Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Postanowienie WSA w Warszawie w sprawie wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w roku 2024.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1375/24 postanowieniem z 21 maja 2024 r. odrzucił skargę Polskiego Radia S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie na uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 7 lutego 2024 r. Nr 40/2024 w przedmiocie wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w roku 2024.

Wbrew informacji zawartej na stronie internetowej KRRiT Sąd wydając przedmiotowe postanowienie nie potwierdził legalności sposobu wypłaty środków abonamentowych za pośrednictwem depozytów sądowych. Sąd wskazał, że skarżona w niniejszej sprawie uchwała KRRiT nie stanowi czynności (lub aktu), o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, z późn. zm.) zwanej dalej „p.p.s.a.”. W przedmiotowej sprawie KRRiT nie wydała rozstrzygnięcia indywidualnego. Co więcej, treścią uchwały KRRiT nie przesądziła ani o prawach ani o obowiązkach żadnego podmiotu. Nie zmieniła też sposobu podziału wpływu z opłat abonamentowych – te procentowo nie uległy zmianie.

Skarżona uchwała ma charakter aktu prawa wewnętrznego skierowanego do organu będącego w jej strukturze, tj. Przewodniczącego KRRiT, i nie jest kierowana do konkretnego „zewnętrznego” adresata, indywidualnego podmiotu. Akt ten nie implikuje zatem żadnych praw i obowiązków dla stron postępowania.

W konsekwencji uchwała ta, zdaniem Sądu, nie mieści się w żadnej z wymienionych powyżej kategorii aktów prawnych, co oznacza, że kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne, na podstawie art. 3 § 2 p.p.s.a., nie obejmuje tego typu aktów.

W tej sytuacji Sąd uznał, że na sporną uchwałę KRRiT nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. W związku z tym złożona w niniejszej sprawie skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

Dodatkowo Sąd wskazał, że Spółce przysługuje zatem – w przypadku nieotrzymywania środków na realizację misji publicznej – skarga na bezczynność Przewodniczącego KRRiT w przekazaniu zaliczkowym tych środków na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych. Sąd uznał bowiem, że wypłata środków na realizację misji publicznej – podobnie jak zwrot podatku – jest czynnością materialno-techniczną, na którą w przypadku jej niewykonania w zakreślonym w Harmonogramie z dnia 18 października 2023 r. terminie przekazywania w 2024 roku wpływów z opłat abonamentowych z rachunku bankowego KRRiT do spółek publicznej radiofonii i telewizji stronie służy skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu, na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Postanowienie jest nieprawomocne.

Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem.

 

Pełna treść postanowienia - PDFVI SA Wa 1375 24.pdf (153,23KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2024
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  30-05-2024 16:49
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  30-05-2024 16:50
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 345
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl