Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie o konkursie Og-1011/N5/24 na staż urzędniczy.

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jana Kazimierza 10

ogłasza konkurs nr Og-1011/N5/24
na staż urzędniczy
( 1 etat – referent stażysta)

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie co najmniej średnie,
 • Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Niekaralność,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Zakres zadań wykonywanych przez pracownika obejmuje:

 • Protokołowanie na rozprawach,
 • Wysyłanie zawiadomień o terminach rozpraw,
 • Sprawdzanie przed terminem rozprawy, z odpowiednim wyprzedzeniem, czy zostały doręczone zawiadomienia i wezwania, a w razie ich niedoręczenia przedstawianie akt Przewodniczącemu Wydziału,
 • Włączanie do akt dowodów doręczenia zawiadomień i wezwań,
 • Sporządzanie wokand,
 • Wysyłanie stronom orzeczeń sądu wraz z uzasadnieniami,
 • Zwracanie organowi akt administracyjnych,
 • Wykonywanie postanowień i zarządzeń,
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego stosownych danych dotyczących wykonywanych czynności.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 10 pok.355).

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Na stanowisku referenta stażysty oferujemy wynagrodzenie 5220 zł brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat.

Ponadto oferujemy:

 • możliwość dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy, przyznawane co 5 lat),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13tka”’
 • szeroki pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego rodziny, atrakcyjne oprocentowanie pożyczki na cele mieszkaniowe i remontowe, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach ,
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia i pakietu medycznego oraz karty sportowej.

 

Stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do   konkursu  należy  przesłać  pocztą elektroniczną do 14 czerwca 2024 r. na adres mailowy:

Zgłoszenie powinno zawierać 2 załączniki:

 •  cv
 • skan świadectwa bądź dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

Z kolei w treści maila należy złożyć poniższe oświadczenie:

DOCXwzor oswiadczen kandydata 11.docx (14,70KB)

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji  Publicznej  18 czerwca 2024 r.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-56

Metryczka
 • wytworzono:
  07-06-2024
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  07-06-2024 11:12
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  19-06-2024 10:19
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 726
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl