Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie V SAB/Wa 43/13

 

W dniu 27 listopada 2013 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na bezczynność Ministra Zdrowia w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dotację celową.

W skardze skarżący wniósł o:

-zobowiązanie Ministra Zdrowia do realizacji obowiązku określonego prawem, tj. niezwłocznego przekazania środków finansowych, stanowiących dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadania, o którym mowa w art.97 ust.3 pkt 2a, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

- stwierdzenie, że bezczynność Ministra Zdrowia miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,

- wymierzenie Ministrowi Zdrowia grzywny w wysokości z art.154 § 6 p.p.s.a.

- zasądzenie kosztów postępowania od organu na rzecz skarżącego.

Minister Zdrowia wnioskował o odrzucenie skargi, ewentualnie o jej oddalenie w całości, jako bezzasadnej.

Zdaniem organu, powstaje wątpliwość co do właściwości sądu administracyjnego do rozpatrzenia spraw przyznawania dotacji celowych, ponieważ cywilnoprawny charakter tych kwestii, wskazuje na właściwość sądu powszechnego.

Podniósł, że co do zasady przekazywanie dotacji celowych następuje na podstawie umowy zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 ze zm.). Uregulowanie natomiast trybu przekazywania świadczeń opieki zdrowotnej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 225, poz. 1355) nie powoduje zasadniczej zmiany charakteru czynności przekazywania dotacji.

Organ skarżony, powołując się na orzecznictwo sądowe zwrócił uwagę, że czynności związane z przekazywaniem dotacji są czynnościami o charakterze księgowo-rachunkowym i jako takie nie stanowią czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Wskazał, że w przepisach ustawy o świadczeniach (…) nie określono szczególnego trybu dochodzenia wypłaty dotacji na drodze postępowania administracyjnego.

W przypadku nieuwzględnienia przez Sąd wniosku o odrzucenie skargi, Minister Zdrowia wniósł o jej oddalenie wskazując, że nie pozostawał w bezczynności, ponieważ podejmował czynności mające na celu dokonanie przez NFZ korekty lub udzielenie wyjaśnień co do przedłożonego sprawozdania i z tego względu termin przekazywania dotacji ulega przedłużeniu o czas przeprowadzenia tych czynności.

Wyjaśnił, że zatwierdzane w Ministerstwie Zdrowia sprawozdania NFZ za świadczenia udzielane osobom nieubezpieczonym w 2013 r. zawierały bardzo duży wzrost wartości świadczeń w stosunku do roku 2012. Z wyjaśnień przedstawionych przez Fundusz w przedmiotowym zakresie wynikało, iż główną przyczyną takiego stanu jest „dostosowanie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, polegające na uszczególnieniu statusów technicznych”, których celem było wprowadzenie od 1 stycznia 2013 r. systemu eWUŚ. W związku z powyższą modyfikacją możliwe stało się przyporządkowanie do grupy nieubezpieczonych „uprawnieni do 18 roku życia”, której świadczenia finansowane są z budżetu państwa, również dzieci nie zgłoszonych do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych (którzy są osobami ubezpieczonymi). NFZ uznał, bowiem że zgodnie z art.67 ust.3 ustawy o świadczeniach (…), ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są jedynie osoby, co do których nastąpiło poprawne zgłoszenie np. ubezpieczenie jako członków rodziny.

Zdaniem organu nie można się zgodzić z poglądem, iż w sytuacji gdy ze względu na zaniedbanie ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka określonego w art. 67 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o świadczeniach (…), do finansowania świadczeń takiemu dziecku znajduje zastosowanie art.13 tej ustawy, ponieważ przepis ten dotyczy finansowania świadczeń osobom nie posiadającym statusu ubezpieczonego. Podkreślił, że przepis art. 13 ustawy o świadczeniach (…) wyraźnie przewiduje, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni są finansowane z budżetu państwa, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

W dniu 13 stycznia 2014 r. w przedmiotowej sprawie wpłynął wniosek skarżącego o cofnięcie skargi.

W dniu 15 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie umorzył postępowanie w sprawie o sygn. V SAB/Wa 43/13.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-01-2014
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  15-01-2014 09:54
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  15-01-2014 15:24
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 6747
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl