 649

Przedmiot: Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 353/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Rady Ministrów

Symbol: 649

Przedmiot: Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "CosmicTop Secret"

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 352/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Rady Ministrów

Symbol: 649

Przedmiot: Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Tres Secret UE/EU Top Secret"

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 351/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Rady Ministrów

Symbol: 649

Przedmiot: Odmowa poświadczenia bezpieczeństwa

odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu doinformacji niejawnych o klauzuli "Poufne"

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Szmydt (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 462/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na użytkowanie obiektu

wznowienie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2230/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 638/6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2241/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Symbol: 638/6016

Przedmiot: Ochrona przeciwpożarowa

uznanie zarzutów za nieuzasadnione

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 185/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6019

Przedmiot: inny dla grupy 6019

sprzeciw do zgłoszenia zamiaru budowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2242/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Symbol: 638/6016

Przedmiot: Ochrona przeciwpożarowa

uznanie zarzutów za nieuzasadnione

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 782/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Symbol: 6155

Przedmiot: Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2384/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 1816/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2376/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za luty 2020 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 4041/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 5112/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: V SA/Wa 3094/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 630/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak (spr.)

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: I SA/Wa 3179/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6102

Przedmiot: Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa z 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 295/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 644/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 listopada 2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 839/16

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak

Wynik: Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA


Sygnatura akt: I SAB/Wa 39/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Bożena Marciniak

Wynik: Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 766/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6291

Przedmiot: Przejęcie przedsiębiorstwa; Przejęcie przedsiębiorstwa

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Bożena Marciniak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1124/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Bożena Marciniak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 750/22

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Bożena Marciniak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 4069/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Symbol: 6201

Przedmiot: Prawo wykonywania zawodu lekarza; Prawo wykonywania zawodu lekarza; Prawo wykonywania zawodu lekarza; Prawo wykonywania zawodu lekarza

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2152/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Symbol: 6536

Przedmiot: Umorzenie należności pieniężnych

umorzenie postępowania administracyjnego i odmowa umorzenia zaległości z tytułu opłat abonamentowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Tomasz Zawiślak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2619/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6537

Przedmiot: Egzekucje

zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Tomasz Zawiślak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 5033/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2022-05-27

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: III SA/Wa 2610/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2022-05-27

Godzina: 08:30

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Radosław Teresiak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 736/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 09:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6059

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6059

odmowa udostępnienia danych adresowych z rejestru PESEL

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska (spr.)
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 3852/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 09:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Szmydt
Andrzej Góraj (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 4812/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 760/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od lutego do maja 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Odroczono rozprawę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 340/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 3853/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 09:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Szmydt
Andrzej Góraj (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...


Sygnatura akt: III SA/Wa 2870/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 09:40

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r. oraz I kwartał 2015 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Katarzyna Owsiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: V SA/Wa 4251/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 09:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 4252/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 09:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha (spr.)
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: IV SA/Wa 753/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 09:45

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Symbol: 6340

Przedmiot: Odmowa potwierdzenia represjonowania za działalność polityczną

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej o odmowie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska (spr.)
Kaja Angerman
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: VII SA/Wa 179/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 09:45

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6361

Przedmiot: Wpis do rejestru zabytków

wpis do rejestru zabytków

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 17/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 10:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Szmydt
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję w części


Sygnatura akt: I SA/Wa 1003/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 10:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

umorzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 155/22

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 10:20

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2018 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 564/22

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 10:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Sękowska
Kaja Angerman (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 2533/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 10:30

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania odwoławczego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 196/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 10:30

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 3215/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 10:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Tomasz Zawiślak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1728/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji i stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa (KR VI R 21a/20)

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VII SA/Wa 444/22

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 11:15

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Izabela Ostrowska (spr.)
Grzegorz Rudnicki

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 4081/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 11:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Symbol: 6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Maciejuk (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 3993/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 11:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak
Tomasz Zawiślak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2754/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 11:40

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odmowa przywrócenia zarejestrowania jako czynnego podatnika VAT

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 298/22

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 12:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 1729/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 12:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji (KR VI R 21b/20)

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 2591/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 12:20

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odmowa przywrócenia zarejestrowania jako czynnego podatnika VAT

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Katarzyna Owsiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SA/Wa 4121/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 12:20

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 894/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2022-05-27

Godzina: 12:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Konrad Łukaszewicz (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 4146/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 12:40

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Maciejuk (spr.)
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: II SA/Wa 4096/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 13:00

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6196

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 1730/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 13:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności decyzji (KR VI R 21c/20)

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Skiba
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Bożena Marciniak (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: V SA/Wa 323/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 13:10

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Tomasz Zawiślak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2567/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 13:20

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6563/6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

wiążąca informacja stawkowa na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2674/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 14:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

Symbol: 6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za lipiec 2020 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Katarzyna Owsiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: V SA/Wa 455/22

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 14:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
Andrzej Kania (spr.)
Arkadiusz Tomczak

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2665/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 14:40

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za kwiecień 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2666/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 14:40

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za listopad 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2631/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2022-05-27

Godzina: 15:20

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Anna Zaorska
Katarzyna Owsiak (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska

Wynik: Zdjęto z wokandy


×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl